Wetsvoorstel Dualisering Gemeentelijke Medebewindswetgeving naar Tweede Kamer

donderdag 17 juli 2003 10:38

Het wetsvoorstel Dualisering Gemeentelijke Medebewindswetgeving is samen met het nader rapport naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Wet Dualisering Gemeentebestuur concentreert de bestuurlijke bevoegdheden zoveel mogelijk bij het college. Om de bestuurlijke bevoegdheden over te dragen aan het college is daarnaast een wijziging van een groot aantal medebewindswetten nodig.

Het wetsvoorstel Dualisering Gemeentelijke Medebewindswetgeving bevindt zich in de voorbereidende fase. Naar verwachting treedt de wet in de loop van 2003 in werking. Vooruitlopend op de wet kunnen gemeenteraden vast bevoegdheden delegeren aan het college.

Het wetsvoorstel, de memorie van toelichting, het overzicht van overgaande taken en bevoegdheden en het nader rapport hebben het Kamerstuknummer 28 995 gekregen.

Het wetsvoorstel dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden is naar de Tweede Kamer gezonden. Het toesturen heeft nadat het advies van de Raad van State was ontvangen enige tijd geduurd. Dit kwam ondermeer omdat een aantal adviezen van de Raad van State in het wetsvoorstel moesten worden verwerkt. De meeste tijd nam echter de uitvoering van een toezegging van minister Remkes aan de Eerste Kamer in beslag. De Eerste Kamer gaf bij de behandeling van het wetsvoorstel dualisering gemeentebestuur en het wetsvoorstel dualisering provinciebestuur aan dat zij bedenkingen had bij het overhevelen van bepaalde bestuursbevoegdheden van de raad naar het college. De minister zegde de Eerste Kamer daarom toe om het gehele wetsvoorstel nog eens te bezien. Dit heeft ertoe geleid dat niet alleen bevoegdheden die het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften betreffen, bevoegdheden met in hoge mate een kaderstellend karakter en (bestuurs)bevoegdheden op hoofdlijnen bij de raad blijven. Ook als het belang van een sterke democratische legitimatie van de uitoefening van een bepaalde bevoegdheid groot is, dan is de raad bevoegd. Hiervan zal met name sprake zijn bij bevoegdheden met een levensbeschouwelijk of principieel karakter.

Belangrijke bevoegdheden die (toch) bij de raad blijven zijn:

Vaststellen van:

- het gemeentelijk milieubeleidsplan;
- het gemeentelijk rioleringsplan;
- het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan;
- het stadsvernieuwingsplan;
- het bestemmingsplan;
- de grenzen van de bebouwde kom.

En

- instemmen met de vestiging van een speelcasino;
- aanwijzen van plaatsen voor ongeklede recreatie;
- nemen van onteigeningsbesluiten;
- aanwijzen van wegen of weggedeelten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen;
- het openen van de mogelijkheid dat winkels op zondag open zijn.

Ook ten aanzien van een aantal belangrijke bevoegdheden op het gebied van het openbaar onderwijs wordt niet langer voorgesteld deze over te hevelen naar het college.

Zie verder: de site van de Vernieuwingsimpuls

Het spreekt voor zich dat pas na behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer definitief vaststaat welke bestuursbevoegdheden bij het college komen te berusten in welke bij de raad komen of blijven.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari