Bijdrage debat Wijziging Arbeidswet en Wegenverkeerswet

17-06-2004 11:15 17-06-2004 11:15

Arie Slob: Voorzitter. De digitale tachograaf komt eraan. Daar ga ik in ieder geval van uit, ook al komt de introductie ervan met vallen en opstaan tot stand. Mijn fractie vindt de voordelen erg groot voor de verkeersveiligheid, de arbeidsomstandig-heden en de concurrentieverhoudingen.

Over het voorliggende wetsvoorstel valt niet zo heel veel te zeggen. Er is verder al veel schriftelijk uitgewisseld. De invoering van de digitale tachograaf wordt geregeld in Europese verordeningen en dit wetsvoorstel zet die verordeningen gedeeltelijk om in nationaal recht. Van de wetstekst worden wij ook niet zoveel wijzer, omdat die vooral delegatiebepalingen bevat. Het zou mooi zijn geweest als de lagere regelgeving nu al beschikbaar zou zijn geweest. Wij hebben er in de schriftelijke ronde overigens ook naar gevraagd, want dan kan een en ander in samenhang worden beoordeeld. Kan de minister aangeven wat de stand van zaken is bij de voorbereiding van de lagere regelgeving? Het is natuurlijk van uitermate groot belang dat dat straks goed loopt.

Mede onder druk van Nederland is besloten om de invoeringsdata te verschuiven. De heer De Jager wees daar ook al op. Kan de minister concreter aangeven op welke data aan welke verplichting moet zijn voldaan? In dit verband is de vraag ook relevant of de invoering in alle lidstaten synchroon zal verlopen. De minister schrijft dat de invoering ongeveer en in beginsel op hetzelfde moment zal plaatsvinden. Is de verwachting echter wel reëel dat nieuwe lidstaten dat in hetzelfde tempo als Nederland kunnen realiseren? Ik denk dan niet alleen aan nieuwe lidstaten, want in het Nieuwsblad Transport van 15 juni staat dat België niet eerder dan in 2006 voldoende tachografen beschikbaar denkt te hebben. Ik krijg hierover graag meer duidelijkheid.

Daarnaast schrijft de minister in de nota naar aanleiding van het verslag dat de Europese verordening in beginsel geen ruimte biedt om aan chauffeurs van buiten de EU een bestuurderskaart te geven. Om dit probleem op te lossen zou de verordening gewijzigd moeten worden. Kan de minister ook hierover wat meer duidelijkheid bieden? Wij stellen de vraag heel nadrukkelijk omdat er nog geen duidelijkheid bestaat over de mogelijkheden om rij- en rusttijden van transportondernemingen van buiten de EU te controleren. Ik denk daarbij onder meer aan Bulgarije en Turkije. Klopt mijn veronderstelling dat die voorlopig nog met analoge tachografen zullen kunnen werken, ook als de regeling straks daadwerkelijk ingaat? Welke gevolgen heeft dat voor de concurrentiepositie van ondernemingen uit de lidstaten? Het lijkt ons van belang om daarnaar heel kritisch te kijken.

Evenals de VVD-fractie hebben wij in het verslag gevraagd naar de mogelijkheid om andere apparatuur aan te sluiten, bijvoorbeeld vanwege de invoering van kilometerheffing. Laat ik het woord maar eens noemen. Wij vonden het antwoord in de nota naar aanleiding van het verslag op dat punt wat vaag. De minister schrijft alleen dat een nieuwe Europese richtlijn inzake interoperabiliteit een optie bevat om de nieuwe tachograaf ook voor de bepaling van de kilometerheffing te gebruiken. Dat lijkt ons niet echt een garantie voor het tegengaan van des-investeringen. Dan komt er eerst een nieuwe tachograaf en later weer een apart apparaat voor bijvoorbeeld de kilometerheffing; je kunt het beter in één keer goed doen. Daarover zou ik graag wat meer duidelijkheid willen hebben. Ik heb ook nog geen zicht op de financiële ge-volgen voor het bedrijfsleven. Gaat de minister er in ieder geval wel van uit dat de hele operatie budgettair positief zal uitvallen voor het bedrijfsleven?

Vanmorgen zag ik bij de post nog een nieuwe nota van wijziging. Ik heb er nog even heel vluchtig naar kunnen kijken, maar de tijd was heel kort. Ik had de indruk dat de wijziging te maken had met de wet inzake de bestuurlijke boete. Wil de minister daarover kort iets zeggen? Dan kunnen wij dat onderwerp op een ordelijke wijze met elkaar bespreken.
 
Dit is een ongecorrigeerd stenogram. De definitieve versie wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari