Open brief aan Aart Mosterd

23-10-2004 18:58 23-10-2004 18:58

Beste Aart, deze week kreeg ik een artikel uit de Bunschoter onder ogen. De kop van het artikel: “CDA-kamerlid Mosterd pal achter kabinetsbeleid Balkenende II”. Daarover verbaasde ik me niet. Het zou verbazingwekkend zijn als jij niet pal achter het kabinetsbeleid zou staan. Ik verbaasde me echter wel over wat jij tijdens de betreffende CDA-bijeenkomst in Bunschoten hebt gezegd over de ChristenUnie en in het bijzonder over mij.

Open Brief aan Aart Mosterd
 
Beste Aart, deze week kreeg ik een artikel uit de Bunschoter onder ogen. De kop van het artikel: “CDA-kamerlid Mosterd pal achter kabinetsbeleid Balkenende II”. Daarover verbaasde ik me niet. Het zou verbazingwekkend zijn als jij niet pal achter het kabinetsbeleid zou staan. Ik verbaasde me echter wel over wat jij tijdens de betreffende CDA-bijeenkomst in Bunschoten hebt gezegd over de ChristenUnie en in het bijzonder over mij. In dat korte stukje telde ik zomaar enkele feitelijke onjuistheden. Erger vond ik dat mij woorden in de mond werden gelegd die ik nooit heb uitgesproken en ook niet wil uitspreken. Voordat ik reageerde op het artikel, heb ik je op de inhoud aangesproken. Dat leek mij de meest aangewezen weg. Maar aangezien jouw opmerkingen de krant hebben gehaald, zie ik mij genoodzaakt om óók publiekelijk te reageren.
 
Wat mij het meest dwars zit is dat je kennelijk hebt gesuggereerd dat ik het kabinet heb verweten een onchristelijk beleid te voeren. Toen ik je daarop aansprak, liet je mij weten dat je niet gezegd hebt dat ik het CDA onchristelijk heb genoemd, maar wel dat mijn uitspraken dat beeld oproepen. Beste Aart, ik ervaar deze suggestie als zeer pijnlijk. Daarmee doe je mij geen recht en dat neem ik je kwalijk. Ik word keer op keer door journalisten benaderd met de vraag of ik het beleid van het kabinet en het CDA niet onchristelijk vind en ik weiger even zovele keren mij in die vraagstelling mee te laten nemen. Op Prinsjesdag nog kreeg ik deze vraag voor de camera voorgelegd en ook toen heb ik gezegd dat het niet aan mij is om het kabinet en het CDA op dit punt de maat te nemen. Dat zou ook nogal pretentieus zijn! Wat ik wel doe, dat is het beleid politiek beoordelen en dan moet ik toch echt vaststellen dat het christelijk-sociale gedachtengoed, dat vanouds ook in het CDA te vinden is, onvoldoende in het beleid is terug te vinden. Ik sta daarin bepaald niet alleen: tal van CDA-prominenten hebben inmiddels publiekelijk hetzelfde betoogd. Het is toch niet nieuw dat, met alle overeenstemming die er tussen CDA en ChristenUnie bestaat, onze programma’s ook op tal van punten verschillen? Ik begrijp niet goed waarom het ons kwalijk wordt genomen, wanneer wij vanuit ons eigen politieke programma het kabinetsbeleid en de standpunten van de CDA-fractie kritisch beoordelen.
Kennelijk raakt onze kritiek op het christelijk-sociale gehalte van het kabinetsbeleid en van het CDA-programma een gevoelige zenuw. Laten we het dan met elkaar over de inhoud hebben, maar maak mij en de ChristenUnie geen verwijten waarvan je weet dat ze ons onrecht doen. Of vind je ook de kritiek die mensen als Bert de Vries, Willem Aantjes, prof. Albeda, Wim Deetman, Yvonne van Rooy, Louw de Graaf, Doeke Post en al die andere CDA’ers vanuit een christelijk-sociale benadering op het huidige kabinetsbeleid hebben ‘ongepast’?
 
Dan je opmerking dat de ChristenUnie tijdens de coalitiebesprekingen heeft ingestemd met ingrijpende bezuinigingen. Dat is onjuist: namens de ChristenUnie heb ik met CDA en VVD wél verkennende besprekingen gevoerd over de mogelijkheden om tot een kabinet te komen, maar aan onderhandelen zijn we niet toegekomen, doordat VVD en CDA voor D66 kozen. Afspraken over bezuinigingen zijn er dan ook nooit gemaakt. Natuurlijk was wel duidelijk dat ingrijpende maatregelen onontkoombaar waren, maar van ‘instemming’ door de ChristenUnie met de bezuinigingsvoorstellen van dit kabinet (zoals jij suggereert) is geen sprake geweest.
Ook nu nog bestaat er geen verschil van mening tussen de ChristenUnie en het kabinet over de noodzaak van bezuinigingsmaatregelen. Dat is de enige manier om de economie uit het slop te halen. Mijn kritiek op het kabinet is niet dat er te veel bezuinigd wordt, maar dat de lasten niet eerlijk verdeeld worden. Bij het aantreden van het kabinet Balkenende II heb ik gezegd dat de steun van de ChristenUnie niet vanzelfsprekend is, maar verdiend moet worden. Dat lijkt mij voor een politieke partij die geen deel uitmaakt van de regering ook nogal voor de hand liggend. En dus beoordelen wij ieder voorstel op de inhoud, die we – vanzelfsprekend – toetsen aan ons eigen politieke programma.
Tegen die achtergrond is de kern van onze houding ten opzichte van het kabinetsbeleid dat de visie deugt, maar dat in de uitwerking de balans ontbreekt. De ChristenUnie kan niet accepteren dat mensen die in financieel of medisch of sociaal opzicht toch al zo kwetsbaar zijn een onevenredig grote bijdrage moeten leveren aan de bezuinigingsoperatie. Ons uitgangspunt is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Het is bekend dat de ChristenUnie geen goedkope kritiek levert, maar ook alternatieven aandraagt. Dat hebben we gedaan met onze ‘tegenbegroting’: Omzien naar elkaar – christelijk-sociaal inkomensplan 2005. Daarmee hebben we bewezen dat het ook helemaal niet nodig is dat de zwakkeren in de samenleving zo’n hoge rekening gepresenteerd krijgen. De ChristenUnie repareert de koopkracht van chronisch zieken, gehandicapten en gezinnen met kinderen. Volgens het CPB levert ons inkomensplan bovendien meer koopkracht, meer werkgelegenheid en meer economische groei op dan de kabinetsplannen, zonder dat het financieringstekort verder oploopt! Helaas werd ons inkomensplan verworpen, doordat CDA, VVD en D66 tegen stemden. Een gemiste kans voor een christelijk-sociale correctie, Aart!
 
Je verwijt mij ook dat ik meeloop met de linkse oppositie.  Dat is een verkeerde observatie. De ChristenUnie heeft een heel eigen positie in de Tweede Kamer. Vanzelfsprekend maken we geen deel uit van de coalitie. Het CDA koos immers nog vóór de VVD voor D66 als coalitiepartner. Ik kan dat nog steeds niet begrijpen, maar het is een gegeven. Maar we voelen ons ook geen oppositie, omdat onze benadering van het kabinet een andere is dan die van PvdA, GroenLinks en SP. Wij voeren geen oppositie tégen het kabinet, maar vóór een christelijk-sociaal beleid. Het is niet onze bedoeling om dit kabinet naar huis te sturen, maar om het beleid te corrigeren. Dat wéét je! Het is misschien aardig om in dit verband te melden dat ik door Barend & Van Dorp werd uitgenodigd om terug te blikken op de Algemene Politieke Beschouwingen, omdat hen was opgevallen dat de ChristenUnie als enige partij in de Kamer een onafhankelijke positie innam.
 
De opmerkingen dat het CDA juist maatregelen neemt waardoor de zwakkeren in de samenleving worden ontzien, kan ik écht niet plaatsen. Hoe kun je dat volhouden, Aart? Chronisch zieken en gehandicapten zijn dit jaar getroffen door een opeenstapeling van maatregelen. Het kabinet streeft onder druk vanuit de samenleving naar een meer evenwichtige benadering, maar doet niets om de scheefgroei die tijdens de vorige bezuinigingsronde is ontstaan weer recht te trekken. Het inkomensplan van de ChristenUnie realiseert dezelfde bezuiniging als het kabinet, maar voorziet er wel in dat de zelfzorgmedicijnen en de fysiotherapie voor chronisch zieken en gehandicapten weer in het ziekenfondspakket komen en dat de eigen bijdrage voor de thuiszorg wordt gehalveerd. Aart, er zijn mensen die geld moeten lenen om de thuiszorg te kunnen betalen! Onlangs bleek dat gezinnen met een modaal inkomen nauwelijks kunnen rondkomen. In de plannen van de ChristenUnie gaan zij er in koopkracht 1 tot 1½% op vooruit. Jij hebt, met je fractie, tegen deze voorstellen gestemd! Intussen diende het CDA tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen wel een motie in die de gezinnen opzadelt met een lastenverzwaring van € 270 miljoen. Dan kun je toch niet volhouden dat het CDA maatregelen neemt om de zwakken te ontzien? Het argument dat het sociaal stelsel ook in de toekomst betaalbaar moet blijven, snijdt geen hout. Het kabinet mag de solidariteit van straks niet uitspelen tegen de solidariteit van nu, omdat het niet nodig is!
 
Ik kan het niet nalaten ook nog even te reageren op je opmerkingen over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Uit het artikel begrijp ik dat de Bunschoters een toetreding van Turkije niet zo zien zitten. In dat licht begrijp ik je opmerking dat je CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen steunt in zijn terughoudendheid. Je zegt zelfs: “Het CDA staat hiermee tegenover de linkse partijen, die voor toetreding zijn”. Beste Aart, kun je dan ook aan de Bunschoters uitleggen dat CDA en VVD samen met de linkse oppositie tégen een motie van Geert Wilders tegen de toetreding van Turkije hebben gestemd? Alleen ChristenUnie, SGP en LPF waren vóór die motie.
 
Aart, volgens mij is er een heleboel waar we eens over door moeten praten. Het valt mij tegen dat je mij en mijn partij onheus bejegent. Zo ken ik je niet. Ik daag je uit om je opmerkingen in mijn bijzijn nog eens te herhalen, zodat we erover in debat kunnen gaan. Dat lijkt me wel zo fair. Wat mij betreft doen we dat zo snel mogelijk. In Bunschoten. Misschien wil de Bunschoter zo’n debat wel faciliteren…
 
 
Met vriendelijke groet,
André Rouvoet
fractievoorzitter ChristenUnie in de Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari