Verslag Wijziging invoering Wet Werk en Bijstand

donderdag 11 maart 2004 13:52

Tineke Huizinga-Heringa, verslag

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Zij delen de opvatting dat het wenselijk is eenduidig in de wet vast te leggen welke mogelijkheden er zijn om in het kader van de Wet Werk en Bijstand categoriale regelingen voor de kosten van chronische ziekte of handicap voort te zetten of tot stand te brengen.
 
De leden van de fractie van de ChristenUnie informeren hoeveel speelruimte gemeenten hebben om de begrippen chronisch zieken en gehandicapten te definiëren. Is bekend of de invulling daarvan leidt tot grote verschillen tussen gemeenten? Voorts vragen deze leden op welke wijze de 20 miljoen euro die de werkgevers beschikbaar hebben gesteld voor deze categorieën herkenbaar wordt gehouden als bijdrage van de werkgevers. Zij verwijzen naar de brief van de staatssecretaris d.d. 27 februari 2004, waarin wordt gerefereerd aan afspraken ter zake met de VNG (p.2).
 
Chronisch zieken en gehandicapten wordt de mogelijkheid geboden een beroep te doen op óf de bijzondere bijstand óf buitengewone uitgavenaftrek c.q. het Tijdelijk Besluit Tegemoet-koming buitengewone uitgaven. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of uit de “Handreiking voor de verlening van bijzondere bijstand aan chronisch ziekten, gehandicapten en ouderen” moet worden afgeleid dat rechthebbenden geen beroep op beide regelingen tegelijkertijd kunnen doen. Is de fiscale route voor veel betrokkenen aantrekkelijker dan die van de bijzondere bijstand? Kan hierop nader worden ingegaan? Waarop is overigens het bedrag van 11 miljoen euro gebaseerd, dat aan het bedrag voor de bijzondere bijstand in het gemeentefonds wordt toegevoegd als compensatie voor gemeenten voor het vervallen van de mogelijkheid van verrekening van bijzondere bijstand met een fiscale tegemoetkoming? En waarop is de verwachting gebaseerd dat circa 305.000 personen in aanmerking komen voor de buitengewone aftrek in 2004 (zie pag. 10 van de handreiking)? Dient dat cijfer niet te worden geactualiseerd, onder andere in het licht van de stijgende ziektekosten?

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari