Mei 2008

maandag 26 mei 2008 16:54

“Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.”

Kolossenzen 4 vers 6

Geachte bidders,

Paulus stelt ons spreken in het licht van de vragen die ons worden gesteld. Voor de ChristenUnie betekent dit dat we de vragen van deze tijd moeten begrijpen, en daar een passend antwoord op geven. Dat antwoord moet tevens aangenaam zijn. Niet smakeloos. Betekent dit dat politici zich als orgelman moeten gedragen: u vraagt, wij draaien? Nee. Uit andere delen van Gods woord blijkt dat we het goede moeten zoeken. Mensen tot hun recht laten komen. Dat betekent ook dat we keuzes moeten maken. En die helder, vriendelijk, maar beslist uitleggen.

Exact zo begon de gebedsbrief van september vorig jaar en u zult wel met mij eens zijn dat deze boodschap nog altijd actueel is. In vers 5 staat: Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid. Koop de tijd uit, staat er in het Grieks. De tijd staat onder druk omdat allerlei mensen zich voegen naar allerlei idolate belangen, maar Paulus wil dat zijn mensen zich voegen naar wat in Christus verborgen is. Dat geheim wil hij verkondigen en dus vroeg hij om gebed (vers 1-4).

 

U kunt danken voor

 • onze vrijheid en dat we over allerlei kwesties ronduit kunnen spreken. Afgelopen week bracht de Commissie Representatie haar rapport uit. Het rapport gaat over de gedragscode voor ChristenUnie-politici. In de nu voorgestelde gedragscode staat voorop dat ChristenUnie-politici zich in heel hun doen en laten willen laten leiden door de Bijbel en daarop aanspreekbaar zijn.
 • de inzet van bestuur en commissie. De commissie trekt negen conclusies en het bestuur neemt de conclusies -in hun onderlinge samenhang- over. Op de pagina www.christenunie.nl/representatie kunt u het rapport en bestuursvoorstel downloaden. Er is binnen en buiten de ChristenUnie veel over gezegd en geschreven. Een overzicht van de actualiteiten over dit thema vindt u in www.ChristenUnie.nl > Nieuws > Dossier-Representatie-ChristenUnie.
 • de conferenties van de ECPM. In Helsinki was er een goed contact tussen christelijke partijen uit Noord-Europese landen, waaronder ook onze zusterpartij uit Wit-Rusland. De volgende bijeenkomst is op 10 en 11 juni in Brussel. Van de verkiezingen in Londen kan ik u melden dat er weer meer mensen op de Christian Peoples Alliance gestemd hebben en dat het percentage gegroeid is naar 3%. Zie: http://www.ecpm.info/en/
 • de kans die christenen in Nederland hebben om op allerlei plaatsten invloed uit te oefenen, ook in politieke partijen. In andere landen kom je met 4% niet in het parlement, maar bij ons kan een kleine partij als de ChristenUnie zelfs meespreken in de regering. Zie ook: winnaar-van-t-kabinet
 • de ontspannen vriendendag in Den Haag. Het was voor iedereen een mooie gelegenheid om contact te leggen met ChristenUniekamerleden en -ministers. Men kon hen vragen stellen en horen hoe er over allerlei zaken gedacht en gehandeld wordt. Er staat een fotoreportage op: www.christenunie.nl/nl/vriendendag

 

U kunt bidden voor

 • de informatiebijeenkomsten. Naar aanleiding van het rapport belegt het bestuur een aantal informatiebijeenkomsten voor kiesverenigingen en haar leden. Als u lid bent kunt u zelf komen (zie www.christenunie.nl/representatie Let op! Log dan eerst in, rechtsboven, in het vakje ‘Mijn partij'). Bid dat de bedoeling van het bestuur duidelijk overkomt en dat eventuele misverstanden worden opgelost.
 • het komende Unie- en ledencongres van 14 juni. Het bestuur neemt besluiten, maar het Uniecongres moet ze vaststellen, pas dan zijn ze geldig. Dat geldt ook voor het "Voorstel gedragscode voor ChristenUnie-politici (agendapunt 4)". U kunt bidden voor een goede sfeer, waarin ieder mild en duidelijk kan zeggen wat er op het hart ligt zodat we elkaar verstaan. Bid voor goede besluiten. Denk ook aan de voorbereidingen op het bureau. Zie ook: http://www.christenunie.nl/nl/congres
 • minister André Rouvoet. Bid dat hij met zijn ambtenaren in staat zal zijn de uitdagingen op het terrein van Jeugd en Gezin op een duurzame manier aan te pakken. Als partijleider wordt hij ook veel gevraagd voor reacties op de ontwikkelingen rond de gedragscode. Bid voor het juiste woord op de juiste tijd. U kunt dan ook bidden voor onze invloed op het kabinet, dat we ons zelf trouw blijven. Volgens opiniepeilers wordt die trouw ook gewaardeerd, zie: Rouvoet-winnaar-van-t-kabinet
 • staatssecretaris Tineke Huizinga. Ze is net teruggekomen van een reis naar China (zie ook de aankondiging op de vriendendag, links op de web-pagina). Bid dat de contacten over mensenrechten en waterwerken een goed gevolg zullen hebben. Bid om kracht bij alle inspanningen en om wijsheid voor haar en haar ambtenaren.
 • de militairen op missie. Bid voor hen en hun gezinnen en families. Bid ook voor het Afghaanse volk. Bid om kordaat optreden, vrede, rust, veiligheid en stabiliteit. Bid ook voor minister Van Middelkoop die met zijn departement verantwoordelijk is voor uitvoering van de afspraken die met de Kamer en NAVO partners zijn gemaakt.
 • de regering als geheel. Arie Slob zei: "Dit kabinet is veertien, vijftien maanden geleden gestart met een zeer ambitieus coalitieakkoord. Daar ben ik ook enthousiast over omdat het antwoord geeft op allerlei vragen uit de samenleving. Als het gaat om de uitwerking is er al een goede start gemaakt, maar ik merk ook dat het heel moeilijk is voor dit kabinet om echt de harten van de burgers te winnen ondanks het feit dat ze goede dingen doen." Zie Samen-Leven-moet-meer-aandacht-krijgen-van-kabinet
 • de ChristenUniepolitici in provincie en gemeente. Bid dat zij -ieder op hun eigen plek- zullen staan waarvoor ze staan. Dan kan de identiteit van ChristenUnie doorwerken in de verschillende bestuurscolleges. We zijn trots op de ChristenUniebestuurders en bidden dat ze mogen meeregeren vanuit de waarheid van Christus.
 • de "vreemdelingen in ons midden", de migranten en de grote groepen die komen uit andere volken. De voorouders van Marokkanen en andere islamieten hadden niet alleen een andere etnische cultuur maar ook een andere godsdienst. Zo'n combinatie ligt extra moeilijk en vraagt om wederzijds begrip en aanhoudend gebed. Wat zou het mooi zijn als mensen hun oorspronkelijke identiteit vernieuwen doordat ze Christus leren kennen!! Dat is beter dan opgaan in de massa doordat je volkomen seculariseert. Maar bid dan ook voor integratie in de breedste zin, zodat men komt tot volwaardig én actief burgerschap. Zie Integratie-volwaardig-en-actief-burgerschap
 • politieke situatie in Israël, de Palestijnse gebieden en de rest van het Midden-Oosten. Bid in het bijzonder voor die burgers en politici die tegenstellingen willen overbruggen en verzoening tot stand willen brengen.
 • mensen die vanwege hun geloof, politieke overtuiging, afkomst, identiteit of wat voor reden dan ook, gevangen zitten, of het gevaar lopen voor hun leven. Bid dat overheden en machten hun positie niet zullen misbruiken.

 

Komt u zaterdag 14 juni naar het congres in Zwolle?

Als u nog aarzelt heb ik voor u een nieuwtje! Deze keer willen we een aparte ruimte afzonderen voor gebed. Dat is voor het eerst. Veel bidders vinden het fijn niet alleen vooraf, maar juist ook tijdens een belangrijke vergadering te bidden. Het liefst op de momenten waarop de gesprekken plaats vinden. Je bent dan wel niet bij de gesprekken, maar je bent er wel biddend bij betrokken. Ik heb daar zelf goede ervaringen mee. Achteraf hoorde ik dan dat de sfeer heel goed was. Doordat het congres een gebedsruimte heeft kunt u uw betrokkenheid nu afwisselen. Zo kunt u bepaalde onderdelen gewoon meemaken. Maar bent u in deze ruimte, dan  concentreert u zich niet op wat er gezegd wordt, maar op de voorbede voor de vergadering.

 

Hartelijk dank voor uw biddende betrokkenheid.
Met vriendelijke groet,

Kees Sinke
coördinator gebed

----------
Colofon

Dit is de maandelijkse gebedsbrief van de ChristenUnie. De ChristenUnie waardeert het enorm dat zoveel mensen biddend betrokken zijn bij de politiek en ChristenUnie. Geef deze mogelijkheid door aan mensen die u kent. Nieuwe bidders kunnen zich aanmelden via www.christenunie.nl/gebed

Oplage: 1395

E-mail: gebed@christenunie.nl

Wilt u uw e-mailadres wijzigen? Klik dan hieronder op "mijn nieuwsbrieven"

Wilt u ook andere nieuwsbrieven van de ChristenUnie ontvangen? Klik dan onderaan deze nieuwsbrief op “mijn nieuwsbrieven” en meld u aan.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari