Inbreng invoering lumpsum (pilots)

17-03-2003 13:41 17-03-2003 13:41

CHRISTENUNIE - fractie Tweede Kamer
A. Slob - verslag

Onderwerp: Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra de wet op het voortgezet onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met de verruiming van de bestedingsvrijheid voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs
Nummer: 28762
Datum: 13 maart 2003


De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Voornoemde leden steunen de plannen van het kabinet om de bestedingsvrijheid van scholen in het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs te vergroten. De in dit wetsvoorstel voorgestelde maatregelen brengen dit doel dichterbij. De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben nog wel een aantal vragen.

In het wetsvoorstel wordt gesproken over het deelnemen van schoolbesturen aan pilots om bepaalde instrumenten die door hen worden ontwikkeld met het oog op toekomstige invoering van lumpsumbekostiging, op beperkte schaal in de praktijk te toetsen en verder te ontwikkelen.

Er worden drie typen pilots voorgesteld. Het eerste type bestaat uit het in de praktijk toetsen van instrumenten zonder dat daarvoor wettelijke bepalingen buiten toepassing hoeven te worden gelaten.
Aan het aantal schoolbesturen dat aan deze pilot zou kunnen deelnemen wordt geen limiet gesteld. De leden van de fractie van de ChristenUnie zien graag een nadere onderbouwing van de selectiecriteria die zullen worden toegepast als schoolbesturen aan deze pilot willen meedoen. Ook zijn genoemde leden benieuwd op welke wijze deze selectie zal plaatsvinden. Is het juist dat ieder schoolbestuur dat aan de gestelde voorwaarden voldoet aan deze pilot kan deelnemen?

Aan de twee andere pilots die in het wetsvoorstel genoemd worden zullen uiteindelijk 35 schoolbesturen deel mogen nemen. De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben, alles overziend, begrip voor het feit dat om uitvoeringstechnische redenen slechts 35 scholen aan deze pilots kunnen deelnemen.
Voornoemde leden zijn benieuwd naar het tijdstip dat voor het starten van deze pilots wordt nagestreefd. Mocht het de bedoeling zijn om de start hiervan op 1 augustus 2003 te laten plaatsvinden, dan willen de leden van de fractie van de ChristenUnie weten of dat gezien de voorbereidingen die daarvoor moeten plaatsvinden nog tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast vernemen genoemde leden graag op welke wijze met de deelnemers aan de pilots gecommuniceerd zal worden over de doelstellingen ervan. De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn van mening dat dit zorgvuldig moet gebeuren en dat over de doelstellingen van de pilots geen onduidelijkheid mag bestaan. In verband met het grote belang van de doorvoering van genoemde maatregelen in het wetsvoorstel dringen de leden van de fractie van de ChristenUnie aan op een spoedige invoering van dit wetsvoorstel.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari