Samenvatting commentaar ChristenUnie-SGP op de grondwet

zaterdag 10 januari 2004 11:44

Hier vindt u een samenvatting in negen punten van het commentaar dat ChristenUnie en SGP hebben op de voorgestelde Europese grondwet. Het gehele standpunt is te lezen in de brochure die hierover verscheen, en die ook op deze website te vinden is. (klik hier voor de brochure)

Hier vindt u een samenvatting in negen punten van het commentaar dat ChristenUnie en SGP hebben op de voorgestelde Europese grondwet. Het gehele standpunt is te lezen in de brochure die hierover verscheen, en die ook op deze website te vinden is. (klik hier voor de brochure)


Samenvatting

1. Het voorstel voor een Europese grondwet is tot stand gekomen zonder een zorgvuldige afweging van alternatieven door de Conventie. ChristenUnie en SGP zijn voor een herschikking van de huidige verdragen tot een basisverdrag en een verdrag met uitvoeringsbepalingen. Dat komt ook de duidelijkheid voor de burgers ten goede.

2. Een verwijzing naar het christendom als inspiratiebron van Europese waarden in de preambule van zo’n basisverdrag is zonder meer nodig. Erkenning van en respect voor de christelijke afkomst van Europa biedt een betrouwbaar ankerpunt voor de ontwikkelingsrichting en de toekomst van de EU.

3. Het voorstel voor een vaste voorzitter van de Europese Raad is onverstandig. Het schept verwarring over de externe vertegenwoordiging van de EU en zet de kleinere lidstaten op ongewenste achterstand. Roulatie van het voorzitterschap vormt een erkenning voor de gelijkwaardigheid van de lidstaten en zal daarom gehandhaafd blijven.

4. Het Conventievoorstel tot vereenvoudiging van de besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid is een goede aanzet, maar verdient aanscherping. ChristenUnie en SGP pleiten hierbij voor een tweederde meerderheid van de leden van de Raad die tevens tweederde deel van de totale EU-bevolking representeren. Zo wordt voorkomen dat teveel kleine lidstaten kunnen worden gepasseerd en is een ruim draagvlak voor EU-besluiten gegarandeerd.

5. ChristenUnie en SGP pleiten voor handhaving van één Europees Commissaris met stemrecht per lidstaat. De representativiteit en de onafhankelijkheid van de Europese Commissie zijn zo het best gewaarborgd.

6. Het Europees Parlement krijgt toereikende mede-wetgevende en controlerende bevoegdheden op de beleidsterreinen waarop de EU exclusief bevoegd is en op de terreinen die nauw samenhangen met de EMU en de Interne Markt, indien de Raad daarover met gekwalificeerde meerderheid besluit. Wij ondersteunen de vereenvoudiging van de begrotingsprocedure, maar pleiten voor unanimiteit van de Raad bij de vaststelling van de Meerjaarlijkse Financiële Perspectieven.

7. De positie en betrokkenheid van de nationale parlementen bij Europese besluitvorming dient te worden verstevigd. De toetsing van Commissievoorstellen aan het subsidiariteitsbeginsel moet veel minder vrijblijvend zijn. Indien eenvijfde van de nationale parlementen bezwaar aantekent, is de Commissie verplicht tot wijziging, nadere motivering of intrekking van haar voorstel.

8. De voorgestelde zogenoemde flexibiliteitsclausule zet de deur nog verder open voor een sluipende overdracht van bevoegdheden naar Europees niveau. Dit is hoogst ongewenst. Nationale parlementen dienen zeggenschap te verkrijgen over voorstellen op grond van deze verdragsbepaling.

9. Terzake van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid merken ChristenUnie en SGP op dat Europese eenheid niet tot stand komt via afgedwongen consensus, overruling van lidstaten en instelling van een Europese Minister van Buitenlandse Zaken. De oriëntaties van de lidstaten zijn hiervoor te zeer uiteenlopend. Bovendien raakt dit terrein de kern van de nationale soevereiniteit. Daarom is meer realiteitszin gewenst. Versterking van de transatlantische band moet het primaat zijn. De NAVO is de aangewezen instelling voor het veiligheids- en defensiebeleid van de Europese staten.


Meer informatie: Dick Jan Diepenbroek, 010 414 0534

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari