Bijdrage Ed Anker Begroting Algemene Zaken

woensdag 08 oktober 2008 16:44

De heer Anker (ChristenUnie): Voorzitter. Met de behandeling van de begroting van Algemene Zaken en van het Koninklijk Huis beginnen wij aan de behandeling van een lange reeks begrotingen. De begrotingen die wij nu behandelen zijn niet de dikste en er zijn maar een paar onderwerpen die bij mijn fractie vragen opriepen.

Allereerst wil iets zeggen over het Koninklijk Huis. Vergeleken met de begroting van vorig jaar is de begroting van het Koninklijk Huis dit jaar al een aanzienlijke verbetering. Het is gelukt om in betrekkelijk korte tijd veel meer duidelijkheid te bieden over de kostenposten op andere begrotingen. Natuurlijk zijn wij benieuwd naar de uitkomst van het werk van de

commissie-Zalm. In het bijzonder zijn wij benieuwd naar het overzicht van de kosten voor representatie van de Nederlandse Staat als zodanig, al is er wel het risico dat dat overzicht jaarlijks aanleiding geeft tot het voeren van allerlei moeizame discussies over de meerkosten van het Koninklijk Huis. Het vergt dus nog wel wat balanceerkunst om recht te doen aan transparantie en om\ tegelijkertijd het Koninklijk Huis niet jaarlijks tot onderwerp van discussie te maken.

De meerwaarde van bijlage 2, het overzicht van wetten, is ons niet helemaal duidelijk. Wij weten dat erom gevraagd is. Misschien moet het meer worden toegespitst, maar op deze manier kan het wat ons betreft net zo goed worden weggelaten. De minister-president heeft ons twee brieven toegezegd naar aanleiding van het statuut van het Koninklijk Huis. Die brieven hebben wij nog niet gekregen. Met name de brief over de definitie van de kostensoorten vinden wij relevant. Krijgen wij die nog? Of worden die allemaal betrokken bij de commissie- Zalm?

 

De heer Van Raak (SP): Ik heb die regelingen ook gezien. Wij hebben nu een heel lange lijst met regelingen. Die zal nog aangevuld worden. Wil de heer Anker samen met mij aan de minister-president vragen om daar ook de kosten bij te noemen? Dan gaan die regelingen wat meer leven. Ik zou mij ook kunnen voorstellen dat de minister-president even uitlegt wat al die regelingen zijn. In dat geval kunnen wij per regeling bekijken wat die betekent en wat die kost. Dat zou het inzicht al erg vergroten.

 

De heer Anker (ChristenUnie): Zoiets bedoelde ik. Ik vraag mij altijd af hoe ver achter de komma de heer Van Raak wil doorgaan. Wij hebben nu een hele lijst met wetten. Volgens mij is dat een lijst die tot stand is gekomen door te zoeken op alle wetteksten waarin het Koninklijk Huis genoemd wordt, maar daar kunnen wij niet zo veel mee. Dat overzicht zou in ieder geval wat meer inhoudelijk kunnen. Voorafgaand aan dit debat is er enige reuring geweest over de BOR-notitie. Die notitie geeft de stand van zaken weer. Daarmee is zij niet echt inzet voor een begrotingsdebat, maar past zij veel beter in een verantwoordingsdebat. De fractie van de ChristenUnie is blij met de door het kabinet gekozen werkwijze. Daarmee heeft het kabinet de nek uitgestoken. Veel beter dan in voorgaande jaren is dit kabinet op concrete resultaten afrekenbaar. Het kabinet is bereid om op verantwoordingsdag per doelstelling verantwoording af te leggen. Dat maakt het spannend, want niet elke doelstelling kan even concreet worden afgevinkt. Ook vergt het een aanzienlijke omslag

in denken en werken. Wij hebben er echter goede hoop op dat deze werkwijze in de komende tijd nog verder wordt verbeterd en dat wij uiteindelijk aan het einde van 2011 concrete conclusies kunnen trekken. Wellicht is het voor de Kamer handiger als een dergelijke analyse verschijnt rond een verantwoordingsmoment. De begroting van Algemene Zaken is niet de meest concrete begroting. Dat ligt misschien ook wel besloten in het woord ''algemeen''. Toch zouden wij graag van de minister-president weten op welke wijze hij invulling geeft aan zijn eigen prioriteitstelling ten aanzien van respect. Het bevorderen van respect is nodig, niet alleen tussen burgers onderling. Afkalvend respect is een

probleem voor gezagsdragers, kabinet en Kamerleden en ondermijnt de samenleving. Wat de fractie van de ChristenUnie betreft, mag de minister-president op dit punt heel concreet worden. Wat gaat de ministerpresident

in het komend jaar zelf doen in het kader van zijn prioriteit om onderling respect in de samenleving te vergroten en respect bij de bevolking te behouden? In voorgaande jaren heeft de fractie van de ChristenUnie steeds herhaald dat de Nederlandse overheid Nederlands moet spreken en schrijven. Dat punt hebben wij al opgevoerd tijdens de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken, maar de ministerpresident zou er vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de

rijksbrede communicatie meer aandacht voor moeten hebben. De fractie van de ChristenUnie wil dan ook van de minister-president horen dat het voor hem een prioriteit is om het gebruik van Engelse termen en benamingen zo veel mogelijk te voorkomen. Dit laatste brengt mij bij een oer-Hollandse uitsmijter. Bij representatieve gelegenheden speelt de keuken een belangrijke rol. Wie gasten op hartelijke wijze ontvangt, zet hun een maaltijd voor waar eer in is gelegd. Ik wil ervoor pleiten dat de Nederlandse overheid zich ook bij die gelegenheden in haar cultuurtaal presenteert, dat wil

zeggen: met streekgerechten en streekproducten van onze eigen akkers, weiden, gaarden en uit onze eigen stallen. Men moet dit niet opvatten als een pleidooi voor folklorisme aan tafel - of erger: voor alleen nog maar stamppot aan tafel - maar wel als een pleidooi voor zelfbewust en duurzaam omgaan met recepten en ingrediënten. Wij moeten echt af van gerechten waarin honderden transportkilometers en tonnen CO2 verwerkt zijn. Nederland kent zelf ook talloze producten van wereldklasse.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari