Bijdrage Cynthia Ortega-Martijn wet SUWI

donderdag 30 oktober 2008 16:24

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik wil de bewindslieden bedanken voor de beantwoording van de vragen. Er is een aantal zaken blijven liggen. De huidige arbeidsadviseur verschaft momenteel onafhankelijk informatie. Ik heb gesuggereerd deze onafhankelijke informatie op een andere manier te organiseren, bijvoorbeeld door bij de LWI's folders neer te leggen of daar in ieder te verwijzen naar de instanties waar mensen terecht kunnen voor onafhankelijk advies. Ik heb daarop geen bevredigend antwoord ontvangen. Vandaar de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de functie van arbeidsadviseur straks niet meer voorhanden is op Locaties voor Werk en Inkomen;

overwegende dat werkzoekenden behoefte hebben aan onafhankelijke informatievoorziening, zoals blijkt uit de evaluatie van de arbeidsadviseur;

overwegende dat meerdere organisaties onafhankelijke informatie verstrekken op het terrein van werk en inkomen;

van mening dat werkzoekenden hiervan op de hoogte moeten zijn;

verzoekt de regering, te bevorderen dat op de Locaties voor Werk en Inkomen werkzoekenden onafhankelijke informatie op het terrein van werk en inkomen kunnen inwinnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Ortega-Martijn en Vermeij. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 21 (31514).

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. De fractie van de ChristenUnie vindt het belangrijk dat specialistische kennis op LWI's beschikbaar blijft. Daarom wil ik de volgende motie indienen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Locaties voor Werk en Inkomen geïntegreerde dienstverlening aanbieden aan werkzoekenden;

constaterende dat het kabinetsbeleid erop gericht is om meer Wajongers naar een reguliere werkplaats te begeleiden;

van mening dat daarvoor laagdrempelige, specialistische begeleiding binnen de regio beschikbaar moet zijn;

verzoekt de regering, te waarborgen dat specialistische kennis voor Wajongers op Locaties voor Werk en Inkomen behouden blijft,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Ortega-Martijn, Van Hijum en Vermeij. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 22 (31514).

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb de bewindspersonen gevraagd naar de werkgeversbenadering en gevraagd om te kijken op welke manier wij tegemoet kunnen komen aan de vraag die heel duidelijk is gesteld, ook bij de hoorzittingen over dit onderwerp. Ik ben nog niet tevreden over de beantwoording. Vandaar de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de werkgeversbenadering een kerntaak van de Locaties voor Werk en Inkomen;

constaterende dat het primaat van de uitvoering met de Wet SUWI op het lokale niveau komt te liggen, dus ook voor wat betreft de werkgeversbenadering;

van mening dat er op landelijk niveau ook afspraken moeten kunnen worden gemaakt over de bemiddeling van werkzoekenden naar het bedrijfsleven;

verzoekt de regering, te bevorderen dat een landelijk werkgeverspunt wordt ingericht, waar werkgevers regio-overstijgend bediend kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Ortega-Martijn. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 23 (31514).

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. Uitgangspunt van de integrale dienstverlening is wat mijn fractie betreft toegankelijkheid en bereikbaarheid. Daarom hebben wij moeite met de sluiting van 30 LWI's, als dit ten koste gaat van de toegankelijkheid en bereikbaarheid. De bereikbaarheid moet voldoende zijn, maar die kan op meer manieren worden gerealiseerd. Het overeind houden van een volwaardige locatie is niet de enige manier. De minister biedt in de beantwoording ruimte voor de interpretatie van voldoende bereikbaarheid. Hij heeft het immers over maatwerk. Ook staatssecretaris Aboutaleb heeft aangegeven dat er op een andere manier voorzieningen zullen worden gecreëerd die voldoen aan de behoefte van de klant. Ik krijg graag een toezegging van de bewindslieden dat zij dit verder zullen uitwerken en de Kamer hierover zullen informeren. Wat betekent dit voorzien in maatwerk bijvoorbeeld voor een regio als de Bommelerwaard?

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari