Vragen over Ontwikkeling GMS-software C2000

14-04-2004 15:08 14-04-2004 15:08

Vragen van de leden Slob (ChristenUnie) en Van Heteren (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de ontwikkeling van de GMS-software. (Ingezonden 14 april 2004)

Met antwoord

Vragen van de leden Slob (ChristenUnie) en Van Heteren (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de ontwikkeling van de GMS-software. (Ingezonden 14 april 2004)
 1. Kent u het bericht dat ICS de ontwikkeling van de GMS-software volledig heeft stopgezet?1
 2. Is het waar dat de reden daarvoor is dat de kwaliteit van de GMS-software zo slecht is, dat verder ontwikkelen geen enkele zin meer heeft?
 3. Is het volledig stopzetten van de ontwikkeling van de GMS-software een bevestiging van de uitlatingen van voormalig ITO-medewerker Gracanin in de Zembla-uitzending over C2000 (8 januari 2004) dat de kwaliteit van de software «kleuterschoolniveau» betrof?
 4. Hoe verhoudt het volledig stopzetten van de ontwikkeling van de GMS-software zich met uw recente uitspraken dat het softwareprogramma GMS «niet instabiel is en naar behoren functioneert in alle regionale meldkamers waar het is geïnstalleerd»?2
 5. Hoeveel tijd en geld heeft de ontwikkeling van de huidige GMS-software tot nu toe gekost?
 6. Hoeveel tijd en geld zal de volledige ontwikkeling van nieuwe software kosten?
 7. Heeft het stopzetten van de ontwikkeling van de GMS-software gevolgen voor de uitrol van GMS en de werkzaamheden van de meldkamers die al met GMS werken?
 8. Wat betekent deze stopzetting voor het verloop van het C2000-project?
1 www.verbindingen.nl, 7 april jl.
2 Aanhangsel Handelingen nr. 789, vergaderjaar 2003–2004.
 
Antwoord van minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). (Ontvangen 6 mei 2004)
 1. Ja, het bericht is mij bekend.
 2. De constatering dat de kwaliteit van de GMS software zo slecht is dat verder ontwikkelen geen zin heeft, is onjuist. Zoals ik u heb gemeld in de Voortgangsrapportage van 8 april jl. (Kamerstuk 25 124, nr. 36) wordt in november 2004 versie 4.1 uitgebracht met een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe functies en herstel van fouten.
  Zoals ik u in de voortgangsbrief op hoofdlijnen van december jl. (Kamerstuk 25 124, nr. 34) en de Voortgangsrapportage van 8 april jl. (Kamerstuk 25 124, nr. 36) heb aangegeven, wordt een analyse uitgevoerd op de stabiliteit van de software. Na tien jaren bouwen, het op verzoek van gebruikers toevoegen van nieuwe functies en het verbeteren van de performance van het systeem, is het tijd voor een dergelijke analyse. De omvang van het foutherstel was daarvoor een indicatie.
  De analyse is in april jl. uitgevoerd en de resultaten daarvan wijzen uit dat een eenmalige herstructurering van de software nodig is. Met de gebruikers is overeengekomen dat de in november 2004 op te leveren versie 4.1 de basis zal vormen voor de herstructurering. Daaruit blijkt dat de huidige software door de gebruikers als voldoende betrouwbaar wordt gekwalificeerd, ondanks de gebleken beperkingen.
  Eveneens is met de gebruikers overeengekomen dat gedurende de herstructurering tijdelijk geen of slechts zeer beperkte uitbreiding van functionaliteit zal plaatsvinden.
  Na de herstructurering kan GMS (versie 5.0) de komende tien jaar verder worden uitgebreid met toekomstige wensen en eisen van de gebruikers. De belangrijkste voordelen van een grondige herstructurering is dat toekomstige uitbreidingen in opvolgende versies tegen lagere kosten en met minder technische complicaties kunnen worden gerealiseerd, dat de onderhoudskosten beheersbaar blijven en dat voorkomende fouten snel en doeltreffend kunnen worden herstelt.
 3. en 4 Het is niet juist dat de ontwikkeling van GMS wordt stopgezet (zie mijn antwoord op vraag 2). Integendeel, er wordt gewerkt aan een nieuwe versie en er is een herstructurering ophanden.
  De kwalificatie «kleuterschoolniveau» deel ik niet. Wel ben ik van mening dat de structuur van de GMS software geen schoonheidsprijs verdient. Dat betekent echter niet dat de huidige software niet naar behoren zou werken. De software is in een meerderheid van de meldkamers in operationeel gebruik en werkt daar al jaren naar tevredenheid.
 1. In 1996 werd het projectplan en de begroting GMS vastgesteld door de Tweede Kamer (Tweede Kamer vergaderjaar 1995–1996, 24 225 nr. 8) hetgeen door de Algemene Rekenkamer is onderschreven in haar rapport «Communicatienetwerk C2000 en Geïntegreerd Meldkamersysteem» (Tweede Kamer vergaderjaar 2002–2003, 28 970 nrs. 1–2 bladzijde 50). Het ontwikkelen van de huidige GMS-software heeft in de afgelopen zeven jaren (1996–2003) continue plaatsgevonden met name om tegemoet te komen aan de eisen van de gebruikers. Over de kosten daarvan bent u jaarlijks geïnformeerd via de begroting van BZK. De kosten voor de ontwikkeling van GMS tot nu toe bedragen € 32,34 mln. Daarnaast zijn er nog kosten gemaakt in het kader van proefprojecten, de implementatie in de meldkamers, opleidingen en het beheer van GMS tot nu toe.
 2. Naar aanleiding van de in april jl. uitgevoerde analyse (zie mijn antwoord op vraag 2) worden de kosten en de benodigde tijd voor de herstructurering nader in beeld gebracht. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zal ik u nader informeren.
 3. Nee. GMS is reeds uitgerold in alle regio’s met uitzondering van de regio Amsterdam-Amstelland, de CPA Utrecht en de politie Eindhoven. De software werkt naar behoren en zal ook gedurende de herstructurering gewoon in gebruik blijven. De herstructurering van de software heeft geen gevolgen voor de gebruikers van GMS.
 4. De herstructurering van de GMS software heeft geen gevolgen voor het verloop van het C2000-project. Zowel de huidige versie van GMS als de in november 2004 op te leveren versie 4.1 van GMS, is geschikt voor gebruik in combinatie met C2000.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari