Onderzoek vergoedingen: geen fraude

maandag 07 juni 2004 14:44

In diverse kranten en radiouitzendingen is aandacht besteed aan de vergoedingen die de ChristenUnie-SGP parlementariërs ontvangen. Naar aanleiding daarvan hebben zowel ChristenUnie als SGP een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. Beide partijen hebben in verklaringen aangegeven dat er van fraude geen sprake was, en dat de kandidaten het volle vertrouwen genieten van de partijbesturen.

Verklaring bestuur ChristenUnie:

Het bestuur van de ChristenUnie is blij met de vaststelling in een extern en onafhankelijk onderzoek, dat er op basis van de gevonden gegevens niet gesproken kan worden van fraude bij de onkostendeclaraties van europarlementariërs Hans Blokland en Rijk van Dam. Wel blijkt de administratie van de parlementariërs gebrekkig te zijn. Er kan daarom niet met zekerheid worden vastgesteld of er op onderdelen een bovenmatige vergoeding is ontvangen. Blokland heeft daarop toegezegd om een door een onafhankelijke derde nader te bepalen bedrag, waarover twijfel zou kunnen bestaan, terug te storten. Het bestuur is van mening dat er op basis van het externe onderzoek een einde moet kunnen komen aan een vervelende discussie. In de campagne voor 10 juni moet het nu weer over de inhoud gaan.

Het onderzoek naar de declaraties werd uitgevoerd door het bureau Bijzonder Onderzoek & Integriteitsadvies van Deloitte Forensic Services en heeft in de afgelopen anderhalve week plaatsgevonden.

Conclusies op grond van feiten
Het onderzoek heeft feitelijk aangegeven, dat er geen sprake is van fraude of overtreding van de Europese regels. Het niet verantwoorden van €480 per maand van de ontvangen algemene onkostenvergoeding acht het bestuur ongelukkig. Het onderzoek geeft aan, dat er geen goede grond is voor twijfel of dit bedrag volledig is opgegaan aan kosten voor het parlementaire werk. De ontvangen kilometervergoeding zal worden herberekend op grond van de werkelijk gemaakte kosten voor de auto’s van de europarlementariërs. En ook hier geldt, dat Blokland een eventueel bovenmatige vergoeding zal terugstorten. Dit is in lijn met de gedragscode voor de Nederlandse europarlementariërs.

Eigen gedragscode
Naar aanleiding van de ontstane discussie over declaratiegedrag van Nederlandse europarlementariërs heeft het bestuur van de ChristenUnie het eigen wetenschappelijk instituut gevraagd een gedrags- en verantwoordingscode te ontwikkelen voor volksvertegenwoordigers op alle niveaus, van gemeenteraad tot Europarlement. Die code moet klip en klaar maken, waar gekozenen op lijsten van de ChristenUnie zich aan hebben te houden en hoe zij zich dienen te verantwoorden. Integriteit en geloofwaardigheid moet op deze manier binnen de partij nadrukkelijk geborgd worden. Vooruitlopend op de eigen code en voorafgaand aan de verkiezingen van 10 juni zullen er al nadere afspraken gemaakt worden met de kandidaten van de eurolijst om tot betere verantwoording en transparantie te komen.

Namens het bestuur van de ChristenUnie,
Thijs van Daalen, voorzitter


Verklaring bestuur SGP:

In een artikel in NRC-Handelsblad van dinsdag 11 mei is twijfel geuit over de wijze waarop Nederlandse europarlementariërs, waaronder de drie leden van de fractie van de ChristenUnie-SGP, omgaan met hun vergoeding voor algemene uitgaven. Het SGP-hoofdbestuur heeft deze zaak uitvoerig met de SGP-parlementariër, drs. B. Belder, besproken. Op basis van dat gesprek alsmede op basis van de officiële accountantsverklaring, sprak het bestuur haar vertrouwen uit in de heer Belder.

Uit de verantwoording blijkt dat de heer Belder de hem verstrekte vergoedingen geheel in overeenstemming met de geldende regels van het Europees Parlement heeft benut voor het doel waarvoor die vergoedingen ter beschikking zijn gesteld. Bij de algemene onkostenvergoeding, het punt waar in de pers veel aandacht naar is uitgegaan, blijkt dat de heer Belder alle uitgaven ruimschoots kon verantwoorden.

Nadat er in de media opnieuw ophef ontstond over deze kwestie, heeft het SGP-hoofdbestuur, mede op verzoek van de heer Belder zelf, besloten om haar eerdere conclusie te laten toetsen door een onafhankelijk en gezaghebbend persoon op politiek-bestuurlijk terrein, die geen enkele relatie had of heeft met de SGP en haar achterban. Dit onderzoek heeft eerder deze week plaatsgehad. De conclusie was dat de heer Belder niet in strijd met de geldende Europese regels heeft gehandeld en dat het SGP-hoofdbestuur daarom terecht haar vertrouwen in hem heeft uitgesproken.

Mede gelet op de verwarring over de interpretatie en toepassing van de zogenaamde gedragscode van 1999 (ondertekend door de toenmalige delegatieleiders) zijn het hoofdbestuur en de heer Belder, in aanvulling op het reeds gestelde in het Verkiezingsmanifest, gezamenlijk overeengekomen voor de toekomst alle onduidelijkheid weg te nemen. Voor ieder jaar geldt de verplichting dat een (externe) accountant de besteding van de vergoeding voor algemene uitgaven zal controleren en daarover verslag zal uitbrengen aan het SGP-hoofdbestuur.

Namens het Hoofdbestuur van de SGP,
W. Kolijn, algemeen voorzitter

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari