Verslag wet wijziging systematiek herbeoordeling arbeidsongeschiktheidswetten

dinsdag 18 mei 2004 13:48

Tineke Huizinga-Heringa, verslag
 
Algemeen
De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel, waarmee wordt beoogd de wettelijke herbeoordelingen zoals die thans in de arbeidsongeschiktheidswetten staan te vervangen door een eenmalige herbeoordeling. Deze leden hebben al eerder te kennen gegeven moeite te hebben met een herbeoordeling van de huidige WAO-gerechtigden op basis van strengere criteria. Te verwachten is dat het overgrote deel van degenen die als gevolg hiervan met een vermindering van hun arbeidsongeschikt-heidspercentage (en van de uitkeringshoogte) worden geconfronteerd op korte termijn niet aan het werk kan komen, terwijl de mogelijkheid van bijverzekeren (vrijwel) geheel ontbreekt. Om die reden hebben zij de betreffende motie De Wit c.s. (28333, nr. 27), waarmee werd beoogd dit voornemen ongedaan te maken, gesteund.
 
Deze leden verzoeken de regering inzicht te bieden in de mate, waarin arbeidsongeschikten die sinds de inwerkingtreding van de Wet TBA (1993) geheel of gedeeltelijk zijn goedgekeurd erin zijn geslaagd betaald werk te vinden. Kan een overzicht per jaar worden gegeven en een uitsplitsing naar leeftijdscohort? In dit kader verwijzen de leden van de fractie van de ChristenUnie naar het commentaar van de IWI, waarin wordt geconstateerd dat door de focus op productie en achterstanden onvoldoende aandacht is besteed aan onderzoek naar de mogelijkheden tot reïntegratie van cliënten.
 
Het voorliggende wetsvoorstel moet in combinatie met de voorgestelde wijziging van de AMvB Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten de grondslag bieden voor een nieuw herbeoordelingsregime. De leden van de fractie van de ChristenUnie willen bij de parlementaire behandeling van het Schattingsbesluit ingaan op de concrete voorstellen met betrekking tot het nieuwe Schattingsbesluit. Het is de leden van de fractie van de ChristenUnie opgevallen dat in de toelichting op het nieuwe Schattingsbesluit de verwachting wordt uitgesproken dat ongeveer 110.000 mensen met een vermindering van hun arbeidsongeschiktheidspercentage te maken krijgen, terwijl zonder dit wetsvoorstel en zonder de wijziging van het Schattingsbesluit naar verwachting ongeveer 90.000 personen met een verlaging of beëindiging worden geconfronteerd (pag. 13 en 14). Deze leden vragen of hun veronderstelling juist is dat handhaving van het huidige herbeoordelingsbeleid voor de huidige WAO-gerechtigden ertoe zou leiden dat het WAO-volume met ongeveer 20.000 personen zou stijgen ten opzichte van de kabinetsplannen.
 
De leden van de fractie van de ChristenUnie informeren of de voorbereiding van de overige wetsvoorstellen met betrekking tot het nieuwe WAO-stelsel op schema ligt.
 
 
 
 
Achtergrond
De leden van de fractie van de ChristenUnie informeren wanneer meer duidelijkheid kan worden geboden ten aanzien van volgorde en tijdpad van de herbeoordeling van bestaande arbeidsongeschikten. Zij menen dat tijdige en adequate voorlichting in de richting van de betrokken arbeidsongeschikten erg belangrijk is, gelet op de onrust die onder deze mensen is ontstaan. Wat zal de regering in dat opzicht doen?
Ten aanzien van de groepen die worden uitgezonderd van de herbeoordelingsoperatie informeren deze leden om welke aantallen het per categorie precies gaat.
 
Vervallen wettelijke herbeoordelingen
De professionele herbeoordelingen vinden ook plaats op verzoek van de uitkeringsgerechtigde zelf. Wordt een verzoek altijd gehonoreerd en zo nee, waarom niet?
 
Cohortsgewijze herbeoordelingen
Het is de leden van de fractie van de ChristenUnie nog niet helemaal duidelijk hoe de cohortsgewijze herbeoordelingen zich verhouden tot de professionele herbeoordelingen. Kan iemand die een professionele herbeoordeling achter de rug heeft, ook nog worden opgeroepen voor een cohortsgewijze herbeoordeling? Zo ja, welke meerwaarde heeft die tweede herbeoordeling precies? De leden van de fractie van de ChristenUnie verzoeken de minister ondubbelzinnig te bevestigen dat herbeoordelingen van arbeidsongeschikten van 55 jaar en ouder op basis van het huidige Schattingsbesluit zullen plaatsvinden.
 
Uitzondering voor bepaalde groepen
Verschillende groepen worden uitgezonderd van de cohortsgewijze herbeoordeling. De leden van de fractie van de ChristenUnie vinden het veelzeggend dat ter onderbouwing expliciet wordt aangegeven dat de financiële opbrengst van een herbeoordeling van deze groepen toch maar minimaal zou zijn. Dit lijkt het beeld te bevestigen dat in deze operatie primair wordt gekozen voor een kwantitatieve benadering.
 
Financiële gevolgen
De leden van de fractie van de ChristenUnie missen in de toelichting een onderbouwing van de verwachte besparing van 380 miljoen in 2007. Kan die alsnog worden gegeven? Waar is die besparing overigens aangegeven in de begroting voor 2004?
 
Artikel VII. Inwerkingtreding
De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of de beoogde datum van inwerkingtreding haalbaar is. In dit kader wijzen zij op het commentaar van het UWV van 16 januari 2004, waarin wordt gesteld dat een voorbereidingstermijn van 6 maanden nodig is. Los hiervan informeren zij in hoeverre de uitvoering anticipeert op de beoogde wijzigingen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari