Verslag wijziging enkele sociale zekerheidswetten

woensdag 19 mei 2004 13:45

Tineke Huizinga-Heringa, verslag
Algemeen
De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Zij onderschrijven het streven naar vereenvoudiging van de wet- en regelgeving, ook op het terrein van sociale zaken. Over enkele onderdelen van het wetsvoorstel willen deze leden de regering vragen voorleggen.
 
Reïntegratie-uitkering tijdens scholing van een arbeidsgehandicapte werkloze
De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van het voornemen de reïntegratie-uitkering tijdens scholing van een arbeidsgehandicapte werkloze af te schaffen. Deze leden zijn niet overtuigd van de wenselijkheid en noodzaak hiervan. Zij vragen de regering nader te onderbouwen waarom een arbeidsgehandicapte werkloze kan worden gelijkgesteld met een niet-arbeidsgehandicapte werkloze. Gelet op het feit dat hier geen substantiële bedragen zijn te verdienen in de sfeer van de uitvoering, vragen deze leden zich af of de uitvoering werkelijk zo’n grote belasting is voor het UWV. Om hoeveel uitkeringen gaat het op jaarbasis?
 
Reïntegratie-uitkering tijdens proefplaatsing
De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben hier dezelfde vragen als bij het voorstel de reïntegratie-uitkering tijdens scholing van een arbeidsgehandicapte werkloze af te schaffen. Hoeveel proefplaatsingen van arbeidsgehandicapten vinden jaarlijks plaats?
 
Wijziging van de Algemene nabestaandenwet
De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben op zich begrip voor het voorstel de Anw op het punt van de herziening van het wettelijk minimumloon in overeenstemming te brengen met de AOW. Wel vragen zij zich af of dit kan leiden tot problemen voor Anw-gerechtigden, die bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid hebben of die ook te maken hebben met betalingen door pensioenfondsen.
 
Financiële effecten
Het is de leden van de fractie van de ChristenUnie opgevallen dat de financiële effecten van de verschillende onderdelen voor wat betreft de uitvoeringskosten vrij beperkt zijn. Verreweg de grootste besparing wordt gerealiseerd door een verlaging van de uitkeringslasten. Op de uitvoeringskosten wordt volgens de toelichting 8,6 miljoen bespaard, overigens exclusief de nota van wijziging. Kan het totale besparingsbedrag nader worden gespecificeerd?
 
Inwerkingtreding
Uit de toelichting kan niet worden afgeleid wanneer de verschillende onderdelen in werking treden. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of daar meer inzicht in kan worden geboden.
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari