Vragen over Bezoekregime penetiaire inrichting Zwolle

donderdag 16 januari 2003 14:16

Vragen van het lid Rouvoet (ChristenUnie) aan de minister van Justitie over het bezoekregime in de penitentiaire inrichting te Zwolle. (Ingezonden 17 januari 2003)

Met antwoord

Vragen van het lid Rouvoet (ChristenUnie) aan de minister van Justitie over het bezoekregime in de penitentiaire inrichting te Zwolle. (Ingezonden 17 januari 2003)

 1. Is het waar dat in de penitentiaire inrichting te Zwolle het bezoekregime zo gehanteerd wordt dat bezoek van een ouderling van een kerk van een gedetineerde, ten koste gaat van contacten of bezoekuren door ouders of de geestelijke verzorging?
 2. Zo ja, welke redenen liggen ten grondslag aan dit regime?
 3. Wordt het regime zoals in Zwolle geldt, ook in andere penitentiaire inrichtingen gevoerd?
 4. Bent u bereid te bevorderen dat in de huizen van bewaring en de gevangenissen gedetineerden in beginsel de gelegenheid wordt geboden bezoek te ontvangen van voorgangers, of leiders (zoals ouderlingen) van de eigen religieuze gemeenschap, zonder dat dit ten koste gaat van bezoekuren door anderen, zoals de ouders?
Antwoord van minister Donner (Justitie). (Ontvangen 18 februari 2003)

 1. t/m 3 Nee. De directeur van een penitentiaire inrichting moet op grond van de Penitentiaire beginselenwet (artikel 41, tweede lid) zorgdragen voor de beschikbaarheid van voldoende geestelijke verzorging in de inrichting, die zoveel mogelijk aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging van de gedetineerde. Daartoe stelt de directeur de gedetineerde in de gelegenheid op de in de huisregels vastgelegde tijden en plaatsen persoonlijk contact te onderhouden met de geestelijke verzorger van de godsdienst of levensovertuiging van zijn keuze, die aan de inrichting is verbonden (artikel 41, derde lid, onder a) en contact te onderhouden met andere dan de onder a genoemde geestelijke verzorgers (artikel 38).

  In de memorie van toelichting op de Penitentiaire beginselenwet staat over geestelijke ver-zorgers die niet aan de inrichting verbonden zijn onder meer vermeld, dat de directeur ingevolge artikel 37, eerste lid, onder k, de aanvullende bevoegdheid heeft om hen aan te merken als geprivilegieerde personen. Het ligt voor de hand dat de directeur dergelijke con-tacten aanmerkt als extra bezoek, zodat de gedetineerde niet zal worden gedwongen te kiezen tussen bijvoorbeeld een uur per week contact met zijn vrouw of met een geestelijk verzorger.

  Vanuit de Dienst Geestelijke Verzorging wordt bevorderd dat in de penitentiaire inrichtingen regelingen zijn voor het bezoek van niet aan de inrichting verbonden geestelijke verzorgers.

  De aan de inrichting verbonden geestelijke verzorgers bemiddelen meestal bij het tot stand komen van het bezoekcontact. Recent is een ouderling van een kerk door de directeur van de penitentiaire inrichting Zwolle naar de bezoekuren verwezen. De aan de inrichting verbonden geestelijke verzorging had de directeur geadviseerd de ouderling als geprivilegieerde geeste-lijke verzorger van buiten toestemming te verlenen een extra bezoek af te leggen aan een gedetineerde. De directeur heeft abusievelijk de betreffende ouderling, die ambtsdrager is, niet tot een te privilegiëren geestelijke verzorger van buiten gerekend. Binnen de inrichting zullen de hierboven vermelde uitgangspunten nader worden verduidelijkt.
 1. Ik zie hiertoe geen aanleiding nu de wettelijke regeling in de meeste inrichtingen ruim wordt geïnterpreteerd en er in het geval van de penitentiaire inrichting Zwolle sprake was van een eenmalig incident.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari