Inbreng Ed Anker wijziging parkeerwet

23-10-2008 15:12 23-10-2008 15:12

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het initiatiefvoorstel om houders van een gehandicaptenparkeerkaart vrij te stellen van parkeerbelastingen. Deze leden zijn van mening dat de gronden achter het voorstel als zeer sympathiek te beoordelen vallen. Zij zijn met de indiener van mening dat voor mensen met een beperking eigen vervoer belangrijk is en dat het van groot belang is om belemmeringen die gehandicapten verhinderen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven weg te nemen. De leden van de ChristenUnie-fractie overwegen het voorstel van de indiener te steunen, maar hebben nog wel een aantal vragen en opmerkingen.

Gemeenten kunnen eigen afwegingen maken in de parkeertarieven voor gehandicapten, waarbij onder meer verkeersdrukte, bereikbaarheid en grondprijzen een rol kunnen spelen. Het is aan de gemeenteraden om deze afwegingen te maken. De lokale situatie is bepalend omdat omstandigheden sterk verschillen. De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat de indiener zich ervan bewust is dat het onderhavige voorstel inbreuk doet op de autonomie van gemeenten. Tegen die achtergrond vragen deze leden of in dit voorstel voldoende recht wordt gedaan aan de gemeentelijke autonomie, onder meer met betrekking tot het heffen van belastingen en het voeren van een doelmatig gehandicaptenparkeerbeleid. Kunnen gemeenten voldoende investeren in het realiseren van meer (invaliden)parkeerplaatsen als houders van een gehandicaptenparkeerkaart geen parkeerbelasting meer betalen?

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn van mening dat er meer duidelijkheid dient te komen in gemeentelijk parkeerbeleid ten aanzien van gehandicapten. De website www.belangenorganisatie.nl waarnaar de indiener verwijst in de MvT is naar de mening van deze leden nog onvoldoende bruikbaar om over de wijze waarop gemeenten omgaan met gehandicaptenparkeerkaarten omgaan te informeren. Is de mogelijkheid van een landelijk overzicht van gemeentelijk parkeerbeleid overwogen? Kan de indiener aangeven hoe de informatievoorziening voor gehandicapten verbeterd kan worden?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de indiener nadrukkelijker aan te tonen welke tekortkomingen zij in het gemeentelijk gehandicaptenparkeerbeleid constateert en op welke manieren daarin verbeteringen kunnen worden aangebracht. Deze leden vinden dat verstandige gemeenten ervoor zorgen dat parkeerautomaten in de buurt staan van invalidenparkeerplaatsen, en dat invalidenparkeerplaatsen in de buurt van de ingang staan. Kan de indiener aangeven hoe groot de problematiek is betreffende parkeerautomaten die op te grote afstand van de parkeerplaats staan? Hoe hoog zijn de kosten om die parkeerautomaten die te ver weg staan te verplaatsen?

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben de volgende nadere vragen aan de indiener: In hoeverre verhelpt artikel 85 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens de problematiek omtrent de beperkte parkeertijd? En in hoeverre kan een verruiming van de parkeertijd voor gehandicapten hieraan bijdragen?

Kan aangegeven worden hoe hoog de derving van inkomsten van parkeerbelasting voor gemeenten zal zijn na invoering van het voorstel? Kunnen ook de kosten rond de uitvoering van het voorstel (aanpassing verordening, bekendheid geven aan de regeling, verwijderen onderborden) worden aangegeven?

De indiener is ingegaan op het probleem van diefstal van parkeerkaarten; kan ook aangegeven worden welke maatregelen kunnen worden genomen om misbruik te voorkomen?

In de reactie op het advies van de RvS stelt de indiener een aantal mogelijkheden voor ter preventie van diefstal van gehandicaptenparkeerkaarten. Zij gaat hier verder niet op in, maar naar de mening van de leden van de ChristenUnie-fractie zijn dit elementen die meegenomen dienen te worden in een voorstel dat de diefstalgevoeligheid van gehandicaptenparkeerkaarten aanmerkelijk vergroot. Deze maatregelen zijn bijvoorbeeld de aanschaf van een kaartkluis door houders van een gehandicaptenparkeerkaart en de invoering van een registratiesysteem voor gestolen of vermiste parkeerkaarten. Kan de indiener aangeven hoe hoog de uitvoeringskosten van deze maatregelen zijn?

De leden van de ChristenUnie-fractie zouden voorts een nadrukkelijker motivering wensen van de indiener waarom ook gehandicapte passagiers zouden moeten behoren tot de doelgroep van het wetsvoorstel.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari