Bijdrage debat Begroting VROM 2004

11-11-2003 20:54 11-11-2003 20:54

Tineke Huizinga-Heringa: Mevrouw de voorzitter. Woningtekort, stagnerende nieuwbouwproductie, slechte doorstroming, de leefbaarheid in achterstands-wijken, de problemen van de minister van Volkshuisvesting zijn de problemen van alledag en van heel veel mensen in dit land. Ik heb er dan ook waardering voor dat de minister al zo vroeg na haar aantreden met een hele serie beleidsbrieven is gekomen die ingaan op veel van die belangrijke beleidsvragen. Dat versterkt de hoop dat VROM inderdaad steeds meer een ontwikkelkracht in plaats van een hindermacht wordt.

Tineke Huizinga-Heringa: Mevrouw de voorzitter. Woningtekort, stagnerende nieuwbouwproductie, slechte doorstroming, de leefbaarheid in achterstands-wijken, de problemen van de minister van Volkshuisvesting zijn de problemen van alledag en van heel veel mensen in dit land. Ik heb er dan ook waardering voor dat de minister al zo vroeg na haar aantreden met een hele serie beleidsbrieven is gekomen die ingaan op veel van die belangrijke beleidsvragen. Dat versterkt de hoop dat VROM inderdaad steeds meer een ontwikkelkracht in plaats van een hindermacht wordt.
Voorzitter. Ik begin met het huurbeleid op de korte termijn. Wij werken nu voor het tweede jaar met de maximale huurverhoging gebaseerd op het vijfjaarlijkse gemiddelde infla-tiecijfer. Destijds was iedereen er tevreden over. De jaarlijkse debatten over huurverhoging waren verleden tijd en er kwam bestuurlijke rust. Er was echter vooral sprake van zekerheid voor de huurder. Nu worden wij echter geconfronteerd met de schaduwzijde. De kloof tussen de maximale huurstijging van 2,9%, de inflatie van volgend jaar en de lonen en uitkering die ingevolge het sociaal akkoord zijn bevroren, is fors. Tel daarbij op de bezuinigingen op huur-subsidie, het ziekenfondspakket en de sociale zekerheid en ik stel vast dat de financiële last voor huurders zeer zwaar kan zijn. Wil de minister in overleg treden met de huurders en ver-huurders over huurmatiging? Mijn fractie stelt voor om een eventueel akkoord meteen voor twee jaar te sluiten, parallel aan de afspraken in  het sociaal akkoord. Kan de minister schrif-telijke berekeningen aan de Kamer doen toekomen waaruit blijkt hoeveel op de huursubsidie kan worden bespaard door de huurstijging te beperken tot respectievelijk 0%, 0,5%, 1% en 1,5%? Krijgen verhuurders in het beleid op lange termijn meer ruimte om de huurprijzen op te trekken, zodat zij voldoende rendement halen om ook meer sociale huurwoningen te realiseren? Ik ben nog niet erg gevoelig voor die wens, omdat bekend is dat corporaties een collectieve vermogensovermaat van 10,5 mld euro hebben. Die overmaat loopt zelfs op tot 23 mld euro in 2011. Ik krijg hier graag opheldering over, mede in het licht van de herstructuringsopgave. 
De voorgestelde ruimte voor huurverhoging is gekoppeld aan de kwaliteitsbeleving van de woning. Leidt dit er niet toe dat lagere inkomensgroepen worden verbannen naar de onaantrekkelijke achterstandswijken en dat er meer segregatie komt? Hoe verhoudt zich dit tot de tendens om meer te spreiden? Principieel zeg ik: mooi wonen is toch geen voorrecht voor de rijken?
Voorzitter. Zonder af te doen aan de kamernood vraag ik de minister of zij met de aanpak van het tekort aan studentenhuisvesting haar prioriteiten juist stelt. In de brief staat dat er geen tekort is aan onzelfstandige woonruimte. Er is een tekort aan betaalbare zelfstandige woningen waardoor de doorstroming van afgestudeerden stagneert. Waarom heeft de minister de Kencescorporaties niet gevraagd om 12.000 zelfstandige woningen voor starters te bouwen in plaats van extra studentenkamers? Tijdelijk kan soelaas worden gezocht in kantoorpanden en vrijgekomen asielzoekerscentra, maar op lange termijn moet doorstroming de oplossing bieden. Mijns inziens had de minister er beter aan gedaan om haar actieplan te richten op star-ters op de woningmarkt en om studenten daarbij te betrekken. Enerzijds is die problematiek sterk vervlochten en anderzijds kunnen ook in plattelandsgemeenten starters geen betaalbare woning kopen of huren. Ik pleit voor een landelijke aanpak van het tekort aan woningen voor starters. Daarbij zouden wat mijn fractie betreft ook bindingseisen en fiscale maatregelen moeten worden onderzocht, zoals een specifieke korting op de overdrachtsbelasting.
Vol spanning wacht mijn fractie op de uitwerking van de maatregelen tegen de achterblijvende bouwproductie. Aanjaagteams, terugdringen en stroomlijnen van de regels, zoals met een VROM-vergunning, juicht mijn fractie toe. Waar blijft de grondexploitatiewet? Ook een spoedwet voor het regelen van planschade komt voor gemeenten als geroepen na het arrest van de Hoge Raad over Nunspeet. Planschade loopt vaak flink in de papieren. Denkt de minister ook na over wettelijke criteria om de hoogte van de planschade beter te bepalen?
Mijn fractie vindt de gekozen lijn inzake de permanente bewoning van recreatie-woningen, waarbij gemeenten voor drie opties kunnen kiezen, verstandig. Verwacht de minister geen procedure op grond van rechtsongelijkheid?
Mijn fractie maakt zich zorgen over de negatieve gevolgen van de onlangs aangepaste ammoniak- en stankzonering. Met name in de Gelderse vallei ontvalt hierdoor de basis aan de reconstructieplannen. Veel meer boerenbedrijven zouden moeten afbouwen, omdat gebieden die juist geschikt waren voor agrarisch gebruik alsnog onder het beschermingsregime vallen. Wil de staatssecretaris de desbetreffende reconstructieplannen op grond van de oorspronkelijke regels toetsen?
De staatssecretaris van Milieu heeft het opnieuw niet gemakkelijk in dit kabinet. Het gebrekkige rentmeesterschap wordt nu duidelijker geïllustreerd dan door de bezuiniging van 900 mln euro op het milieubeleid.
Ik kan het slecht plaatsen dat de staatssecretaris er het volste vertrouwen in heeft dat hij de milieudoelen haalt. Ik lees dat volgens het RIVM het behalen van onze klimaatdoelstelling onzeker is en dat de doelstellingen inzake verzuring buiten bereik blijven.
Graag een reactie hierop van de staatssecretaris. 
Met instemming las ik dat de klimaatdoelstelling dit jaar nog per sector wordt gespecificeerd. Krijgt nu ook de verkeers- en vervoerssector een CO2-plafond? Ook heb ik waardering voor de kabinetsinzet voor de post-Koytoperiode: 30% reductie in 2030; prima. Ik nodig de staatssecretaris uit tot een beschouwing over de internationale bereidheid om hieraan mee te werken. Wat doen de VS? Zal Rusland Koyto-1 nog ratificeren? Accepteren China en India een plafond in Kyoto-2? Hieraan gekoppeld: hoe heeft het kabinet de motie-Van Middelkoop/Crone over hot air uitgevoerd?
De stijging van de CO2-uitstoot kan voorlopig nog worden gecompenseerd door reductie van de overige broeikasgassen, maar hoe lang houden wij dat vol? Wat wil het kabinet doen aan de reductie van CO2? Schrappen in de Energiepremieregeling komt ook wat mijn fractie betreft te vroeg.
De heer De Krom (VVD): U spreekt, evenals D66, over de doelstelling van min 30%. Vindt u dat percentage redelijk, moet het juist omhoog of moet het omlaag? Zo ja, waarom?
Tineke Huizinga-Heringa: Ik vind het een goed percentage om na te streven. Wij weten dat de wereld niet op dezelfde voet kan doorgaan. Wij zullen de uitstoot van schadelijke stoffen moeten verminderen. Dan moet je jezelf een doel stellen. Dat doel moet ambitieus zijn. Ik ben het eens met uw opmerking dat Nederland dat doel niet in zijn eentje kan halen. Daarvoor zijn medestanders nodig.
Daarom is het goed om voor dat doel medestanders te zoeken om met alle mogelijke middelen en inzet te werken aan het halen ervan. Uiteindelijk gaat het om het behoud van deze wereld.
De heer De Krom (VVD): Waarom niet min 80% of min 10%?
Tineke Huizinga-Heringa: Elk percentage heeft iets willekeurigs. Een doelstelling van min 30% voor de periode 2030 lijkt mij goed. Ik heb daar geen exacte onderbouwing van. Ik kan niet aangeven waarom het geen 25% of 32,5% moet worden.
Voorzitter. Schrappen in de Energiepremieregeling komt wat mijn fractie betreft te vroeg. Woningisolatie en zonnepanelen zijn zeker nog niet zodanig ingeburgerd dat er geen prikkel meer nodig is. Wij zijn benieuwd naar het aangekondigde voorstel om zonne-energie toch in de lucht te houden. 
Tot slot. Met Greenpeace maakt de ChristenUnie zich ernstig zorgen over de aantas-ting van de oerbossen; de longen van de aarde en de woonomgeving van inheemse volkeren en dieren. De inzet van de regering in de bestrijding van illegale houtkap mag wat de ChristenUnie betreft best een tandje scherper. Waarom wordt niet gepleit voor een Europees invoerverbod in plaats van voor vrijwillige afspraken?

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari