Amendement begroting budget ontwikkelingssamenwerking

woensdag 25 juni 2003 16:29

AMENDEMENT VAN HET LID ROUVOET, C.S.

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 6 Bilaterale ontwikkelingssamenwerking worden in kolom 2 het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 130 506 (x € 1 000).

Toelichting

De hogere EKI-toerekening leidt tot verdringing binnen het ODA-budget. Het meest duidelijk wordt dit in de toelichting op de verlaging van de budgetten voor bilaterale ontwikkelingssamenwerking, waar de financiële krapte expliciet als reden wordt genoemd (zie Memorie van toelichting p.9). Dit amendement maakt het verdringingseffect voor bilaterale ontwikkelingshulp voor dit jaar ongedaan.

Het is onwaarschijnlijk dat nog in de resterende periode van 2003 het volledige bedrag van 300 miljoen nodig is. Daarin kan dus dekking worden gevonden. Voorzover dat niet het geval is en de regering wil volharden in de toerekening van de kwijtschelding van exportkredieten aan ontwikkelingssamenwerking, zal dit leiden tot een tijdelijke minimale verhoging van de ontwikkelingssamenwerking tot iets boven de 0,8% van het BNP.

Rouvoet
Crone
Vendrik

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari