Algemeen Overleg Vierde Nota Waterhuishouding

woensdag 01 oktober 2003 18:21

De heer Slob (ChristenUnie) memoreert hoe begin dit jaar onverwacht, na twee jaar van voorbereiding, de mededeling van Verkeer en Waterstaat kwam dat depot en verwerkingsproef gescheiden zouden worden en dat wat de verwerkingsproef betreft de lokatie Koegorspolder niet meer vaststond.
Gelet op het voortraject is het niet vreemd dat de gemeente Terneuzen daartegen in het geweer komt. VW verwijst naar onvoorziene omstandigheden en voert juridische argumenten aan, maar de heer Slob vindt dit wat mager. Het lijkt hem verwijtbaar dat VW de juridische bezwaren pas twee jaar na de start inziet. Bij het sluiten van de overeenkomst met de ge-meente Terneuzen had van tevoren uitgezocht moeten worden of het aanbestedings- en mededingingsrechtelijk in de haak is om zo’n groot project zonder openbare aanbesteding te realiseren. Waarom is de landsadvocaat pas zo laat om advies gevraagd? Is hier sprake van contractbreuk? Terneuzen heeft het gevoel in de staatssecretaris van VW een onbetrouwbare partner te hebben.

Behalve van juridische bezwaren maakt de staatssecretaris van VW melding van onvoldoende aanbodgaranties. De heer Slob had evenwel de indruk dat de baggerspecie niet alleen uit de regio diende te komen maar uit heel Nederland kon worden aangevoerd. In dat opzicht kan er qua aanbod nauwelijks sprake van een risico zijn. Terneuzen voelt zich aan het lijntje gehouden met de belofte van een eenvoudig depot met zandscheiding en de vage belofte dat de verwerkingsproef alsnog op de locatie Koegorspolder zou kunnen plaatsvinden, terwijl de gemeente nu ineens voor 7 mln aan kosten is komen te staan. Kan de staatssecretaris duidelijk maken of zij ernaar streeft de proef uiteindelijk op de locatie Koegorspolder te realiseren en op welke termijn dit zal zijn? Zal het haar lukken om dit najaar te starten met de aanbesteding van de verwerkingsproef, nu het bestuurlijk overleg dreigt vast te lopen?
Naast het depot en de verwerkingseenheid heeft Terneuzen nog andere, aansluitende bedrijfsactiviteiten op het terrein Koegorspolder gepland zoals windmolens en recycling. Deze activiteiten lopen nu vertraging op doordat de MER-procedure is vertraagd, hetgeen kan leiden tot schadeclaims. Daarom is de vraag relevant wie voor deze vertraging verantwoordelijk is: Rijkswaterstaat of de gemeente? De heer Slob ziet als oorzaak voor het communicatieprobleem dat nu is ontstaan tussen Terneuzen en Verkeer en Waterstaat, het negeren door VW dat er bij het project Koegorspolder van de zijde van de gemeente sprake is van integrale planvorming. Hij doet een klemmend beroep op de staatssecretaris het overleg met Terneuzen niet te beperken tot het slibproject maar het gesprek breder te voeren en daarbij ook naar de andere aspecten van het bestemmingsplan te kijken.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari