Antwoorden op schriftelijke vragen opheffen van een voorziening voor dove kinderen en jongeren

22-07-2008 16:48 22-07-2008 16:48

 

Vragen van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het opheffen van een voorziening voor dove kinderen en jongeren door een psychiatrische instelling. (Ingezonden 16 juni 2008)

1

Bent u bekend met het bericht dat Curium (een psychiatrische instelling in Oegstgeest) haar kleine voorziening voor dove kinderen en jongeren, De Vlier, wil opheffen?1

2

Hoe blijft de bereikbaarheid en toegankelijkheid van adequate en duurzame psychiatrische voorzieningen voor deze kwetsbare groep kinderen en jongeren in de toekomst gewaarborgd?

3

Is de huidige vorm van financiering van psychiatrische hulpverlening voldoende toegesneden op deze groep?

1 Nieuwsbrief De Vlier, mei 2008.

 

Antwoord

Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). (Ontvangen 22 juli 2008), zie ook Aanhangsel  Handelingen nr. 2998, vergaderjaar 2007-2008

1

Ja.

2

Voor zover er sprake is van curatieve geestelijke gezondheidszorg, waarbij de klinische opname niet langer dan

een jaar duurt, valt deze onder de Zorgverzekeringswet (ZVW); zorgverzekeraars kennen binnen dit kader een zorgplicht. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor een goede zorginkoop. Voor zover er sprake is van klinische opnames die langer dan een jaar duren geldt dat deze vallen onder de Algemene Wet Bijzondere ziektekosten (AWBZ); het zorgkantoor speelt hier een met de zorgverzekeraars vergelijkbare rol.

Mij zijn op dit moment geen signalen bekend dat bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen voor de doelgroep van dove kinderen en jongeren met een psychische stoornis een probleem vormt. Zoals uit het artikel blijkt, wordt door Curium actief ingespeeld op de geconstateerde daling in het aantal klinische opnames. Er lijkt feitelijk

sprake van integratie van zorg, nu de doveninstituten meer dan eerst plaats bieden aan jongeren die naast hun

auditieve handicap sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen hebben. Curium geeft aan dat in de bestaande keten

de mogelijkheden om op vernieuwende wijze de bestaande zorgfunctie in stand te houden worden onderzocht; binnen het kader van de ZVW houdt dit onder andere in dat ook andere ggz-instellingen de keuze hebben om een zorgaanbod te creëren voor de genoemde doelgroep. Dit biedt al met al voldoende ruimte voor verdere ontwikkeling van kennis en

professionaliteit van hulpverleners en daarmee van kwaliteit van zorg.

3

Ja, naar mijn mening zijn beide financieringsystemen, de dbc's onder de ZVW en de zzp's onder de AWBZ, voldoende toegerust voor deze doelgroep. Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat de bekostigingsystemen onvoldoende aansluiten bij de zorgvraag van dove kinderen en jeugdigen met een psychische stoornis.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari