Schriftelijke vragen over seksuele relaties in pleeggezin

donderdag 10 april 2008 15:17

Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de minister voor Jeugd en Gezin over het gedogen van seksuele relaties in een pleeggezin. (Ingezonden 10 april 2008)

1Is het waar dat Bureau Jeugdzorg Drenthe seksuele relaties gedoogt tussen minderjarige, in een pleeggezin ondergebrachte meisjes en meerderjarige jongens?

2Is het voorts waar dat de relatie ook mag worden voortgezet als ouders van het betreffende meisje het er niet mee eens zijn?

3Bent u het met Bureau Jeugdzorg Drenthe eens dat voogden dergelijke relaties soms wel moeten toestaan omdat de kans anders groot is dat een meisje wegloopt uit een pleeggezin?

4Hoe verhoudt zich dit tot het strafrechtelijke verbod op een relatie tussen meerderjarige en minderjarige kinderen en de kwetsbare situatie waarin betrokken minderjarige zich bevindt?

5Welke afdwingbare maatregelen hebben de Bureaus Jeugdzorg volgens u om dergelijke relaties te voorkomen?

 

Toelichting

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Cqörüz (CDA), ingezonden 10 april 2008, (vraagnummer 2070817240).

 

Antwoord

Antwoord van minister Rouvoet (Jeugd en Gezin). (Ontvangen 13 mei 2008)

1Bureau Jeugdzorg Drenthe, evenals de andere gezinsvoogdij-instellingen, gedoogt soms een dergelijke relatie. Zij zullen dat per situatie beoordelen zoals ik in het antwoord op vraag 4 van de heer Cqörüz (2070817240) heb weergegeven. Ik heb kunnen vaststellen dat zij gelijkluidende richtlijnen hanteren over hoe om te gaan met deze situaties (in sommigegevallen vastgelegd in een kwaliteitshandboek, bijvoorbeeld in de instructie «seksuele kindermishandeling»). Dat de toepassing van de richtlijnen maatwerk is, accepteer ik.

2Ook dat hangt van de situatie af. In het onderhavige geval ging het om een meisje waarvan Bureau Jeugdzorg de voogdij heeft. Dat betekent dat de ouders in kwestie niet langer beschikken over het ouderlijk gezag. Met de wensen van de ouders zal in zijn algemeenheid rekening worden gehouden, zolang deze stroken met het belang van de minderjarige. Niet voor niets zijn zij immers uit het gezag ontheven of ontzet.

3 Zoals de vraag geformuleerd is, is het antwoord: neen. Als de overweging uitsluitend zou zijn dat een relatie wordt toegestaan omdat een minderjarige dreigt anders weg te lopen, zou ik dat ontoelaatbaar vinden. De praktijk werkt ook niet zo, heb ik kunnen vaststellen. Het ligt veel genuanceerder. Primair wordt beoordeeld in hoeverre de relatie het kind schade kan berokkenen. Pas als geconcludeerd wordt dat een relatie voldoende evenwichtig is, kunnen andere argumenten meewegen in de beoordeling of de relatie wordt toegestaan en hoe deze in een aanvaardbare vorm (van bijv. frequentie en intensiteit) en controleerbaar kan blijven bestaan.

4In aanvulling op hetgeen ik daarover geantwoord heb op vraag 2 van de heer Cqörüz (2070817240) wil ik de gebruikelijke gang van zaken in dergelijke situaties nog eens puntsgewijs benoemen:

1. de voogdijwerker houdt bij een plaatsing rekening met eventuele risico's van het seksueel gedrag van de pupil en bespreekt standaard het (seksuele) gedrag vanvoogdijpupillen met de voogdijpupil en de directe opvoeders (pleegouders, groepsleiding);

2. is er sprake van een seksuele relatie van een voogdijpupil, dan wordt gekeken naar de eventuele risico's van deze relatie. Risicofactoren kunnen zijn:

* het verschil in leeftijd tussen de pupil en de partner,

* het al dan niet bestaan van een afhankelijkheidsrelatie,

* pupil en partner horen tot hetzelfde gezin

* de mate van volwassenheid (in staat zijn tot het vormen van een eigen oordeel)

* de mate van beïnvloedbaarheid van de pupil

3. de aspecten «veiligheid» en «gezonde seksuele ontwikkeling» zijn van belang bij de afweging of al dan niet in de relatie moet worden ingegrepen

4. dat ingrijpen bestaat in het algemeen uit:

* het doen van aangifte

* overplaatsing van de pupil (met eventueel het omzeilen van het blokkaderecht van pleegouders).

5 Ik verwijs voor de beantwoording van deze vraag naar de antwoorden 3 en 4 op de vragen van de heer Cqörüz

(2070817240) en het antwoord op de vorige vraag.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari