EU ongeloofwaardig

donderdag 30 januari 2003 10:03

De Europese Unie is van plan een associatiever-drag met Libanon te sluiten. In dit handelsakkoord komt een antiterrorismeclausule te staan. Deze clausule is echter een regelrechte aanfluiting.

Bron: Staatscourant

door Bas Belder en Marleen Bosman- Schouten


De Europese Unie is van plan een associatiever-drag met Libanon te sluiten. In dit handelsakkoord komt een antiterrorismeclausule te staan. Deze clausule is echter een regelrechte aanfluiting. De islamistische en terroristische organisatie Hezbol-lah is immers heer en meester in het zuiden van Libanon. Zolang dit niet verandert en de EU wei-gert Hezbollah op de zwarte lijst van terroristische organisaties te plaatsen, ondergraaft ze haar eigen geloofwaardigheid door het sluiten van dit ak-koord.
De EU wil bij de bestrijding van internationaal ter-rorisme haar verdragspartners actief inschakelen. Een middel daartoe is het opnemen van antiterro-rismeclausules in akkoorden met derde landen. Partners van de EU zouden zich moeten committe-ren aan de strijd tegen het terrorisme en ook moe-ten beloven geen steun aan terroristische organisa-ties te geven.
Als voorbeeld van deze nieuwe politiek wordt het reeds ondertekende associatieverdrag met de Re-publiek Libanon opgevoerd. In dit verdrag komt zo’n antiterrorismeclausule te staan. De daarover gevoerde briefwisseling tussen Brussel en Beiroet staat bol van de goede voornemens inzake een ge-zamenlijke bestrijding van ‘terroristische groepe-ringen’ en ‘terroristische handelingen’.
De associatie-overeenkomst tussen de EU en de Republiek Libanon laat echter de groeiende macht en aspiraties van de sji’itische terreurbeweging Hezbollah op Libanees territoir ongenoemd en on-gemoeid.
Wat ziet de EU dan welbewust over het hoofd? Dat Hezbollah een staat binnen de Libanese staat vormt. Na de terugtrekking van het Israëlische le-ger uit het zuiden van Libanon in mei 2000 zag de ‘Partij van Allah’ haar kans schoon. Sindsdien is de terreurorganisatie heer en meester in dit gebied. Noch de Libanese regering, noch zelfs interven-tiemacht Syrië heeft echt greep op deze thuisbasis van Hezbollah. Van daaruit lanceert de islamisti-sche groepering onder andere haar militaire annex terroristische operaties tegen de staat Israël.
Iran, grootste militaire sponsor van de ‘Partij van Allah’, maande Hezbollah in het voorjaar van 2002 tot kalmte in de escalerende confrontatie met Isra-ël. Natuurlijk liet de Islamitische Republiek zich daarbij primair door strategisch eigenbelang leiden. Het aanzienlijke militaire vermogen van Hezbollah als strategisch wapen van Iran tegen Israël moet immers intact blijven.
Over de doelstelling van Hezbollah – ‘de vernieti-ging van Israël en de bevrijding van Palestina en Jeruzalem’ – laat haar leiding geen enkele twijfel bestaan. Consistent met dit ultieme streven is de solidarisering van Hezbollah met de tweede Pales-tijnse intifada. ‘De intifada in Palestina van van-daag is onze frontlijn. Onze steun is niet slechts een plicht, maar een noodzakelijkheid,’ zwoer Hezbollah-voorman Nasrallah.
Deze belofte is de Hezbollah stellig nagekomen. Denk daarbij aan het terroriseren van de Israëlische burgerbevolking.
Deze strategie maakt de antiterreurclausule in een associatieverdrag tussen EU en de Republiek Liba-non tot een regelrechte aanfluiting. In het verleng-de daarvan verdraagt zich het ‘vredesideaal’ van Hezbollah voor het Midden-Oosten ten enenmale niet met dat van de EU. Hezbollah rept tekenend genoeg over Israël als ‘een illegale staat’ en ‘een kankerachtige entiteit’.
Overigens is evenzeer tekenend voor de houding van de EU dat Hezbollah niet op de ‘terrorisme-lijst’ van de EU staat. Dit omdat een aantal lidsta-ten, waaronder Frankrijk en België, daar niet mee wilde instemmen.
In grote meerderheid stemden de afgevaardigden vorige week in met het associatieverdrag. In een begeleidende resolutie moffelde men de problemen onder de tafel. Pogingen van onze fractie en andere fracties om de tekst aan te scherpen, of de Hezbol-lah zelfs maar te noemen, strandden op de onwil van vele parlementariërs om de Libanese werke-lijkheid te benoemen.
Van conceptuele helderheid lijken de Europese In-stellingen niet gediend. Begrijpelijk, want dan zouden logische acties moeten volgen. De eigen schijn bedriegt overigens altijd. En van deze Euro-pese schijn is de staat Israël sowieso niet gechar-meerd. Terecht! Blijft de prangende vraag: zal straks heel Libanon onder invloed van Hezbollah staan? Tegen deze desastreuze optie onderneemt de EU niets. Desastreus voor de Libanese christenen, levensbedreigend voor de joodse staat.

Drs. Bas Belder en mr. drs. Marleen Bosman-Schouten

De auteurs zijn respectievelijk lid van het Europees Parlement en fractiemedewerker buitenlandse zaken voor de eurofractie ChristenUnie-SGP.« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari