Vragen over Voorlichting fiscus voor gehandicapten moet beter

woensdag 19 februari 2003 16:02

André Rouvoet wil dat de fiscus zelf gaat zorgen voor goede voorlichting aan gehandicapten en chronisch zieken over hun belastingaangifte.

Met antwoord.

André Rouvoet wil dat de fiscus zelf gaat zorgen voor goede voorlichting aan gehandicapten en chronisch zieken over hun belastingaangifte.

Momenteel geven de gehandicaptenorganisaties, in eigen beheer en zonder overheidssteun, het boekje ‘Belastingaangifte 2002 in verband met handicap of ziekte’ uit. Daarin wordt voor mensen met een handicap, chronisch zieken, arbeidsongeschikten en hun verwanten uitgelegd hoe ze hun belastingsaangifte moeten invullen en welke aftrekposten er voor hen zijn. Het boekje is ook beschikbaar in alternatieve leesvormen.

Rouvoet vindt het een overheidstaak om goede voorlichting aan gehandicapten te verzorgen of te financieren, zeker nu er een grondwetswijziging in voorbereiding is waarin de zorgplicht van de overheid voor toegankelijkheid van overheidsinformatie wordt vastgelegd.

--------------------------

Schriftelijke vragen van het lid Rouvoet (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Financiën inzake voorlichting over Belastingaangifte aan gehandicapten en chronisch zieken

1. Kent u de uitgave “Belastingaangifte 2002 in verband met handicap of ziekte” van de CG-Raad (1) en de FvO (2)?
2. Deelt u de opvatting van de initiatiefnemers dat deze uitgave noodzakelijk is omdat de informatievoorziening van de Belastingdienst voor mensen met een handicap, chronisch zieken, arbeidsongeschikten en hun verwanten niet in hun behoeften voorziet?
3. Is adequate informatievoorziening aan deze groep in uw ogen een plicht van de overheid, onder meer gelet op het voorstel van wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (3), alsmede gelet op het kabinetsvoorstel om in de Grondwet een zorgplicht voor de overheid op te nemen voor de toegankelijkheid van bij de overheid berustende informatie (4) ?
4. Financiert u deze uitgave? Zonee, bent u bereid dit in de toekomst wel te doen, dan wel de informatievoorziening voor gehandicapten en chronisch zieken zelf ter hand te nemen, ook in alternatieve leesvormen?


1) Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland
2) Federatie van Ouderverenigingen
3) Kamerstuk 28169
4) zie het kabinetsstandpunt op het rapport 'In dienst van de democratie' van de tijdelijke Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (26387, nr. 12, p.13) alsmede op het rapport van de Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk (27460, nr.1, p.30)


Antwoord van staatssecretaris VanEijck (Financiën). (Ontvangen 26 maart 2003)
  1. Ja.
  2. De Belastingdienst beschouwt een adequate dienstverlening aan belastingplichtigen als een van zijn kerntaken. Alle belastingplichtigen – ook belastingplichtigen met een chronische ziekte of een handicap – hebben recht op tijdige en juiste informatie over hun fiscale verplichtingen. In dat kader vindt langs tal van kanalen voorlichting aan belastingplichtigen plaats. Zo gaan aangiftebiljetten vergezeld van een uitgebreide toelichting, heeft het aangifteprogramma een hulpfunctie
    waarin aanvullende informatie wordt gegeven en kunnen belastingplichtigen over bepaalde onderwerpen aanvullende toelichtingen opvragen. Ook in meer algemene zin geeft de Belastingdienst voorlichting. Ik noem de Belastingtelefoon, waar belastingplichtigen terecht kunnen met hun algemene vragen, de folderreeks waarin specifieke onderwerpen worden behandeld – waaronder de aftrekbaarheid van ziektekosten –, de internetsite van de Belastingdienst en de commercials die via radio en televisie worden uitgezonden. De – recentelijk vernieuwde – internetsite van de Belastingdienst zal de komende tijd worden getest om vast te stellen of deze voldoet aan de toegankelijkheidseisen voor mensen met een handicap. Mocht dit tot de conclusie leiden dat deze niet voldoet, dan zullen op dat punt maatregelen worden genomen. Ten slotte vermeld ik hier ook nog de Hulp bij aangifte campagne, waarmee de Belastingdienst belastingplichtigen die hun aangiftebiljet niet zelf kunnen of willen invullen terzijde staat.
    Het behoeft geen betoog dat het belastingplichtigen geheel vrij staat om ook uit andere bron informatie te putten over hun fiscale verplichtingen. Ik noem slechts de belastinggidsen die elk jaar door een aantal commerciële uitgevers op de markt worden gebracht en waarin informatie is bijeengebracht die bij het invullen van het aangiftebiljet kan worden gebruikt. De Chronisch zieken en Gehandicaptenraad heeft aanleiding gezien voor de categorie chronisch zieke of gehandicapte belastingplichtigen bepaalde informatie rond de aangifte in een boekje bijeen te brengen. Uiteraard kunnen belastingplichtigen ook van deze uitgave gebruik maken. Ik zie daarin echter geen aanleiding in de financiering van deze uitgave te voorzien.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari