Vragen over C2000

vrijdag 26 maart 2004 13:06

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het project C2000 en de marechaussee op Schiphol. (Ingezonden 29 maart 2004)

Met antwoord.

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het project C2000 en de marechaussee op Schiphol. (Ingezonden 29 maart 2004)
 1. Bent u op de hoogte van het feit dat de marechaussee op Schiphol gestopt is met het gebruik van C2000 [1]
 2. Is u bekend welke redenen aan dit besluit ten grondslag liggen? Zo ja, welke zijn dat?
 3. Welke conclusies trekt u uit het feit dat in één week tijd op verschillende plekken deelnemers zich terugtrekken uit het project C2000 (naast marechaussee ook de ambulancedienst VZA  in Amsterdam)?
 4. Zijn u meer plaatsen bekend waar deelnemers overwegen te stoppen met C2000?
 5. Hebben bovengenoemde situaties nog gevolgen voor het tijdschema dat bij de implementatie van C2000 wordt gehanteerd?
 6. Welke stappen gaat u ondernemen om te zorgen dat het project C2000 conform afspraken verder uitgevoerd kan worden?
Antwoord van minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). (Ontvangen 26 april 2004)
 1. Ja.
  Twee Kmar-brigades op Schiphol werkten in de eerste weken van november met C2000, namelijk de Algemene Politiedienst (APD) en de High Risk Beveiliging (HRB).
  Tot de verstoring van 4 februari jl. maakte alleen het onderdeel HRB gebruik van C2000. De APD maakte in verband met audio- en verbindingsproblemen, die in de eerste weken van november plaatsvonden, gebruik van het analoge systeem. Dit is uw Kamer gemeld in de Voortgangsbrief op hoofdlijnen van december 2003 (Kamerstuk 25 124, nr. 34H).
  De HRB zal C2000 weer operationeel gaan gebruiken zodra de nieuwe software in de randapparatuur is gerealiseerd en het netwerk dat toelaat. Als zij naar tevredenheid werken met C2000 zullen de APD en de andere brigades volgen.
 2. Het onderdeel HRB heeft tot de verstoring van 4 februari onafgebroken en tot tevredenheid gebruik gemaakt van C2000, ondanks beperkte aanloopproblemen. De HRB wenste de inmiddels beschikbare nieuwe software voor haar randapparatuur te gebruiken voordat zij continueren met het operationeel werken met C2000.
  Voor de software update zijn alle randapparaten van de Kmar naar de leverancier gestuurd. De eerste 100 zijn inmiddels retour en waren na de paasdagen voor operationeel gebruik bij de HRB inzetbaar.
  Het bovenstaande beeld laat zien dat de Kmar afgelopen week niet, in navolging van de ambulancedienst VZA, het gebruik van C2000 heeft gestopt, maar zowel als Startregio als mede-opdrachtgever blijft streven naar het optimaliseren van het C2000-systeem.
 3. Tussen beide gebeurtenissen bestaat geen enkele relatie. Ik wil daarbij benadrukken dat bij het incident bij de VZA in Amsterdam het netwerk naar behoren heeft gefunctioneerd. Dit blijkt ook aantoonbaar uit de opnames uit het netwerk. Het zijn vooral de procedures bij de afhandeling en de (on)bekendheid daarmee, die tot onrust bij de betreffende medewerkers heeft geleid.

  Opgemerkt moet worden dat een vergelijkbare noodknop niet beschikbaar was bij het analoge systeem van de CPA. Er zijn dus nog maar zeer beperkt praktijkervaringen met deze functionaliteit opgedaan. Aan de hand van deze ervaringen in de Startregio en Zuid-Limburg zullen de hulpverleningsdiensten de noodknopprocedure verder moeten optimaliseren. Ongetwijfeld kan de projectdirectie hierin een faciliterende rol spelen ten behoeve van kennisuitwisseling. Naast optimalisering van de procedure moet er ook verder getraind worden door zowel de centralisten als de medewerkers op straat. Het beeld dat C2000 binnen één week meermaals faalt, is derhalve onjuist.
 4. Deze zijn mij niet bekend. De brandweerkorpsen Amsterdam en Amstelveen zijn maandag 29 maart operationeel gegaan met C2000. Daarmee maakt nu het gehele regionale brandweer-korps Amsterdam e.o. gebruik van het nieuwe systeem. Verder verwijs ik naar het Korpsblad van de politieregio Limburg Zuid (februari 2004, bijgevoegd), wat een goed beeld schetst van de inzet van alle disciplines in die regio waar veel waardevolle kennis en ervaring met het systeem wordt opgedaan.
 5. Nee.
  De ervaringen uit de Startregio en Zuid-Limburg worden zoveel mogelijk verwerkt in het implementatietraject voor de rest van het land. Bedacht moet worden dat implementatie in een grootstedelijke omgeving anders van aard is dan in een landelijke omgeving. De gebeurte-nissen bij de ambulancedienst VZA zullen wellicht leiden tot wijzigingen in procedures op de meldkamer. Hierover vindt nog overleg plaats met de hulpverleningsdiensten.
 6. Op dit moment zie ik geen aanleiding aanvullende maatregelen te nemen op de reguliere activiteiten die in het kader van het project worden ondernomen. Ik verwijs naar de implementa-tieteams en regiomanagers die in goede samenwerking met de regionale projectteams werken aan een tijdige en verantwoorde ingebruikname van C2000. In de voortgangsrapportage van 8 april is uitgebreid ingegaan op de stand van zaken rond de implementatie bij de verschillende regio’s en de risico’s die zich daarbij voordoen.


[1] (NOS Journaal, 25 maart 2004, 22.00 uur)

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari