Piketpaaltjes (118)

Krakkenzaterdag 14 maart 2009 21:34

Eén is een ventje, twee is een bende - Natafelen - De weg naar de toekomst

Eén is een ventje, twee is een bende
Dit citaat van Tom Poes in het verhaal De vrezelijke Krakken[1] speelde me door het hoofd toen ik het verhaal hoorde van de politieagente die twee vechtende jongens probeerde te scheiden en als dank voor haar vredesmissie zelf doelwit werd van de nog niet uitgeraasde woede van de vechtende partijen en ook nog eens de hele groep van circa 35 jeugdige omstanders over zich heen kreeg. 

Je vraagt je dan af waar zulk gedrag vandaan komt en wat je ertegen kunt doen. Zo keek de PvdA er blijkbaar ook tegen aan, maar die ging nog iets verder en vroeg zich af wat het gemeentebestuur ertegen kan doen. Ze legt deze vraag daarom aan het college voor als volgt: 'De PvdA begrijpt niet dat zo'n grootschalige groep leerlingen zich plotseling heeft verenigd om iemand te belagen en/of te mishandelen. Het is schrikbarend dat jongeren rond de leeftijd van 13 jaar een dergelijke agressiviteit ontwikkelen en dat ook nog in groepsverband. De PvdA keurt zinloos[2] geweld ten zeerste af, en dus ook dit incident.' En verder 'wil de PvdA weten of hier een taak ligt voor het college om samen met scholen effectief beleid te ontwikkelen om dergelijke grensoverschrijdende voorvallen te voorkomen.' 

Zo ver, zo goed. Maar vervolgens stelt de partij een serie van 14 vragen, waarvan een aantal bij mij weer nieuwe vragen oproepen. Ik zal ze noemen: 

  • 6. Is het uitzonderlijk dat een agent(e) solo optreedt?
  • 7. Was de agente feitelijk in dienst?
  • 8. Was zij gekleed in uniform en als zodanig als politieagente herkenbaar?
  • 9. Kan het zijn dat de politieagente in haar handelen de situatie verkeerd heeft getaxeerd en mogelijk een inschattingsfout heeft gemaakt?  

Wordt hier nu relevante informatie gevraagd of wordt hier gezocht naar een andere verklaring voor dit voorval dan de agressiviteit en een gebrek aan opvoeding bij de betrokken jongeren. Maakt het eigenlijk iets uit of een politieagente haar werk doet of dat een betrokken burger probeert de vechtende partijen te scheiden? De vragen 6 t/m 8 lijken mij daarom overbodig. Vraag 9 kan waarschijnlijk, of het nu een betrokken burger of een politieagente betreft, met 'ja' worden beantwoord. Geen van beide zal waarschijnlijk hebben verwacht dat hun interventie tot een bendeoptreden zou leiden. 

Mijn jeugd ligt al weer enige tijd achter mij, maar uit eigen ervaring weet ik nog heel goed dat jongetjes op die leeftijd wel eens last hebben van onverklaarbare geweldsexplosies, maar ik herinner me ook dat als er dan een volwassene optrad om de vechtende partijen uit elkaar te halen je alleen maar hoorde: 'Ja meneer, neen meneer, maar hij is begonnen meneer! nee, we zullen het niet meer doen meneer[3].' En als de meneer toevallig een mevrouw was, kwam het al helemaal niet in je op openlijk verzet te plegen. De vragen die de PvdA stelt, lijken te suggereren dat, als je je dan beslist geroepen voelt om in zo'n geval de vechters van elkaar te scheiden, je ervoor moet zorgen dat je dat niet alleen doet, in de uitoefening van je functie en vooral correct gekleed. Dit nu lijkt mij niet helemaal te passen in het kader van een nieuwe campagne welke door mevrouw Jorritsma vorige week tijdens de politieke markt werd aangekondigd; een campagne voor 'goed burgerschap'. Met deze campagne hoopt de gemeente de 'hufterigheid' die zich meester heeft gemaakt van een deel van de Almeerse bevolking tegen te gaan. Goed burgerschap betekent volgens mij niet alleen goede sociale omgangsvormen, maar ook het tegengaan van 'hufterigheid' bij anderen. Deze oproep tot 'goed burgerschap' in het algemeen, lijkt mij legitiem, want wij volwassenen hebben door onze eigen instelling en opstelling bijgedragen aan de bloei van dit vileine gewas dat onze samenleving dreigt te overwoekeren. Het wordt daarom tijd dat we ons weer verantwoordelijk voelen voor wat er om ons heen gebeurt en die houding ook bij onze jeugd stimuleren met woord en daad. De burgerzin van een heer van stand als Olivier B. Bommel zou wat dit aangaat wel wat meer als lichtend voorbeeld mogen dienen. 

Natafelen
In Almere Vandaag van 6 maart reageren de heren Snel van ACM en de heer Dokman ieder op eigen wijze op het verwerpen van de logomotie een dag eerder.
De heer Snel zegt lering te trekken uit de discussie in de raad over het logo: 'Volgende keer moeten wij de gemeenteraad van tevoren zorgvuldiger informeren over dit soort dingen. Er was namelijk wel een gedegen presentatie voor het bedrijfsleven en niet voor de raad. Dan had er waarschijnlijk niet zoveel ophef over het logo ontstaan.' Daar kon hij wel eens gelijk in hebben.
D66'er Arjan Dokman daarentegen erkent zijn nederlaag gelaten. 'Dat de motie met een kleine meerderheid is verworpen, is tekenend voor de discussie. Dit onderstreept echter wel weer eens, dat de raad moeilijk doet over het uitgeven van een paar duizend euro voor een onderzoek, maar met gemak een handtekening zet onder iets dat miljoenen kost.'

In het boek Parkinson's Law[4] komt onder meer ook een 'Law of Triviality' (Wet van de onbeduidendheid) voor, die ik (uit mijn herinnering) samenvat als: 'de duur van besluitvorming is omgekeerd evenredig aan het bedrag dat met het besluit is gemoeid.' De observatie van de heer Dokman is dus niet nieuw en ook niet per definitie onterecht.  In dit specifieke geval ziet hij echter over het hoofd, of vergeet in elk geval te melden, dat het de tegenstanders niet zozeer om het geld ging dat deze motie moest kosten[5], maar om het principe dat je aan iemand niet een opdracht uitbesteed en dan tijdens het proces probeert in te grijpen op grond van inzichten waarvan het twijfelachtig is dat de raad ze bezit. Zo'n zuinige reactie wekt toch een vaag vermoeden, dat de druiven een tikkeltje aan de zure kant waren.

 

De weg naar de toekomst
heeft ons goed bezig gehouden deze week. Niet alleen gisteravond toen de raadsfracties hun meningen hebben geventileerd over het voorkeursalternatief Waterstad-plus, dat het college op tafel had gelegd[6], maar ook al eerder. Woensdagochtend vond een evenement plaats waar ik al een tijdje naar had uitgekeken: de start van de dialoog tussen gemeenteraad en de burgers van Almere. Dit gebeuren vond plaats in Studio Cé op de Gooise kant en de burgerij werd hier vertegenwoordigd door de jeugd van een aantal scholengemeenschappen, enkele jongeren met beperkingen en vertegenwoordigers van de studentenvereniging endzin. De formule voor het evenement was, kort samengevat: elke scholengemeenschap had een stelling bedacht en voorbereid en verdedigde deze voor zijn of haar gehoor. Vervolgens werd de supporters van de inleiders gevraagd om links of rechts op de stoelen plaats te nemen, afhankelijk van de vraag of ze het eens of oneens waren met de stelling. Dolf Jansen en Marie Carmen Oudendijk pikten er vervolgens voor- en tegenstanders uit om hun eigen mening te vertolken en aan het eind van elke ronde werd het publiek op de tribune gevraagd om met rode en groene kaarten aan te geven of de stelling bij hen voldoende steun kreeg. Tussen de bedrijven door werd ook af en toe een raadslid gevraagd om commentaar te geven op wat er werd aangevoerd. 
Het feest begon met een interview van Dolf Jansen met de burgemeester, mevrouw Jorritsma, die zich op dat moment in Cannes[7] bevond. Niet voor iets frivools als een filmfestival maar voor een serieuze vastgoedbeurs. En, je kunt zeggen wat je wil, maar ze is altijd goed voor een stimulerend praatje. Verder werd er gesproken met Yorick, een jongeman die verbonden is aan de Witte Olifant in Almere Haven. Hij heeft het schilderij 'weg naar de toekomst' gemaakt dat bij dit verhaal is opgenomen en dat door de heer Wolzak, voorzitter van het raadspresidium maar meteen is aangeschaft voor de raad.   Als u een indruk wilt krijgen van de happening kan ik u verwijzen naar Omroep Flevoland die op tweede Paasdag herhaalde malen een samenvatting van ongeveer een half uur zal uitzenden. Zelf geef ik hier alleen wat losse persoonlijke indrukken weer. Het is me opgevallen dat de jongeren (net als veel raadsleden overigens) het moeilijk vinden Almere naar 2030 te projecteren en daarom geneigd zijn van de bestaande situatie uit te gaan. Een tweede punt dat me trof was de omstandigheid dat ruwweg alle onderwerpen waarvoor de jeugd aandacht vroeg in de loop der jaren ook met een zekere regelmaat door de raad worden behandeld. Als er al een kloof bestaat tussen politiek en burger dan zit dat blijkbaar niet in de analyse van de situatie. Die zit ook niet in het gebrek aan kant-en-klare oplossingen[8], want die bleken ze evenmin te hebben als de raad zelf. Het zit hem ook niet in het enthousiasme waarmee over deze onderwerpen gediscussieerd wordt, want daar mankeert het de raad evenmin aan als de jeugd. Ik was onder de indruk van de verbale begaafdheden van veel deelnemers, wat het luisteren heel plezierig maakte. Kortom, wat mij betreft was de ochtend een succes en ik kan me heel gemakkelijk voorstellen dat de raad hier een soort traditie van gaat maken. 

Als extra bonus heb ik ook nog een politiek fenomeen ontdekt waarover ik politicologen nog niet heb gehoord en waar, voor zover ik weet, zelfs nog geen naam voor bestaat. Zolang niemand mij vertelt dat het al eerder is beschreven en benoemd zal ik het 'juventalisme[9]' noemen. Het juventalisme kan als een variant van het populisme worden gezien. Deze variant wordt gekenmerkt door het enthousiasme waarmee elke inbreng of uitspraak van jeugdigen als 'absoluut juist', 'absoluut correct', of 'jullie hebben absoluut gelijk' wordt gekwalificeerd. Het opvallende is dat je deze variant niet zozeer aantreft onder jeugdige politici, maar juist onder hen van wie je het op grond van hun levenservaring niet zou verwachten. Een uitdrukking die het juventalisme bij uitstek karakteriseert is: 'Bedelf de jeugd en toekomst niet onder foute raadsbesluiten!'[10] 

Voordat we de ochtend afsloten door onder het genot van een belegd broodje nog wat na te praten vatte Dolf Jansen in een gesproken column nog eens samen hoe hij (nu) tegen Almere aan keek. Ik weet niet meer precies welke redeneerlijn hem bij de EO, Andries Knevel en Arie Boomsma bracht, maar hij eindigde met de verzekering dat zijn naaktfoto's in de EO-visie zouden worden gepubliceerd. Dat kwam bij mij over als een heel royale geste van de EO, want elke keer dat Dolf die foto's heeft aangeboden aan Playgirl, krijgt hij ze terug met een net briefje: 'Thank you very much dear Dolf for your contribution, but your pictures do not meet our present needs'.

 
    Jelte Huizenga 


[1] Marten Toonder: De Vrezelijke Krakken, opgenomen in: Laat dat een les zijn, de Bezige Bij, 2008

[2] Misschien heb ik nog wel eens zin om de uitdrukking 'zinloos geweld' van dichterbij te bekijken, want ik heb de neiging om deze onder de categorie 'zinloze uitdrukkingen' te rangschikken en daar ben ik zeker tegen.

[3] In elk geval niet op een plaats waar die meneer ons weer uit elkaar kon halen.

[4] Cyril Northcote Parkinson, Parkinson's Law, 1957

[5] Ook nu weet ik nog steeds niet om welk bedrag het ging.

[6] De tekst van de algemene beschouwingen van de ChristenUnie fractie vindt u elders op deze site.

[7] Hetgeen de heer Huis de opmerking ontlokte: 'het Cannes toch maar in Almere'.

[8] Ik had gehoopt op wat meer voorbeelden van out-of-the-box denken; suggesties waar wij in de raad nog helemaal niet aan gedacht hebben, maar misschien lukt dat beter als we de scholen gaan bezoeken. Nu heb ik eigenlijk maar één extreem idee gehoord; van een jongeman die vond dat we de kosten voor het bedrijfsleven sterk moesten verlagen en bedrijven de zekerheid bieden dat ze hier niet failliet gaan. Dat leek mij een uitstekende aanpak om grote banken naar Almere te lokken.

[9] Net als de voetbalclub, afgeleid van een Latijns woord voor 'jeugd'.

[10] Ik moet wel haast tot de conclusie komen dat de spreker hiermee bedoelt: 'foute besluiten zijn alle besluiten waar ik het niet mee eens ben'. Overigens heb ik er geen enkel bezwaar tegen als sommige lezers concluderen dat deze leuze ook valt onder de categorie 'zinloze uitdrukkingen'.

Labels
Almere

« Terug

Archief > 2009 > maart