Overleg Politie

14-05-2003 14:26 14-05-2003 14:26

AO Politie
Woensdag 14 mei 2003
Arie Slob, ChristenUnie


Laatste tijd meerdere malen onderzoeken over de politie naar buiten gekomen. Onder meer 2 rapporten van de Algemene Rekenkamer (AR). Het viel me op dat er toch weer de nodige kritiek werd uitgeoefend op de politieorganisatie. Deze rapporten zullen later besproken worden, maar een enkele opmerking uit het AR-raport ‘Zicht op taakuitvoering politie’, die ook de agenda van dit overleg raakt, wil ik niet ongenoemd laten “Met vage afspraken met de korpsbeheerders en het beschikbaar stellen van geld zijn we er niet”, schrijft de Rekenkamer. De AR heeft ook kritiek op de relatie politie en verantwoordelijke ministers. De Ministers BZK + Justitie hebben onvoldoende inzicht in wat de politie doet, zo meent de AR. Dat is stevige taal. In hoeverre is deze kritiek nog leidend geweest bij het formuleren van nieuw beleid?

Ik kom tot de stukken die voor dit overleg zijn geagendeert. Allereerst het onderzoek over de schietvaardigheid. Ik verbaas me erover dat het op dit beleidsterrein altijd zo moeilijk is om met de juiste gegevens te komen. Waar ligt dat aan? Blijvende aandacht voor de naleving van de RTGP is dringend gewenst. Dat betekent onder meer dat niet-gecertificeerde geweldsmiddelen moeten worden ingenomen en dat de 9% niet gecertificeerden aangepakt moeten worden. Niet tot 2006 wachten om dat resultaat te behalen.

Landelijk Kader
 De totstandkoming van een Landelijke Kader is aangekondigd in Veiligheidsprogramma. De ketenbenadering op het gebied van veiligheid spreekt de fractie van de ChristenUnie aan. Veiligheid is niet alleen iets van de politie, het is een bredere verantwoordelijkheid voor velen in de samenleving. Uiteraard wel met een bijzondere taak voor de politie.
 Diverse afspraken worden per ketenpartner afzonderlijk vastgelegd. Uit de brief blijkt dat verschillende convenanten al zijn gesloten (o.a. over prestatieafspraken). Is het gevaar niet aanwezig dat er een veelheid aan afspraken komt, die weer allerlei bureaucratische rompslomp met zich meebrengen? Lopen we ook niet het risico dat door het instellen van een Landelijk Kader de ruimte voor gemeenteraden om lokale items op de agenda van de politie te zetten nog meer ingeperkt wordt. En we weten allemaal dat die ruimte al zeer beperkt was.
 Op centraal niveau zal worden bewaakt dat de resultaatafspraken uit de regionale convenanten tezamen minimaal leiden tot het realiseren van de landelijke resultaatafspraken. Wat wordt gedaan als blijkt dat dit niet lukt? Met deze benadering is het mogelijk dat een regio achterblijft, maar dat de landelijke afspraken wel worden gehaald. In hoeverre wordt ook per regio het resultaat beoordeeld?
 Doel Landelijk Kader: intensivering opsporing. Aanbod aan OM van strafzaken zal in 2006 met 40.000 moeten zijn gestegen. Kan het OM dit allemaal wel aan. Nu al grote problemen.

Overlast Oost-Europeanen
 De ChristenUnie deelt de zorg over de overlast die groepen Oost-Europeanen veroorzaken. Deze groepen houden zich met name bezig met prostitutie, zwart werk in de tuinbouw, diefstel en berovingen.
 Het is dan ook een goede zaak dat er een systeem wordt ontwikkeld om slachtoffers van mensenhandel te registreren. Een integrale benadering is ook hier op z'n plaats. Deze week is er een AO over de opheffing van het bordeelverbod, waarbij dit ook aan de orde zal komen. Ik vraag de Minister wat verder wordt ondernomen, want registratie lijkt mij slechts een (overigens goede) eerste stap.
 Vorige week werd via de media bekend dat door Nederland uitgezette Bulgaren in eigen land binnen enkele weken hun reisdocumenten terug krijgen. Kan de Minister aangeven hoe (en of ) een aantekening op dit punt tot een betere situatie zal leiden?

Extra agenten op straat
 Tijdens de verkiezingscampagnes hebben alle politieke partijen zich er weer voor ingezet: er moet meer blauw op straat (of zoals ook wordt gezegd: blauw meer op straat).
 Uit de brief van de Minister wordt duidelijk dat de motie-Eerdmans niet kan worden uitgevoerd (4000 extra agenten zichtbaar op straat), maar dat de geest van deze motie wel beleid is.
 Zichtbaarheid is (impliciet) één van de onderdelen van de afgesloten prestatiecontracten. De heroverweging van taken van administratieve taken en meer toezicht op straat is goed. Maar hoe zit het met de cijfers over de aanwezigheid in relatie tot ziekteverzuim en tijd die uitgetrokken wordt voor opleidingen e.d. (Uit cijfers is gebleken dat regiokorpsen de helft van hun tijd besteden aan 'bedrijfsinterne factoren' (ziekte, verlof en opleidingen)?
 Samenhangend met de brief van de Minister is het een beetje ongelukkig dat in februari duidelijk werd dat het extra geld dat aan Politie is toebedeeld niet zal worden / kunnen gebruikt aan extra agenten maar om financiële problemen te voorkomen of ontstane begrotingstekorten weg te werken. Uit een vertrouwelijk rapport van het LSOP blijkt zelfs dat de komende jaren het aantal agenten zal afnemen. Hoe verhoudt dat zich met de inhoud van de brief van de Minister?

Regiegroep recherche
 Er was veel kritiek op de instelling van een nationale recherche. Toch komt het er nu van
 De voorgestelde regiegroep moet de implementatie bevorderen van de nationale en bovenregionale recherche. Dat lijkt een logische werkwijze. In de toelichting staat omschreven dat gelet op de beoogde korte termijn waarop de nieuwe organisatiestructuur operationeel moet zijn, in het land binnenkort een aantal organisatorische aanpassingen moeten plaatsvinden. Waar moet ik dan aan denken? In hoeverre beïnvloed dat de structurele organisatie van betrokken korpsen?
 M.b.t. het personeelsbeleid wordt gesteld dat binnen de teams naar uniformiteit wordt gestreefd. Wat wordt daarmee bedoeld?
 Waar (wie?) wordt aan gedacht bij het uitnodigen van niet-leden bij vergaderingen van de regiegroep?
 Op welke wijze wordt de Kamer geïnformeerd over het verloop van de werkzaamheden van de Regiegroep?

Andere vragen
 Ik wil de Minister (staatssecretaris) nog vragen naar een paar punten die tot aandacht van de media hebben geleid:
 In maart las ik in het Algemeen Dagblad dat agenten van het korps Rotterdam-Rijnmond burgers regelmatig afraden aangifte te doen van misdrijven, berovingen of diefstallen. Volgens agenten zou het voor de burgers' "eigen veiligheid" beter om niet naar het bureau te gaan. Wat vindt de Minister van deze gang van zaken? Wat wil hij doen of dit tegen te gaan? (De dader kan via de advocaat (die mag de aangifte opvragen) achter de naam en het adres van het slachtoffer komen: merkwaardige constructie).  Het is daarnaast merkwaardig dat deze adviezen haaks staan op de algemene beleidslijn van de Rotterdamse politie om burgers te stimuleren altijd aangifte te doen.
 In de Volkskrant (25-2-2003) lees ik dat staatssecretaris Hessing van mening is dat er een landelijk politiekorps moet komen. Het nieuwe kabinet moet volgens hem de 25 regiokorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten samenvoegen. Dit zijn merkwaardige opmerkingen, zo aan het einde van de periode van deze staatssecretaris. Bovendien lijkt dit niet echt verstandig na al de jaren van reorganisatie die de politie achter de rug heeft. Zoals de politiebonden terecht stellen: de politieorganisatie heeft rust nodig. Laten we hen die organisatorische rust ook geven om de hoge doelstellingen van de politiek op het terrein van veiligheid ook echt waar te kunnen maken.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari