Algemeen Overleg Vogelpestcrisis

20-03-2003 11:58 20-03-2003 11:58

De heer Slob (ChristenUnie) is verheugd over de uitkomsten van het monitoring-onderzoek naar het laagpathogeen virus. Dit neemt niet weg dat er in de afgelopen weken weer nieuwe uitbraken zijn bijgekomen en dat de discussie over de vraag of er nu wel of niet sprake is van een tweede golf weer opleeft.
De RVV werft via een uitzendbureau personeel voor de ruimingen. De onervarenheid van dit personeel kan leiden tot onnodig dierenleed en vertragingen. Zou het niet beter zijn om mensen in te schakelen die meer affiniteit met de dieren hebben, bijvoorbeeld medewerkers van de pluimveeservicebedrijven die nu zonder werk zitten?
De commissie-Wensing is van mening dat neocidol in voorkomende gevallen kan worden gebruikt om dieren te doden. De dierenbescherming daarentegen is van mening dat dit gif niet moet worden gebruikt. Wil de minister hierop ingaan?
In de overweging bij de motie-Slob c.s. (28 807, nr. 9) over een noodfonds is aange-geven dat het noodfonds MKZ zijn doel voorbij is geschoten. Toch wordt de opzet van het noodfonds vogelpest gekoppeld aan het noodfonds MKZ. Wil de minister de Kamer schriftelijk informeren over de Europese kaders voor een dergelijk fonds en de criteria die daaruit voortvloeien?
De minister schrijft dat de eigen verantwoordelijkheid van de sector tot uitdrukking moet komen in de welzijnsopkoopregeling. Bedoelt hij daarmee het bedrijfsrisico of iets anders? Hoe is het genoemde percentage tot stand gekomen?
Veel boeren met een gemengd bedrijf zijn nu in moeilijkheden geraakt, vaak ook doordat zij nog niet zo lang geleden met andere dierziekten te maken hebben gehad. Zij vragen of enige afvoer onder hele strenge voorwaarden kan worden toegestaan. Anderen vragen om aanvoer van niet AI-gevoelige dieren, bijvoorbeeld van kalveren. Acht de minister dit mogelijk?
De minister heeft aangegeven dat hij de eieren vergoedt die zijn geproduceerd voor 17 maart 2003 te 00.00 uur. Hij gaat hierbij uit van de veronderstelling dat de eieren die daarna zijn geproduceerd binnen het gebied kunnen worden afgezet, maar de verwerkingscapaciteit binnen het gebied is beperkt. De Land- en tuinbouworganisatie (LTO) vraagt of de minister die restrictie überhaupt kan stellen, omdat in het Diergezondheidsfonds is bepaald dat een boer bij een dierziekte schadeloos wordt gesteld voor dieren en producten van dieren.
De heer Slob wijst erop dat een aantal bedrijven door deze crisis behoorlijk lang leeg zal komen te staan. Daarom moet ook worden nagedacht over maatregelen om de ketenstructuur weer zo snel mogelijk te herstellen. Hij verbaast zich over de woorden die collega’s gebruiken om uiting te geven aan hun gedachten over het interview in NRC Handelsblad. De minister heeft er recht op om zijn licht over deze materie te laten schijnen. De «timing» is misschien wat minder gelukkig, maar dit rechtvaardigt niet de harde woorden die nu worden gebezigd. Met name de term lijkenpikkerij gaat echt te ver. Natuurlijk spelen emoties een rol in deze crisis, maar kritiek moet zorgvuldig en met respect voor de ander worden geformuleerd.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari