Verslag Wijziging Electriciteitswet 1998 – bevordering van duurzame electirciteit

13-03-2003 10:22 13-03-2003 10:22

Arie Slob: De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met instemming kennis genomen van onderhavig wetsvoorstel, dat ertoe strekt Richtlijn 2001/77/EG te implementeren. Het belangrijkste gevolg hiervan is dat het reeds bestaande systeem van groencertificaten wordt omgezet in een systeem van garanties van oorsprong van duurzame elektriciteit.
 
Deze leden constateren dat in de bijlage bij de Richtlijn een nationale indicatief streefcijfer voor Nederland is opgenomen. Hanteert de regering het percentage van 9% duurzaam opgewekte elektriciteit als doelstelling voor haar beleid, zo vragen deze leden. Onder welke voorwaarden kan de Europese Commissie dit streefcijfer omzetten in een bindend streefcijfer?
 
Klopt het dat het streefcijfer c.q. de referentiewaarde wordt berekend door de hoeveelheid opgewekte duurzame elektriciteit uit te drukken als percentage van het totale elektriciteits-verbruik en kan op basis van de cijfers op pagina 4 van de Memorie van Toelichting daarom gesteld worden dat Nederland nu op een referentiewaarde van slechts 2%  zit, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie. Kan de regering kwantificeren of de vijf categorieën maat-regelen die zij heeft genomen naar verwachting voldoende zijn om desondanks het streefcijfer van 9% in 2010 te behalen, gelet op de vermageringskuur die het fiscale en subsidieinstru-mentarium heeft ondergaan per 1 januari j.l., zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie.
 
De belangrijkste problemen in het vergroten van het aanbod van duurzame energie ligt volgens de memorie van toelichting in de sfeer van de ruimtelijke ordening, alsmede in de sfeer van de investeringszekerheid. Komt naar de mening van de regering de aanleg van grootschalige windmolenparken in aanmerking voor de inzet van de Rijksprojectenprocedure, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie.
 
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of artikel 7 van de Richtlijn ruimte biedt om via de aansluit- en transporttarieven producenten te bevoordelen die vormen van duurzaam opgewekte elektriciteit aanbieden welke (nog) niet in aanmerking komen voor de bestaande fiscale en subsidieregelingen. Zij denken hierbij aan producenten van elektriciteit uit gasexpansie, of projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van restwarmte.
 
Biedt artikel 7 van de Richtlijn ruimte om de transporttarieven te differentiëren naar de mate waarin producenten bij de opwekking energieverliezen weten te voorkomen, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie.
 
Ten aanzien van het voorgestelde systeem van garanties van oorsprong hebben de leden van de ChristenUnie-fractie de volgende vragen.

Kosten
Welke kosten zijn verbonden aan het elektronisch systeem voor het uitgeven en innemen van garanties van oorsprong en hoe worden deze gedekt, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie. Aan welke langetermijninvesteringen die de garantiebeheerinstantie moet doen waarover wordt gesproken op pagina 11 moet worden gedacht, zo vragen zij.

Herkomst van duurzame elektriciteit
De garantie van oorsprong bevat gegevens waarmee wordt aangetoond dat een bepaalde hoeveelheid duurzame elektriciteit is opgewekt. Met het oog op de nationale streefcijfers voor duurzame elektriciteit vragen de leden van de ChristenUnie-fractie op welke wijze kan worden gemonitord wat de herkomst is van de duurzame elektriciteit nu er sprake zal zijn van geharmoniseerde Europese garanties van oorsprong. Kunnen producenten van in het buitenland opgewekte duurzame elektriciteit een garantie van oorsprong in Nederland behalve verhandelen ook aanvragen?

Parlementaire controle
Valt het functioneren van de garantiebeheerinstantie rechtstreeks onder ministeriële verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie. Op welke wijze is erin voorzien dat de Kamer controle kan uitoefenen op het toezicht dat de Minister uitoefent op de garantiebeheersinstantie, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie. Deze leden vragen of de minister de Kamer zal informeren over het reilen en zeilen van het systeem, bijvoorbeeld aan de hand van het jaarlijkse verslag dat de garantiebeheerinstantie hem toestuurt.

Betrouwbaarheid meetgegevens
Hoe wordt gewaarborgd dat de meetgegevens over de hoeveelheid duurzaam geproduceerde elektriciteit betrouwbaar zijn, zo vragen de leden van de ChristenUnie. Waarom wordt deze taak losgekoppeld van de netbeheerder i.c. de garantiebeheersinstantie, zo vragen zij.

Toelating producenten
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen hoe vaak het in de praktijk is voorgekomen dat de netbeheerder de installatie van een producent die een groencertificaten aanvroeg daadwerkelijk ging bekijken. In welke gevallen bestaat hiertoe aanleiding, zo vragen zij.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari