Algemeen Overleg Positionering algemene ziekenhuizen: ziekenhuiszorg en ambulancezorg

donderdag 06 november 2003 18:27

André Rouvoet: is van mening dat de minister zijn verantwoordelijk-heid heeft genomen door een landelijk bereikbaarheidsplan op te laten stellen voor optimale spreiding van de ambulancezorg, waarbij een grens van 15 minuten geldt. Hiervoor is 18 mln beschikbaar, maar dat is niet voldoende, omdat de door het RIVM gesignaleerde knel-punten nog niet kunnen worden opgelost. In plaats van geld weg te halen bij regio’s die op 8 of 10 minuten zitten, moeten de regio’s die dit niet halen, extra middelen krijgen. Het publiek be-lang moet publiek geborgd worden, en de verantwoordelijkheid voor een doelmatige sprei-ding moet niet aan zorgverzekeraars of RAV’s worden overgelaten. Kan de minister garande-ren dat dit gebeurt?

Ambulancezorg Nederland heeft zich bezorgd getoond over de continuïteit, als er een systeem van vergunningverlening wordt ingevoerd. Het argument is dat er minder wordt geïn-vesteerd, als het risico bestaat dat de concessie na vier jaar afloopt. Traumahelikopters kunnen niet worden ingezet ter vervanging van ambulances, maar zij kunnen wel ruimte bieden wat betreft aanrijtijden. Zij blijven vaak aan de grond, terwijl zij ruimer ingezet zouden kunnen worden.

Bij rampen kan de meldkamer voor ambulancevervoer worden ondergebracht bij politie en brandweer, maar dat betreft maar 2% van de gevallen. Bij de overige 98% is een snelle indicatiestelling essentieel; of iets spoedeisend is of niet. Bij het nieuwe wetsvoorstel moet worden ingegaan op het publieke belang van acute zorg, de bestuurlijke verantwoorde-lijkheid en de normen daarvoor.

Er is adequaat uitvoering gegeven aan de motie-Buijs en de motie-Rouvoet over afschaffing van de fusiebonus. Er is 32 mln beschikbaar voor aanpassing van de beleidsregel investeringen, waardoor kleine ziekenhuizen een beschikbaarheidstoeslag kunnen krijgen. Kan de minister bevestigen dat deze toeslag niet mag worden gebruikt om andere maatregelen op te vangen?
De minister heeft financiële ruimte geboden, zodat in Emmeloord vier basis-specialismen kunnen worden gehandhaafd, maar toch gebeurt dat niet. Dit is niet zozeer te wijten aan de politiek als wel aan de raad van bestuur en de raad van toezicht. De minister is niet aanspreekbaar voor elke maatregel die door een ziekenhuisdirectie wordt genomen, maar hij moet wel de mogelijkheid hebben om op te treden. Artikel 3 van de WZV is niet altijd toepasbaar om de invloed van externe stakeholders te garanderen. Kan de WEZ voldoende instrumenten verschaffen om de invloed van gemeentelijke overheden en andere actoren te waarborgen? In de tussentijd moet er een noodverband worden aangelegd, zodat er kan worden opgetreden in de noodzakelijke richting.

De heer Rouvoet herinnert eraan dat hij minister Borst destijds heeft opgeroepen om een gezaghebbende oproep te doen voor een standstill bij fusies. De minister wil deze nu beperken tot de spoedeisende hulp, maar de heer Rouvoet is van mening dat deze moet worden gehandhaafd voor alle functies, behalve als er bijvoorbeeld sprake is van een dreigend
faillissement.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari