Schriftelijke vragen over antwoorden op vragen over zelfdoding

12-08-2008 11:06 12-08-2008 11:06

Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Jeugd en Gezin over het verbeteren van de naleving van de leeftijdsgrenzen bij alcoholverstrekking. (Ingezonden 12 augustus 2008)

1

Bent u bekend met een nieuw systeem, ontwikkeld door de Hollandse Exploitatie Maatschappij in Breda, waarbij de  wettelijk verplichte vaststelling van de leeftijd van jeugdige kopers bij de aankoop van alcoholhoudende drank in

supermarkten met behulp van een camera op afstand geschiedt, met als doel de directe controle uit handen te

nemen van de vaak jeugdige caissières?

2

Is het u bekend of dit systeem de naleving van de controle op leeftijdsgrenzen door alcoholverstrekkers aanzienlijk kan

verbeteren, mede gelet op het feit dat uit diverse recente onderzoeken, die in opdracht van inmiddels ruim 25 gemeenten door de Stichting Alcoholpreventie en de Universiteit Twente zijn uitgevoerd, is gebleken dat het met de huidige naleving vaak slecht is gesteld?

3

Is het u bekend dat een aantal ondernemers in de levensmiddelbranche overweegt om dit systeem in te voeren, in het bijzonder een aantal ondernemers,  dat is aangesloten bij de supermarktorganisatie Schuitema NV

(C-1000)? Wat is uw mening over dit initiatief?

4

Bent u bekend met de initiatieven van de heer P., eigenaar van een C-1000 te Delft, die heeft besloten vanaf 14 april

2008 uitsluitend zwakalcoholhoudende dranken te verkopen aan klanten die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt? Wat vindt u van dit initiatief?

5

Wat vindt u van het feit dat de heer P. heeft besloten, zoals hij aan de media1 heeft medegedeeld, het onder vraag 1 genoemde camerasysteem aan te schaffen, teneinde de controle op de leeftijdsgrens van 18 jaar in zijn winkel te optimaliseren?

6

Indien uit lopend onderzoek van de Universiteit van Twente naar de effectiviteit van dit camerasysteem blijkt dat dit systeem goed werkt, welke mogelijkheden ziet u dan om de ingebruikneming van dit systeem door ondernemers, zoals de heer P., die baanbrekende initiatieven nemen om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren, te bevorderen?

1 Sp!ts, 8 augustus 2008.

 

Antwoord

Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de minister voor Jeugd en Gezin. (Ontvangen 12 september 2008)

1

Ja.

2

Het is mij bekend dat het met de naleving van de leeftijdsgrenzen niet overal even goed is gesteld. Een en ander blijkt ook uit verschillende rapporten, zoals de monitor alcoholverstrekking jongeren 2005 van bureau Intraval. Ik kan me

voorstellen dat met de introductie van bepaalde systemen de controle op leeftijdsgrenzen kan worden verbeterd. Of ook dit specifieke systeem de naleving van de controle op leeftijdsgrenzen kan verbeteren, kan ik nu geen uitspraken doen,

aangezien dit systeem zich nog moet bewijzen in de praktijk.

3

Ja. Ik sta in principe positief ten opzichte van alle maatregelen en systemen waarmee de naleving van de leeftijdsgrenzen kan worden verbeterd.

4

Ja, ik ken deze initiatieven. Het voornemen van deze ondernemer om alleen zwakalcoholhoudende drank te verkopen aan klanten die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, is niet in strijd met Drank- en Horecawet. In artikel 20, van de Drank- en Horecawet worden slechts minimumleeftijden gesteld voor het mogen verstrekken van zwakalcoholhoudende

en sterke drank. Indien een ondernemer besluit dat hij de verkoopleeftijd in zijn winkel wil verhogen, stuit dit niet op wettelijke bezwaren. Overigens is het kabinet voornemens in de nieuwe Drank- en Horecawet in het kader van een experiment een aantal gemeenten de bevoegdheid te geven bij gemeentelijke verordening de leeftijdsgrens te verhogen van 16naar 18 jaar.

5

Zoals i k al bij vraag 3 heb aangegeven, sta ik in principe positief ten opzichte van de introductie van dergelijke systemen.

6

Ik ben van mening dat de verantwoordelijkheid voor de controle van de voor de verkoop van alcoholhoudende dranken geldende leeftijdsgrenzen ligt bij de ondernemer die deze dranken verkoopt. De huidige ontwikkeling dat de ondernemer bepaalde systemen ontwikkelt, dan wel inzet, om de controle op de leeftijdsgrenzen te verbeteren juich ik toe in het  kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik zie echter geen rol weggelegd voor de landelijke overheid om dergelijke initiatieven te bevorderen. De ontwikkeling en de inzet van dergelijke systemen laat ik aan de markt.

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari