Inbreng advies-Alders

13-11-2008 14:58 13-11-2008 14:58

Nachtsluiting

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de minister zich de toezegging t.a.v. de aangehouden motie Cramer c.s.[1] over nachtsluiting van regionale luchthavens tussen 23 en 7 uur herinnert namelijk dat dit terug zou komen bij de behandeling van de luchtvaartnota. De minister heeft in het algemeen overleg verwezen naar het nog te starten lokale Alders-overleg. In het Alders-advies is opening van Lelystad en Eindhoven tussen 6 en 24 uur echter het uitgangspunt. Genoemde leden pleiten ervoor conform de toezegging bij het RBML-debat over de nachtsluiting in de luchtvaartnota een duidelijk standpunt in te nemen en dit niet over te laten aan de lokale Alders overleggen.

Lokale bescherming

Tijdens het algemeen overleg is stil gestaan bij de lokale bescherming voor bewoners onder het nieuwe stelsel met VVA. Genoemde leden vragen op welke wijze de wettelijke garantie voor lokale bescherming van de burgers vorm gaat krijgen en via welk proces zij rechten kunnen ontlenen. Deze leden willen weten wat voor lokale bescherming bewoners concreet kunnen vragen op basis van VVA. Zij vragen hoe de verandering van lokale geluidsbelasting bij aanpassing van de VVA-regels wordt getoetst nu de lokale normen volgens het advies van Alders verdwijnen. Tijdens het AO is gesteld dat bewoners naar de inspectie Verkeer&Waterstaat kunnen. Genoemde leden vragen in welke gevallen dit kan, met welke mogelijke effecten en op basis waarvan bezwaar gemaakt kan worden als er geen lokale normen meer zijn.

Vervolgstappen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen wat de verdere procedurele en wettelijke stappen zijn die zullen worden genomen richting invoering van VVA en wat hiervan de planning is. Zij vragen specifiek op welke momenten (voorafgaande aan behandeling van de wetgeving) de Kamer hierbij betrokken wordt. In het algemeen overleg is toegezegd dat maatschappelijke organisaties zoals natuur en milieuorganisaties bij de verdere uitwerking worden betrokken. Genoemde leden onderstrepen het belang van deze participatie en vragen hoe dit wordt vormgegeven.

Lokaal Alders overleg

In het algemeen overleg is aangegeven dat ook in de regio's Eindhoven en Lelystad onder leiding van de heer Alders de overlast van de vliegvelden zal worden besproken. Genoemde leden onderstrepen het belang van dit overleg. Zij vragen welke samenstelling deze 'Alders'-tafels zullen krijgen en of er ook natuur- en milieu organisaties worden betrokken. Genoemde leden geven aan dat ook bij de lokale Alders-overleggen een gedeelde probleem analyse en onderzoeksgegevens van belang zijn. Genoemde leden gaan er van uit dat dit enige tijd zal kosten en vragen daarom hoe deze Alders-overleggen zich verhouden tot de planning voor de invoering van het nieuwe stelsel voor Schiphol.

Valideren

In het algemeen overleg is toegezegd dat het voorgestelde stelsel met VVA zal worden gevalideerd. Genoemde leden vragen op welke termijn de Kamer hier een voorstel voor zal ontvangen. Zij vragen of in de validatie ook de veranderingen in geluidsbelasting en vliegtuigpassages per woonkern, op een voor burgers inzichtelijke manier weergegeven, mee worden genomen en of het handhavingssysteem ook middels simulaties voor een aantal prognosejaren op langere termijn wordt getoetst in hoeverre het voorgestelde systeem voldoet in situaties waarbij door groei van de luchtvaart de grenzen worden bereikt.

Garantiepunten

Tenslotte vragen de leden van de ChristenUnie-fractie of kan worden aangegeven wat de veronderstelde perverse effecten zijn van het door Natuur & Milieu voorgestelde systeem met garantiepunten bij woonkernen op enige afstand van Schiphol, dat zich richt op controle achteraf om het gebruiksplan voor het komende jaar te optimaliseren.

 


[1] 30452, nr. 30 bij het debat over de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML)

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari