Vragen over Opheffing 299ste squadron Landmacht Gilze-Rijen

vrijdag 17 januari 2003 12:30

Vragen van de leden Slob ChristenUnie), Van den Doel (VVD), Van der Staai (SGP), Timmermans (PvdA), Herben (LPF) en Teeven (LN) aan de minister van Defensie over de opheffing van het 299ste squadron van de Koninklijke Luchtmacht.(Ingezonden 17 januari 2003)

Met antwoord

Vragen van de leden Slob (ChristenUnie), Van den Doel (VVD), Van der Staaij (SGP), Timmermans (PvdA), Herben (LPF) en Teeven (LN) aan de minister van Defensie over de opheffing van het 299ste squadron van de Koninklijke Luchtmacht.(Ingezonden 17 januari 2003)
 1. Herinnert u zich de door de Kamer aangenomen motie Slob c.s. met betrekking tot het 299ste squadron lichte helikopters te Gilze-Rijen?1
 2. Zo ja, hoe verhoudt de uitspraak van de Kamer zich met de feitelijke opheffing van dit squadron, d.d. 13 januari jl.?
 3. Is het gevraagde onderzoek, zoals verwoord in de motie, reeds uitgevoerd?
 4. Zo ja, wat zijn de bevindingen van dit onderzoek geweest?
 5. Zo neen, bent u bereid de motie alsnog uit te voeren en, bij een positief resultaat van het onderzoek, het 299ste squadron alsnog om te vormen tot een opleidingssquadron?
1 Motie-Slob c.s., Kamerstuk 28 600 X, nr. 34.


Antwoord van minister Kamp (Defensie). (Ontvangen 4 februari 2003)
 1. t/m 5
  In de Najaarsbrief van 8 november wordt het opheffen van het Bölkow-heli-koptersquadron in 2003 aangekondigd als onvermijdelijke maatregel om de bezuinigingen te behalen. Hierbij is ook een afweging gemaakt over het in eigen behoefte voorzien van de basisopleidingen voor helikoptervliegers. Naar aanleiding van de motie Slob (ChristenUnie) c.s. (28 600 X, nr. 34),
  waarin verzocht wordt de mogelijkheden te onderzoeken het squadron om te zetten in een opleidingseenheid, is door de Koninklijke luchtmacht naar de kosten daarvan nader onderzoek uitgevoerd.

  Dit onderzoek leidde tot de conclusie dat het om financiële en operatio-nele redenen niet ver-standig is het Bölkow-helikoptersquadron om te zetten in een opleidingssquadron. Derhalve is besloten de bezuinigings-maatregel uit te voeren.

  Het squadron lichte helikopters werd 13 januari jl. opgeheven. Een deel van het ondersteunend personeel en de vliegers kan worden omgeschoold en elders bij de Koninklijke luchtmacht aan het werk. Een nadeel van Bölkow-helikopters is dat dit toestel alleen gebruikt kan worden voor de basisopleiding van de helikopterpiloten en niet voor de typegerichte vervolgopleidingen.

  Door de kosten van het uitbesteden van de basisopleidingen voor helikopter-vliegers af te zetten tegen het in eigen beheer uitvoeren ervan is vastgesteld dat het uitbesteden van de opleiding in de Verenigde Staten aanzienlijk goedkoper is dan het aanhouden van de Bölkow-helikopters voor dit doel. Dit heeft te maken met hoge exploitatiekosten en investeringen in infrastructuur en lesmaterialen, zoals vliegsimulators. Op termijn moet voorts opnieuw geïnvesteerd worden om de levensduur van de helikopters te verlengen. Ten slotte is in Nederland de weersgesteldheid voor opleidingen niet altijd optimaal, waardoor opleidingscapaciteit verloren gaat.

  Vijf of zes Bölkows worden tot eind 2003 in bedrijf gehouden, omdat ze als verkennings- en «light utility»-capaciteit benodigd zijn voor het vaststellen van de Operationele Gereedheidsstatus (OGS) van de «Air Manoeuvre Brigade». Deze helikopters blijven gestationeerd op vliegbasis Gilze-Rijen. De meeruitgaven voor het aanhouden van deze helikopters bedragen ongeveer 0,9 miljoen euro. Een en ander wordt budgettair verwerkt in de 1e Suppletore begroting en komt ten laste van het beleidsartikel van de Koninklijke landmacht.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari