Vragen over Huursubsidie Zwijndrecht

dinsdag 28 januari 2003 15:01

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het ontvangen van huursubsidie. (Ingezonden 30 januari 2003)

Met antwoord

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer over het ontvangen van huursubsidie. (Ingezonden 30 januari 2003)

 1. Is het waar dat 4800 inwoners van Zwijndrecht door een fout van uw ministerie in de maand januari ten onrechte geen huursubsidie ontvangen?1
 2. Is het waar dat deze fout is veroorzaakt doordat het bericht van het samengaan van de gemeente Zwijndrecht en Heerjansdam op uw ministerie is opgevat als een verhuisbericht?
 3. Hoe verklaart u deze gang van zaken? Hoe verklaart u dat men bij het verwerken van de gegevens niet heeft opgemerkt dat het niet om een plotselinge verhuizing van duizenden mensen tegelijk ging, maar om een gemeentelijke herindeling?
 4. Voorziet de procedure voor de verstrekking van huursubsidie er normaal gesproken niet in dat een gemeentelijke herindeling automatisch wordt verwerkt? Zo nee, gaat u hierin verandering aanbrengen?
 5. Houdt het optreden van deze fout verband met de grote problemen die afgelopen jaar zijn ontstaan bij de uitkering van huursubsidie? Beschikt uw ministerie inmiddels over voldoende capaciteit om de stroom van klachten en aanvragen tijdig te verwerken?
 6. Hoe verklaart u dat de bereikbaarheid van de telefonische hulplijn inzake huursubsidie opnieuw (sinds de grote problemen van afgelopen zomer) onder de maat was? Welke maatregelen zijn inmiddels getroffen om de telefonische bereikbaarheid te vergroten?
 7. Op welke termijn en op welke wijze zal de fout worden hersteld? Staat u garant voor eventueel geleden financiële schade?
1 Rotterdams Dagblad, 23 januari jl.

Antwoord van minister Kamp (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. (Ontvangen 21 februari 2003)
 1. t/m 4 In januari is het ministerie geconfronteerd geweest met 8 gemeentelijke herindelingen. In deze gevallen zijn afspraken met de gemeenten gemaakt over het toezenden van bepaalde berichten. Bij 6 gemeenten heeft de herindeling niet tot problemen bij de huursubsidie geleid. In het geval van de herindeling van Zwijndrecht en Heerjansdam heeft de gemeente naast de overeengekomen berichten ook andersoortige berichten aan het ministerie toegezonden. In het geautomatiseerde uitvoeringproces heeft dit geleid tot de aanmaak van standaardbrieven die normaliter worden verzonden indien er een medebewoner op het adres bijkomt.
  Bij het computercentrum is deze fout niet opgemerkt. Inmiddels zijn maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen, onder meer door bij het computercentrum scherper te monitoren op de uitgaande post.
 1. en 6 Het optreden van deze fout hangt deels samen met de nieuwe wijze van uitvoering. Een onderdeel hiervan is dat VROM zelf via uitwisseling van geautomatiseerde bestanden de GBA-controle uitvoert. Hierbij is rekening gehouden met gemeentelijke herindelingen, waarbij echter een juiste afstemming met de betreffende gemeenten vereist is. In het geval van Zwijndrecht is die afstemming onvoldoende gebleken.
  De fout heeft echter geen relatie met de problemen die medio 2002 zijn opgetreden bij de uitvoering van de huursubsidie. Deze problemen zijn primair terug te voeren op onderschatting van het aantal eerste aanvragen, de daaruit voortvloeiende stagnatie in de afhandeling en daarmee samenhangend een sterk verslechterde telefonische bereikbaarheid. Ik verwijs u hiervoor naar mijn eerdere brieven over de vertraging bij de uitbetaling van de huursubsidie, waaronder mijn brief van 3 februari 2003 (Kamerstuk 28 464, nr. 7). Zoals in laatstbedoelde brief is aangegeven, is de telefonische bereikbaarheid inmiddels weer op een redelijk peil, al kan de bereikbaarheid gedurende de week fluctueren. Als gevolg van de onjuiste brieven die naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling van Zwijndrecht zijn verstuurd, is VROM geconfronteerd met extra telefonische vragen. Sinds de jaarwisseling is de telefonische bereikbaarheid op een aanvaardbaar peil, 70% tot 90% afhankelijk van het aanbod van vragen op een dag. Dit percentage was slechts enkele dagen wat lager als gevolg van de verkeerd verstuurde brieven.
  Voor de maatregelen die worden genomen om de telefonische bereikbaarheid verder te verbeteren, verwijs ik u tevens naar eerder genoemde brief van 3 februari jl.
 1. De onterechte meldingen betreffende een nieuwe medebewoner zijn direct na het bekend worden van de fout hersteld. Aan de betrokken huurders is per omgaande een excuusbrief verzonden. Zoals in deze brief ook is aangegeven, heeft de aanvankelijke onjuiste melding geen gevolgen gehad voor de huursubsidie. De uitbetaling daarvan heeft op het normale tijdstip plaatsgehad.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari