Bijdrage Esmé Wiegman wijziging wet tegemoetkoming chronisch zieken

12-11-2008 14:39 12-11-2008 14:39

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. De ChristenUnie is voorstander van een nieuwe wettelijke regeling, die veel meer dan de tegemoetkoming voor buitengewone uitgaven specifiek gericht is op chronisch zieken en gehandicapten en die het niet-gebruik zo veel mogelijk tegengaat. Het wetsvoorstel komt hieraan tegemoet. Het kabinet heeft afgelopen tijd hard gewerkt aan reparaties, met name door negatieve koopkrachteffecten tegen te gaan. De fractie van de ChristenUnie betreurt het dat de groep chronisch zieken en gehandicapten nog niet optimaal kan worden afgebakend. Hierdoor vallen rolstoelgebruikers, mensen met zeldzame ziekten, mensen die in een ziekenhuis revalideren en mensen met huishoudelijke verzorging, die jonger zijn dan achttien jaar of gebruikmaken van het persoonsgebonden budget, buiten de forfaitaire regeling. De tegemoetkomingsregeling zal daarom verder moeten worden verfijnd. Wij hebben overigens waardering voor de inspanningen die het kabinet zich tot nu toe heeft getroost voor de verdere verfijning van de regeling. De fractie van de ChristenUnie spoort de bewindspersonen aan, hierop de volle aandacht te blijven richten. Daarbij roep ik ook de motie over hulpmiddelen in herinnering. Deze motie heb ik bij de plenaire behandeling van de invoering van het verplichte eigen risico ingediend.

Het kabinet geeft aan dat door gebrek aan uniforme gegevensregistratie het niet mogelijk is om al in 2009 mensen die in het kader van de Wmo gebruikmaken van de hulpmiddelen in aanmerking te laten komen voor een forfait. Welke mogelijkheden zijn er om zolang deze gegevens ontbreken aansluiting te zoeken bij andere systemen van gegevensregistratie?

Wij hebben Valys-vervoer en gehandicaptenparkeerkaarten. Met betrekking tot het hulpmiddelengebruik in de Wmo moet het toch mogelijk zijn om rolstoelen al in 2009 in de regeling mee te nemen? Een rolstoel is een rolstoel en ik daag de regering graag uit om hiervoor een creatieve oplossing te vinden.

De ChristenUnie-fractie heeft grote moeite met het feit dat pgb-houders niet voor het forfait in aanmerking zouden komen. Dit is een van de redenen waarom wij het amendement-Omtzigt, dat ervoor zorgt dat dit via een AMvB alsnog kan worden geregeld, steunen. Gisteren heeft de Kamer een brief met een toelichting op de ministeriële regeling ontvangen, waarin de afbakening van de doelgroep nader wordt gepreciseerd. Bij deze afbakening vindt mijn fractie het van belang dat in ieder geval nog een keer gekeken wordt naar mensen met een zeldzame ziekte. Wat zijn de mogelijkheden om via een hardheidsclausule deze groep toch nog in de regeling onder te brengen? Mensen die niet automatisch worden bereikt, zouden dan zelf, op aanvraag, alsnog in aanmerking moeten kunnen komen voor een forfait. Ik vraag de regering om op het moment dat de ministeriële regeling beschikbaar is, deze aan de Kamer voor te leggen, zulks graag voor de tweede termijn.

De regering spreekt in de stukken diverse malen uit het volste vertrouwen te hebben in de uitvoering. Over motivatie en inzet heb ik geen vragen of twijfels, maar ik vraag mij wel af of het resultaat voldoende zal zijn. Het CAK stelt burgers in kennis van de hoogte van de tegemoetkoming, het forfait. Burgers moeten echter de mogelijkheid hebben om inzicht te verkrijgen in hun gegevens om op basis daarvan vast te kunnen stellen of zij voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking komen; tevens moet duidelijk zijn welke instantie -- het CIZ, de zorgverzekeraar of de gemeente -- zij over een bepaalde beschikking kunnen aanspreken. Om die reden heb ik het amendement-Omtzigt c.s. op stuk nr. 16 medeondertekend.

Dit wetsvoorstel moet niet op zichzelf worden bekeken, maar in samenhang met allerlei veranderingen in de AWBZ. Ook ik vraag de regering hoe het staat met het onderzoek naar het minimum aan inkomen dat mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen nodig hebben. Hoe staat het met de zak- en kleedgelddiscussie en dat onderzoek waar wij nog steeds op zitten te wachten?

Adoptiekosten vallen buiten de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Dit wordt door de minister van Justitie opgepakt. De ChristenUnie-fractie vindt dit een belangrijk punt en wij zullen de verdere voortgang van deze procedure dan ook nauwgezet volgen. In ieder geval moet worden voorkomen dat de ene regeling ophoudt voordat de andere regeling is ingevoerd.

Het wetsvoorstel heeft tot doel chronisch zieken en gehandicapten tegemoet te komen in de hoge kosten die zij in verband met hun aandoening moeten maken. Het missen van die tegemoetkoming kan hen een flink financieel probleem opleveren. Daarom vraag ik de regering of het niet goed zou zijn een vangnetconstructie achter de hand te houden voor het geval dat het niet lukt de nieuwe wettelijke regeling tijdig en adequate in te voeren.

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari