Juni 2008

donderdag 26 juni 2008 15:25

Dit zegt Hij die hoog is en verheven,

die troont in eeuwigheid - heilig is zijn naam:

In hoogheid en heiligheid zal ik tronen

met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn,

opdat de onaanzienlijke geest herleeft,

opdat het verslagen hart tot leven komt.
Jes. 57 vers 15

 

Beste bidders,

Politiek gaat om macht, maar God woont bij de ootmoedigen. Passen politiek en geloof dan nog wel bij elkaar? Als je de diepgang van het Christelijk geloof niet kent, is dat haast niet te begrijpen. Het oogmerk van Christelijke politiek is invloed uitoefenen in het land. Daar vraagt om een zelfbewuste houding tegenover andere mensen. Maar in Jesaja 57 zegt de Heer dat hij woont bij verslagen en onaanzienlijke personen. Hoe kan dat samengaan? Als je nederig bent tegenover God én kordaat handelt in de wereld! Zoals Abraham en David. Zij waren diep afhankelijk van de Heer en juist daardoor in staat tot grote daden. Met zo'n houding bloei je op, kom je tot leven. Want de Heer maakt woning in het hart van zijn dienaren. Zo bidt Paulus dat in zijn brief aan de Efeziërs: "Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader ... dat hij vanuit zijn rijke luister ... u met kracht door zijn Geest versterken zal ... zo kan Christus in uw hart gaan wonen, door uw geloof!" (hoofdstuk 3 vers 14-19). Laten we dit dus -net als Paulus- bidden voor elkaar.

 

U kunt ook danken en bidden voor:

... de bewindslieden in de regering
Op het moment dat deze brief verzonden wordt spreekt André Rouvoet in de Kamer over de groeiende wachtlijsten in de Jeugdzorg. Hoe kan men die groei effectief bestrijden? Het is van belang dat het werk van de minister én van de jeugdzorg niet in een verkeerd daglicht wordt gesteld. Als er meer berichten zijn, vindt u dat na enige tijd vaak ook op onze site. Zoals het interview dat Addy de Jong en Gerard Vroegindeweij met André hadden, ondermeer over het embryo-debat. Daarover heeft het kabinet inmiddels een gezamenlijk standpunt bekend gemaakt. Wilt u bij deze onderwerpen bidden voor wijsheid en voor een gezonde bestuurlijke daadkracht?

...de Tweede Kamerfractie
U kunt hier meer over lezen in de congrestoespraak van Arie Slob. Hij zei: "... als je regeringsfractie wordt, als je in een coalitie stapt, komt je partijboot niet in kabbelend - maar in onstuimig water te liggen. Dat betekent dat we niet rustig achterover kunnen leunen bij het roer, maar dat we alert en zelfverzekerd onze koers in de gaten zullen moeten houden. Ook als de golven soms over het dek slaan. ... Als we al onze aandacht en energie nodig hebben om op koers te blijven, is het fijn als je weet dat er mensen achter je staan, die je steunen en voor je bidden."

...het afgelopen voorjaarscongres op 14 juni
De besprekingen verliepen in een uitstekende sfeer en er was grote overeenstemming bij de besluitvorming. Het belangrijkste onderwerp was de gedragscode. U kunt daar meer over lezen als u klikt op het onderstreept woord. Dit jaar was er voor het eerst een gebedsruimte. De  mensen die daar gebeden hebben zeiden dat ze een buitengewoon goede tijd hebben gehad. De Bijbel lag open en op de vraag wat de betrokkenen zelf van de bidstond verwachtten kwamen er drie personen met een Psalm waarbij ze zeiden dat ze daar vooraf bij bepaald waren: het ging om Psalm 144, Psalm 1 en Psalm 132

...de missie van de ChristenUnie
André Rouvoet besloot zijn toespraak op het voorjaarscongres met de volgende woorden:
"Beste vrienden en vriendinnen, Ik rond af met nog eens te verwijzen naar onze missie: "Wij hebben ons verenigd om vanuit ons christelijk geloof invloed uit te oefenen op het bestuur van ons land en in de samenleving. Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij naar zijn wil. We laten ons daarbij aansporen door Gods opdracht om Hem lief te hebben en ook onze medemensen." Dat is wat ons ten diepste samenbindt: het verlangen om vanuit het Evangelie goede dingen te doen voor ons land. Het is de liefde van Christus die ons drijft om het goede te zoeken voor mensen. Totdat Hij komt."

...onze Eerste Kamerleden
Zij werken meer op de achtergrond, maar vaak wel met een gedegen inbreng. U kunt hun bijdragen lezen door links op onze site te klikken op Nieuws en dan daaronder op Eerste Kamer. Sommige bidders hebben liever een overzichtje met foto's en een korte beschrijving per persoon. Op de ChristenUniesite staat het uitrolmenu voor "mensen" linksboven (vlak onder ons logo). Klik vervolgens op Eerste Kamerleden.

... de ChristenUnie Inspiratiedag op zaterdag 27 september
Dan is er in Nijkerk een  ontmoetings- en toerustingsdag voor iedereen die actief is, of dat wil worden. Van minister tot raadslid, van deskundige tot leek. Van ouder tot jong. Er is zelfs een leuk programma voor de kinderen van 4 tot 12 jaar.

... de komende vakantietijd
Laten we bidden om gezegende rust, dat is een tijd waarin het hart zich openstelt voor de omgang met de Heer. Geen mens kan zonder. Daarna kunnen we versterkt aan de slag. Waar we ook werken in het land.

NB de volgende halfjaarlijkse gebedsochtend in Amersfoort valt op zaterdag 6 september.

Met vriendelijke groet,

Kees Sinke
coördinator gebed

----------
Colofon

Dit is de maandelijkse gebedsbrief van de ChristenUnie. De ChristenUnie waardeert het enorm dat zoveel mensen biddend betrokken zijn bij de politiek en ChristenUnie. Geef deze mogelijkheid door aan mensen die u kent. Nieuwe bidders kunnen zich aanmelden via www.christenunie.nl/gebed

Oplage: 1373

E-mail: gebed@christenunie.nl

Wilt u uw e-mailadres wijzigen? Klik dan hieronder op "mijn nieuwsbrieven"

De ChristenUnie verstuurt verscheidene elektronische nieuwsbrieven. Wilt u dat niet en wilt u alle abonnmenten afsluiten klik dan linksonder op "Afmelden van álle nieuwsbrieven". Wilt u een of meer abonnementen wijzigen klik dan rechtsonder op: "Afmelden van déze nieuwsbrief (Mijn Nieuwsbrieven)" en log in.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari