Vragen over wegblijftarief voor nonchalante patiënten

donderdag 28 augustus 2003 13:00

Vragen van het lid Rouvoet (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het mogelijk in rekening brengen van een wegblijftarief door Zorgverzekeraars Nederland. (Ingezonden 2 september 2003)

Met antwoord.

Vragen van het lid Rouvoet (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het mogelijk in rekening brengen van een wegblijftarief door Zorgverzekeraars Nederland. (Ingezonden 2 september 2003)
  1. Steunt u het voornemen van Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen om een wegblijftarief in rekening te brengen voor patiënten die zonder afmelding niet komen opdragen, analoog aan wat gebruikelijk is bij tandartsen? 1
  2. Kunt u een inschatting maken van de verkorting van wachtlijsten die zou optreden als gevolg van het instellen van een wegblijftarief, eventueel door gebruik te maken van ervaringen bij tandartsen?
  3. Kunt u een inschatting maken van de netto besparingen die het instellen van een wegblijftarief zou opleveren?
  4. Is wetswijziging nodig om een wegblijftarief mogelijk te maken? Zo ja, bent u hiertoe bereid?
  5. Bent u bereid andere methoden om wegblijven tegen te gaan, zoals een geautomatiseerde ‘courtesy call’ (beleefdheidsoproep) per telefoon of brief, op hun merites te onderzoeken?
1 ANP, 22 juli 2003


Antwoord van minister Hoogervorst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). (Ontvangen 2 oktober 2003)
  1. Op dit punt heb ik recent vragen beantwoord van mevrouw Arib. De beantwoording van deze vragen sluit uiteraard aan op de beantwoording van de vragen van mevrouw Arib. Naar mijn mening is het de verantwoordelijkheid van de patiënt om zich aan gemaakte afspraken in het ziekenhuis te houden of in geval van verhindering ruim van te voren contact met het zieken-huis op te nemen. Als een patiënt een afspraak, zonder afmelding, verzuimt, leidt dat tot productievermindering en wordt de planning van het ziekenhuis verstoord. Ik kan mij daarom voorstellen dat ziekenhuizen door middel van bijvoorbeeld een financiële prikkel het verzuim willen tegengaan.
  2. Er is geen landelijk cijfermateriaal voorhanden met betrekking tot verzuim van afspraken. Het door tandartsen in rekening gebrachte tarief slaat neer in het derde compartiment. Dit wordt niet dusdanig gemonitord dat een inschatting gemaakt kan worden van de effecten bij het hanteren van een wegblijftarief/verzuimtarief.
  3. De ervaringen met betrekking tot verzuim van afspraken verschillen tussen de ziekenhuizen. De omvang van het verzuim lijkt bovendien een verband te hebben met het seizoen. Bij warm weer lijkt het verzuim bijvoorbeeld toe te nemen. Aangezien geen landelijke gegevens beschikbaar zijn, is het moeilijk om een raming te maken. Uit contact met ziekenhuizen die bijvoorbeeld voor afspraken rappelleren blijkt dat hierdoor het verzuim met de helft afneemt. Een dergelijke besparing met een verzuim-tarief ligt dan ook voor de hand.
  4. Voor de invoering van een wegblijftarief/verzuimtarief is geen wetswijziging nodig. Het College Tarieven gezondheidszorg kan op een daartoe strekkend verzoek van VWS een dergelijk tarief vaststellen. Ik zal daartoe dit verzoek aan het CTG richten. Bij het opstellen van dit verzoek zal ik ook aandacht hebben voor afspraken die door zorgaanbieders worden afgezegd, kort voordat de afspraak zou plaatsvinden.
  5. Het is vooral aan de ziekenhuizen om tot een set van passende maatregelen te komen om het verzuim zo veel mogelijk terug te dringen. Een automatische herinnerdienst is één van die mogelijkheden. Daarnaast zijn er mogelijkheden met betrekking tot bijvoorbeeld rappelleren. Het verzuimtarief zal daarbij de ziekenhuizen ondersteunen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari