Antwoord op schriftelijke vragen krapte kraamzorg

24-05-2008 16:53 24-05-2008 16:53

 

Vragen van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over krapte in de kraamzorgcapaciteit. (Ingezonden 24 april 2008)

1

Bent u op de hoogte van het feit dat  in sommige delen van het land sprake is van (dreigende) krapte in de kraamzorgcapaciteit, waardoor het soms niet mogelijk is om het standaard aantal uren kraamzorg te leveren, laat staan de extra uren kraamzorg waarvoor veel vrouwen extra bij verzekerd zijn?

2

Waarom is het aantal uren kraamzorg niet altijd terug te vinden in de verzekeringspolissen van de zorgverzekeraars?

3

In hoeverre zijn zorgverzekeraars verantwoordelijk voor restitutie of compensatie als bijverzekerde uren niet kunnen worden geleverd?

4

Wat wordt er op dit moment door u, de kraamzorgorganisaties en de zorgverzekeraars ondernomen om de krapte weg te nemen en om goed voorbereid te zijn op de kleine geboortepiek die in de zomerperiode wordt verwacht?

5

Wat is de betekenis van de werking van het indicatieprotocol in situaties van onvoldoende kraamzorgcapaciteit?

6

Kunt u garanderen dat alle kraamvrouwen het aantal uren kraamzorg krijgen waar zij recht op hebben?

 

Antwoord

Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). (Ontvangen 21 mei 2008)

1

Ja.

2

In de verzekeringspolissen wordt in nagenoeg alle gevallen verwezen naar het recht op aanspraak overeenkomstig het Landelijk Indicatieprotocol (LIP). Het LIP is een door de veldpartijen ontwikkeld protocol, dat wordt gehanteerd, om de zorgbehoefte in uren vast te stellen. Daarmee kan het LIP in feite worden opgevat als een uitwerking van de aanspraak krachtens de Zorgverzekeringswet. Afhankelijk van de benodigde zorg kan het aantal geïndiceerde uren op basis van het LIP variëren binnen een bandbreedte van 24 tot 84 uren. Omdat de daadwerkelijke zorgbehoefte per kraamvrouw kan verschillen, zijn er geen uren in de polissen opgenomen.

3

Of, en zo ja, de manier waarop de burger zich aanvullend op het basispakket laat bijverzekeren is uiteraard een persoonlijke afweging. Indien zorgverzekeraars hun polisverplichtingen niet nakomen, is het algemene  overeenkomstenrecht van toepassing. De rechter zal daaraan toetsen en kan zonodig specifieke maatregelen afdwingen.

4

Bij het coalitieakkoord is tussen de regeringspartijen afgesproken om de aanspraak op kraamzorg te verruimen.

Dat heeft ertoe geleid dat het LIP met gemiddeld vijf uren kraamzorg per verzorging is verhoogd. Met de extra ter beschikking gekomen uren wordt volgens zorgverzekeraars en zorgverzekeraars het beroep van kraamverzorgende aantrekkelijker voor mensen die graag voltijds willen werken.

Dat laatste geldt vooral voor veel pas afgestudeerde, jonge mensen. Daarvan verwachten zorgverzekeraars en thuiszorgorganisaties op termijn een aanmerkelijke aanwas van de kraamzorgcapaciteit. Voorts melden zij bezig te zijn met een forse inhaalslag om meer te investeren in opleiding en scholing. Zorgverzekeraars en kraamzorgorganisaties hebben mij gemeld dat als gevolg van deze inspanningen de  capaciteit op den duur weer op orde zal zijn. Zorgverzekeraars en kraamzorgorganisaties hebben verklaard dat zij nochtans alles in het werk zullen stellen om aan de zorgplicht krachtens de Zorgverzekeringswet te voldoen, ook

tijdens de aanstaande zomerperiode.

5

Het Landelijk Indicatieprotol (LIP) is een instrument om per kraamsituatie de benodigde hoeveelheid zorg vast te stellen. Het heeft geen functie bij het ondervangen van capaciteitsproblemen. Zie ook mijn antwoord op vraag 2.

6

Zorgverzekeraars hebben de plicht om voldoende capaciteit in te kopen om aan de zorgvraag binnen het basispakket te voldoen. Ik ga er daarom vanuit dat het huidige capaciteitstekort van tijdelijke aard is en de zomerpiek met een flexibele

inzet van kraamverzorgende kan worden opgevangen. Zie ook mijn antwoord op vraag 4.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari