Kerst 2008

23-12-2008 15:11 23-12-2008 15:11

                                                  Mijn hart verheugt zich zeer
                                                  en roemt in God, de Heer.
                                                  Hij doet mij 't hoofd opsteken.
                                                  Hij heeft mijn eer gered.
                                                  Ik kan vrijmoedig met
                                                  al wie mij hoonde spreken.

Lieve mensen,

Bovenstaand lied is het eerste couplet van lied 9 uit het liedboek voor de Kerken. Het is een gedeelte uit de Lofzang van Hanna. Hanna, de moeder van Samuël. Als Maria 1000 jaar later háár lofzang zingt, gebruikt ze Hanna's lied als uitgangspunt. In deze tijd voor kerst is de Lofzang van Maria een bekend gedeelte uit de Bijbel. Als u de bijbelgedeelten wil bekijken, kunt u klikken op de onderstreepte woorden.

Maria en Hanna leefden in een zware tijd. Toen Samuël moest opgroeien bij het heiligdom, waren de zonen van de hogepriester grof en gewelddadig. Er was geen vrede. In Jezus' tijd kon een heerser zomaar alle kleine kinderen in een stad laten vermoorden. In zulke omstandigheden leven gewone mensen onder verdrukking, je zou er moedeloos van worden! Toch had Hanna grote verwachtingen voor de toekomst. En Maria ook.

Dit was geen simpel optimisme. Het kwam omdat ze een zoon kregen en die was beloofd. Het is geweldig om een kind te krijgen, maar het is machtig als dit komt omdat God het beloofd heeft. Ze hebben in hun eigen lijf gevoeld wat het is als God doet wat hij zegt. Omdat ze dát ervaren zijn ze enorm blij! Daarom kunnen zij met grote kracht getuigen van hun verwachting: God zal ook de nog open staande beloften vervullen!

De uitdaging van ons geloof is dat wij ons aansluiten bij die vreugde, ook in de tijd die we vrij zetten om te bidden voor de politiek. Dat zie je ook terug in het laatste couplet van de berijming van de Lofzang van Hanna. Laten we God daarmee aanbidden:

                                                  Des Heren woord beslist
                                                  der volken oude twist.
                                                  De laatsten worden eersten.
                                                  Mijn hart verheugt zich zeer,
                                                  en roemt in God, de Heer.
                                                  Zijn vredevorst zal heersen.

Laten we in de tijd rond Kerst vooral God danken en aanbidden. Het is een tijd waarin je beseft dat onze Koning in de hemel is. En dat is begonnen met een echte geboorte, hier op aarde. Zou dat geen invloed hebben op gewone aardse situaties?

Voor de ChristenUnie kunt u danken en bidden voor alle medewerkers en politici. Dat zijn tegenwoordig ook waterschapsbestuurders! Daarnaast wil ik deze keer uw speciale aandacht vragen voor medewerkers en oud-medewerkers van het partijbureau. Er gebeurt veel. Onlangs overleed Lanny van Rhee, de vrouw van onze vorige directeur, Henk van Rhee. Wiepkje Bodika - die velen van u wel kennen vanwege de ledenadministratie - verwacht rond de jaarwisseling haar tweede kind. Twee andere collega's zitten met rugklachten thuis. En Klaas Quist - die jarenlang de gebedsbrieven schreef - heeft een aanbod gekregen om directeur te worden bij GrootNieuwsRadio. Elk christenmens heeft zijn eigen lief en leed, maar gelukkig kunnen we allen meezingen met Maria, telkens als we beseffen dat we God dienen. Bijvoorbeeld met vers 1 van lied 66 uit het liedboek van de kerken:

                                                  Mijn ziel verheft Gods eer;
                                                  mijn geest mag blij den Heer
                                                  mijn Zaligmaker noemen,
                                                  die, in haar lage staat,
                                                  zijn dienstmaagd niet versmaadt,
                                                  maar van zijn gunst doet roemen.

Maria zingt ook over opeenvolgende generaties: "Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert." Zo kunnen we danken voor al die generaties, die uitkeken naar de komst van de Messias en voor nieuwe generaties die zijn wederkomst verwachten. Concreet kunnen we danken voor gezinnen, dat er kinderen worden verwekt en dat ze veilig kunnen opgroeien. Zo kunnen we zelfs bidden voor de omgang met seksualiteit. Seks behoeft een eigen plek, dat is heel intiem, zoals ook de omgang met God heel heilig is. Maar dat intieme heeft een publieke aspect: We kunnen trouwen in het stadhuis en we hebben de vrijheid om in kerken samen te komen. Daarom hebben politiek en bestuur er ook mee te maken. Wilt u hiervoor bidden? Denk ook aan de zorg voor gezinnen en de zorg voor jongeren. Zo komen we terug bij de barmhartigheid. Alle barmhartigheid begint bij de goedheid van God. Hij is de heilige, laten we Hem aanbidden! Het derde couplet van lied 66 doet dat zo:

                                                  Hoe heilig is zijn naam!
                                                  Laat volk bij volk tesaam
                                                  barmhartigheid verwachten,
                                                  nu Hij de zaligheid
                                                  voor wie Hem vreest, bereidt
                                                  door al de nageslachten.

Als we aan de vredevorst denken, kunnen we danken voor relatieve veiligheid en bij de politiek bidden voor het beleid van justitie en defensie. Maar bid dan ook voor gevangenen en hun bewakers, voor opgesloten asielzoekers en iedereen die daarbij betrokken is. Vervolgens kun je ook denken aan gijzelaars elders in de wereld en aan de terroristen die hen vasthouden. Situaties zijn zo verschillend. Bid dat onze politici wijsheid ontvangen van de Heer in de hemel, ook voor de internationale politiek. Soms zijn mensen ooit gevangen geraakt en wordt hen nog steeds geen recht gedaan; dan kunnen ze alleen maar wachten totdat er andere machthebbers komen. Toch kunnen we ook dan verwachten dat God machtige dingen gaat doen. Ik weet wel niet hoe, maar Hij zorgt voor goede veranderingen, altijd weer. Zoals blijkt uit het vierde couplet in de Lofzang van Maria:

                                                  Des Heren kracht is groot;
                                                  zijn arm verstrooit, verstoot
                                                  die hoog zijn in hun ogen.
                                                  Hun tronen zijn niet meer,
                                                  maar gunstrijk wil de Heer
                                                  eenvoudigen verhogen.

We kunnen Jezus aanbidden en vragen om vrede. In het gebied van steden als Bethlehem en Jeruzalem, in heel de wereld, in onze eigen gezinnen.
Denk dan ook aan onze soldaten in het buitenland, ook aan degenen die met wonden en trauma's terugkeerden, aan hun familie en aan de families van hen die omkwamen. Maria sluit haar lied af door nogmaals te zeggen dat God barmhartig is. In het laatste couplet van Lied 66 klinkt dat zo:

                                                  Hij trok zich Israël aan,
                                                  Hij laat niet hulploos staan
                                                  die Abrams troost verwachten.
                                                  Groot en in eeuwigheid
                                                  is Gods barmhartigheid
                                                  voor duizenden geslachten!

 

 

Tot slot wijs ik u nog op twee belangrijke data. Hiernaast vindt u de aankondiging van de Nationale Gebedsdag. Voor activiteiten van de ChristenUnie kunt altijd kijken op een van onze sites. We willen op 31 januari het volgende congres houden. Dan wordt ook de kieslijst vastgesteld voor de Europese verkiezingen van 4 juni 2009. En er komt weer een gebedsruimte waar u andere bidders kunt ontmoeten. De gebedsruimte is de hele dag open, maar er zijn ook aparte tijden, waarop u kan verwachten dat andere bidders ook komen, zodat we samen kunnen bidden. U bent alvast hartelijk uitgenodigd!

 

Wens ik u gezegende dagen toe!

Kees Sinke

coördinator gebed


----------
Colofon

Dit is de maandelijkse gebedsbrief van de ChristenUnie. De ChristenUnie waardeert het enorm dat zoveel mensen biddend betrokken zijn bij de politiek en ChristenUnie. Geef deze mogelijkheid door aan mensen die u kent. Nieuwe bidders kunnen zich aanmelden via www.christenunie.nl/gebed

Oplage: 1354

E-mail: gebed@christenunie.nl

Wilt u uw e-mailadres wijzigen? Klik dan hieronder op "mijn nieuwsbrieven"

De ChristenUnie verstuurt verscheidene elektronische nieuwsbrieven. Wilt u dat niet en wilt u alle abonnmenten afsluiten klik dan linksonder op "Afmelden van álle nieuwsbrieven". Wilt u een of meer abonnementen wijzigen klik dan rechtsonder op: "Afmelden van déze nieuwsbrief (Mijn Nieuwsbrieven)" en log in.

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari