Pamflet aan regering en parlement van samenwerkingsverband Noord-Nederland

woensdag 01 september 2004 13:08

Op 1 september organiseerde het Samenwerkingsverband Noord-Nederland in Martiniplaza te Groningen een bijeenkomst voor de Noordelijke gemeentebesturen en besturen van maatschappelijke- en onderwijsorganisaties. Hierbij is een gezamenlijk pamflet aan regering en parlement ondertekend waarin wordt opgeroepen de steun aan noorden, de zogenaamde Langmangelden, tot 2010 te behouden.

Aan regering en parlement


Noordelijke overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties, instellingen voor hoger onderwijs, landbouw, Kamers van Koophandel en maatschappelijke instellingen willen de krachten blijven bundelen en zich in de komende periode inzetten om de economie in Noord-Nederland verder te ontwikkelen en om te vormen tot een volwaardige kenniseconomie. Noord-Nederland wil daarbij selectief zijn door krachtsinspanningen te leveren op een beperkt aantal samenhangende sporen:
de transitie van traditionele industrie naar kenniseconomie
het bieden van een concurrerend vestigingsklimaat
het versterken van de vitaliteit van het platteland.
Wij kiezen in dat kader voor de versterking van het ondernemerschap, het toerusten van de huidige en toekomstige werknemer met de juiste kennis en opleiding, en het creëren van een hoogwaardig woon- en bedrijfsmilieu. Kennisintensieve projecten als Energy Valley, Lofar en Wetsus zijn voor de totale Nederlandse economie een sterke impuls; maar ook het chemisch cluster, life sciences en ICT bieden het Noorden niet te onderschatten kansen. De transitie van de landbouw is de motor van de vitalisering van het platteland.
 
Wij hebben dan ook met verbazing kennis genomen van de regeringsvoornemens om het regionaal beleid voor het Noorden te beëindigen. Deze koerswijziging doet afbreuk aan wat in de afgelopen jaren is gerealiseerd als basis voor de transitie van de economie in Noord-Nederland. Omdat het Langmanadvies nadrukkelijk uitgaat van de periode 2000 tot en met 2010 kan het Rijk zich na 2006 niet aan zijn verplichtingen ten opzichte van het Noorden onttrekken. Wij rekenen er op dat het Rijk zich zal houden aan de Langmanafspraken. Continuering is de beste bijdrage aan het rendement van de reeds ingezette subsidies. Noord-Nederland moet aantrekkelijk zijn en blijven voor bedrijven om te investeren.
 
De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland, in goede samenwerking met Den Haag, en met de inzet van rijks- en Europese gelden zich ingezet om de achterstand in werkgelegenheid ten opzichte van het landelijk gemiddelde in te lopen. Dat is gebeurd door in te zetten op het op orde krijgen van basisvoorwaarden  -en met succes-, ons te richten op toekomstgerichte sectoren en activiteiten en door selectief te zijn (kernzones). Door de grote mate waarin wij als noordelijke overheden, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen samen hebben gewerkt aan de opgave van het Kompas voor het Noorden, zijn aanzienlijke resultaten geboekt.
Zo zijn er tot en met 2002 bijna 5.000 additionele arbeidsplaatsen gecreëerd, een aantal dat tot circa 15.000 zal oplopen in 2006. De participatiegraad in Noord-Nederland is de afgelopen jaren gestegen en de noordelijke economie heeft tijdens de afgelopen recessie een zichtbaar gunstiger beeld gegeven dan in het verleden het geval is geweest. Daarmee is de achterstand in werkgelegenheid echter nog niet weggewerkt, wat de overeengekomen doelstelling van kabinet en SNN is.
 
Wij roepen regering en parlement op om voor de periode 2007 tot en met 2010 opnieuw samen op te trekken om de ruimtelijk-economische structuur te versterken, waardoor de Noord-Nederlandse economie beter zal kunnen presteren en daardoor de Nederlandse economie als geheel. Die oproep betekent ook het investeringsniveau, zowel met rijks- als Europese middelen, tot 2010. De zo geroemde programmatische aanpak in Noord-Nederland verdient het om ook de komende jaren te zorgen dat op gecoördineerde wijze de kansen benut worden.
 
Geef Noord-Nederland de kans het werk af te maken!

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari