Algemeen Overleg Tweede fase HAVO/VWO

woensdag 04 februari 2004 21:30

De heer Slob (ChristenUnie) is het ermee eens dat moet worden geprobeerd elkaar te vinden in een, overigens niet vrijblijvende, denkrichting voor de invulling van de profielen. Dat is in het belang van de voortgang van de tweede fase. Op 29 oktober heeft hij al geopteerd voor twee profielcommissies. De samenstelling daarvan is cruciaal.
 
De heer Slob acht het niet noodzakelijk dat alle profielen drie verplichte vakken krijgen en herinnert aan zijn uitspraak dat NT hét bètaprofiel moet zijn en dat er daarom een vierde verplicht vak aan moet worden toegevoegd, waarbij hij dacht en denkt aan het nieuwe bètavak. De minister voorzag in oktober dat dit vak er nog niet zou zijn in 2007. De heer Slob vindt dat men aan de slag moet met het ontwikkelen van het nieuwe bètavak. Het verheugt hem dat natuurkunde in het voorliggende schema niet langer een verplicht vak is in het NG-profiel. Dat vermindert het risico dat leerlingen die dit profiel zouden willen volgen dat niet doen, omdat zij het bètadeel te zwaar vinden. Wie wel natuurkunde wil volgen, kan dat als keuzevak nemen.
 
De heer Slob vindt M&O thuishoren in het EM-profiel, maar dan niet als verplicht vak, zoals in het schema staat, maar als keuzevak. Dat zou ertoe leiden dat EM slechts twee verplichte vakken kent, wat de keuzevrijheid vergroot evenals de aantrekkelijkheid van het profiel. Ook CM kent slechts twee verplichte vakken. Aangezien dit profiel in het voorstel vlees noch vis is, acht hij het gewenst de profielcommissie te laten bekijken of het kunstvak daarin niet steviger neergezet zou kunnen worden.
Zoals bekend, betreurt ook de heer Slob het verdwijnen van ANW uit de havo-profielen. Hij zou graag zien dat de profielcommissies zich buigen over de vraag of ANW voor het havo kan worden behouden, ook al ziet hij wel dat er problemen mogelijk zijn met studielasturen (SLU). Hij heeft het gevoel dat er in de Kamer nu meer steun is voor die gedachte dan in oktober het geval was. Het vak heeft zich bewezen en heeft ook voor het havo toegevoegde waarde. Schrappen ervan is ook niet motiverend voor al die docenten die zich sterk hebben gemaakt voor dit vak, daarvoor opleidingen hebben gevolgd en dergelijke en zich dan vervolgens moeten gaan richten op het nieuwe bètavak.
 
De heer Slob kan zich vinden in het bij interruptie door mevrouw Lambrechts gedane voorstel om de profielcommissies zich te laten buigen over de vraag of het niet zinvol is om ANW een rol te geven in de alfaprofielen en CKV in de bètaprofielen. Al begrijpt hij de argumenten van toenmalig staatssecretaris Adelmund voor combinatiecijfers, de heer Slob is er faliekant tegen, omdat deze zijns inziens leiden tot marginalisering van de vakken waarvoor het gaat gelden, doordat de lespraktijk en de motivatie van de leerlingen er nadelig door zullen worden beïnvloed.
 
Gegeven het aantal weken waarin in de praktijk les wordt gegeven, is het totaalaantal SLU niet realistisch. De minister heeft in oktober gesteld dat dit totaalaantal SLU als een normatief richtsnoer moet worden gezien. De heer Slob kon zich bij deze mooie omschrijving aansluiten met de opmerking dat de programma's zullen moeten worden herijkt en dat de vakken inhoudelijk voldoende niveau moeten hebben. Het lijkt hem goed dat de profielcommissies daarnaar kijken.
De keuzevrijheid kan worden vergroot, maar niet vergeten moet worden dat er niet alleen keuzes tussen verschillende vakken mogelijk zijn, maar ook tussen deelgebieden van vakken, en in veel sterkere mate dan nu het geval is. Het kan niet zonder centraal schriftelijk examen, maar minder centrale toetsing en meer ruimte voor schoolexamens geeft scholen ook meer lucht voor eigen keuzes met betrekking tot leerstof en dergelijke.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari