Vragen over Verkoop Duits rundvlees zonder BSE-toets

dinsdag 20 januari 2004 21:27

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedsel-kwaliteit over de mogelijke verkoop van Duits rundvlees zonder BSE-test. (Ingezonden 20 januari 2004)

Met antwoord.

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedsel-kwaliteit over de mogelijke verkoop van Duits rundvlees zonder BSE-test. (Ingezonden 20 januari 2004)
 1. Bent u op de hoogte van de berichten dat Duits rundvlees zonder BSE-test op de markt is gebracht? 1
 2. Is het mogelijk dat dit vlees ook in de Nederlandse supermarkten terecht is gekomen?
 3. Zijn er risico’s voor de volksgezondheid en hoe groot zijn die?
 4. Worden er maatregelen getroffen?  Welke?
 5. Hoe beoordeelt u de veiligheid van vlees uit de VS, mede in het licht van uw antwoord op vragen van de leden Atsma en Ormel2 dat vlees uit derde landen net zo veilig dient te zijn als vlees uit EU-lidstaten?3
 6. Heeft de EU maatregelen getroffen om de invoer van besmet vlees uit de VS te voorkomen? Zo neen, bent u bereid in Europees verband te pleiten voor importbeperkende maatregelen? Bent u bereid om dat desnoods unilateraal te doen?
 7. Bent u bereid maatregelen te treffen totdat de VS gevolg geven aan de aanbevelingen zoals die zijn gedaan door de Europese wetenschappelijke stuurgroep?4
1 Financieel Dagblad, 8 januari jl., Trouw, 10 januari jl.
2 Aanhangsel-Handelingen nr. 366, vergaderjaar 2003–2004.
3 Volgens LTO komt er 20 miljoen kilo rundvlees uit de VSbinnen. In de VSis een eerste geval van BSE geconstateerd. Daarbij kennen de Verenigde Staten (nog) geen sluitend Identificatie & Registratie-systeem en wordt het verbod op gebruik van diermeel onvoldoende gehandhaafd. (Algemeen Dagblad, 7 januari jl. en Agrarisch Dagblad, 31 december 2003)
4 De Amerikaanse rekenkamer bracht vorig jaar een rapportage uit waaruit bleek dat de FDA het verbod op gebruik van diermeel onvoldoende controleert. De Europese wetenschappelijke stuurgroep deed een aantal aanbevelingen. Naast het advies de controle op het diermeelverbod bij diervoederfabrikanten te verbeteren werd de verwijdering van risico-organen uit het destructieproces en een verbetering van het destructieproces aanbevolen. (Agrarisch Dagblad 31 december 2003)
 
 
Antwoord van minister Veerman (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (Ontvangen 6 februari 2004)
 1. Ja.
 2. Duitsland heeft in het Permanent Comité voor de Voedselketen en Diergezondheid van de Europese Unie (EU) van 23 januari jl. aangegeven dat er geen vers rundvlees zonder BSE-test naar Nederland is geëxporteerd. Inmiddels is bekend geworden dat het vlees in Duitsland wel verwerkt is in een partij potjes babyvoeding «Wortel, aardappel met rundvlees» van het merk Zonnatura die zijn geleverd aan Nederlandse supermarkten. Het betreft hier potjes maaltijd-voeding van 200 gram voor baby’s ouder dan 6 maanden met de productiecode A2343G en houdbaarheidsdatum 22-08-2006.
 3. Ten aanzien van de potjes babyvoeding heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) onderzoek gedaan naar het risico van besmetting. Deze blijkt verwaarloosbaar klein en ligt binnen het algemeen geaccepteerde risico. Het beleid met betrekking tot BSE bestaat uit een pakket van maatregelen, waaronder de verwijdering en vernietiging van risicomateriaal (SRM). Ook in dit geval, waarbij de dieren niet getest zijn op BSE, zijn wél de delen waarmee mogelijk BSE kan worden verspreid bij de slacht verwijderd en vervolgens vernietigd.
 4. Het bedrijf Zonnatura heeft de consument via een publiekswaarschuwing opgeroepen de in-houd van de potjes weg te gooien en de retailers verzocht de potjes te verwijderen uit de schappen.
 5. Op basis van EU-regelgeving (TSE-Verordening 2001/999) worden regels gesteld aan de han-del in en invoer van levende dieren en producten van runderen, schapen en geiten in verband met overdraagbare spongiforme encephalopathieën (TSE’s). De importrestricties gelden niet voor landen die op basis van een advies van de Wetenschappelijke Stuurgroep van de Euro-pese Commissie zijn beoordeeld als «BSE-vrij». De VS behoren volgens deze beoordeling niet tot de categorie landen met een BSE-vrije status, waardoor zij niet zijn vrijgesteld van importrestricties voor levende dieren en producten van runderen, schapen en geiten in verband met TSE’s. Vlees dient derhalve vergezeld te gaan van een certificaat waarin onder meer ver-klaard wordt dat het product geen risicomateriaal bevat en afkomstig is van dieren die vol-gens bepaalde methoden geslacht zijn. De hoeveelheid vlees die wordt geïmporteerd vanuit de VS is overigens relatief gering als gevolg van het importverbod dat geldt voor vlees afkomstig van met groeibevorderaars behandelde dieren (300 ton in 2003 voor de gehele Europese Unie).
  Op verzoek van de Europese Commissie voert de European Food Safety Authority (EFSA) op dit moment een herbeoordeling uit van de BSE-status van onder meer de VS. In afwachting van dat oordeel blijven de huidige importbeperkingen met betrekking tot BSE van kracht, waardoor het vlees afkomstig uit de VS door de Europese Commissie als veilig beoordeeld wordt. De regering volgt de Commissie in die conclusie en zal derhalve niet pleiten voor importbeperkende maatregelen.
 6. Zie het antwoord op vraag 5.
 7. De aanbevelingen van de Europese wetenschappelijke stuurgroep zijn gemaakt in het kader van de beoordeling van het dossier dat de VS begin 2000 hadden aangeleverd voor de bepaling van de BSE-status. De aanbevelingen waren gericht op het verder verminderen van de infectiedruk met als gevolg dat het land na verloop van tijd in aanmerking kan komen voor de status «BSE-vrij». De VS hebben nog altijd geen BSE-vrije status. Tot dan zullen de bestaande importrestricties voor de VS uiteraard van kracht blijven.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari