Inbreng wetsvoorstel 31735

13-11-2008 14:46 13-11-2008 14:46

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met kritische belangstelling kennis genomen van voorliggend wetsvoorstel hetgeen beoogt goedkeuring te verlenen aan de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers door luchtvaartmaatschappijen aan de VS. Deze leden constateren dat dit wetsvoorstel een ruime inperking betekent van de bescherming van de persoonsgegevens, die in belangrijke mate tot stand komt onder druk van de Verenigde Staten. De leden van de ChristenUnie-fractie delen de bedenkingen die de regering zelf al aanvoert en hebben over het voorstel een aantal vragen.  

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering nog eens toe te lichten wat de mogelijkheden zijn op Europees niveau om er voor te zorgen dat het vijfde en zesde doel nauwkeuriger worden omschreven?

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat de regering zich er sterk voor wil maken dat het criterium dat DHS slechts in een uitzonderlijk geval de bijzondere persoonsgegevens zal gebruiken, bij de eerste evaluatie wordt betrokken. Op welke wijze gaat de Nederlandse regering dit doen, vragen deze leden?

Wat betreft het bezwaar van wederkerigheid constateren de leden van de ChristenUnie-fractie dat daar in zekere mate aan tegemoet gekomen wordt door de ontwerp kaderbesluit PNR. Kan de regering aangeven op welke onderdelen voorliggend wetsvoorstel verder gaat in de inperking van de privacybescherming ten opzichte van het Ontwerpkaderbesluit PNR?

De leden van de ChristenUnie-fractie vinden de bewaartermijn erg lang en hebben aarzelingen over de noodzaak daarvan. Zij constateren bovendien dat er nog geen duidelijkheid bestaat over wat er met de gegevens gebeurt na afloop van de 15 jaar. De regering stelt dat deze gegevens aan het eind van deze periode naar verwachting zullen gewist. Hierover zal nog nader overleg plaatsvinden. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering naar de stand van zaken van dit overleg en haar standpunt in dezen?

De leden van de ChristenUnie-fractie waarderen de inzet van de regering ten aanzien van de evaluatie en hetgeen daarbij aan de orde moet komen. Deze leden vragen de regering welke mogelijkheden er zijn om de wetgeving in die zin aan te passen, mocht blijken dat de op dit moment geuite bezwaren in de praktijk bewaarheid worden? In het bijzonder vragen zij de regering de verwachting ten aanzien van de Europese Commissie ten aanzien van meerdere toetsmomenten nader te concretiseren? Wanneer en op welke wijze heeft de regering dit aan de orde gesteld, zo vragen deze leden?

Voor de leden van de ChristenUnie-fractie is het van belang dat burgers weten wat hun rechten zijn, wanneer voorliggend wetsvoorstel wordt ingevoerd. Zij constateren dat de regering in de toelichting slechts summier in gaat op de wijze waarop EU-burgers hun recht kunnen halen. Zij vragen de regering dan ook te concretiseren wat de van toepassing verklaring van de Amerikaanse wetgeving op de gegevensbescherming van betrokkene, betekent voor de rechten van betrokkene, ten opzichte van het Europese systeem, in het bijzonder het Nederlandse systeem.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari