Algemeen Overleg Voortgangsrapportage project Verbindingen en Meldkamerdomein

28-10-2003 11:26 28-10-2003 11:26

Arie Slob waardeert het dat de minister zich inzet voor een goede en volledige informatievoorziening rondom het C2000-project, maar hij heeft nog wel wat vragen. Hoe vult het ministerie van BZK de regierol op dit punt in? Kan de minister aangeven wat hij bedoelt met de uitspraak dat hij wel een inspanningsverplichting heeft, maar geen resultaatsverplichting? Wie is er dan wel aanspreekbaar op de resultaten? Voor het welslagen van het project is het van belang dat er in de regio’s voldoende commitment is. Hoeveel be-stuurlijke regio’s hebben hun commitment uitgesproken? Wat vindt men van het spoorboekje dat binnenkort zal verschijnen?

Het is de heer Slob nog niet helemaal duidelijk hoe de kostenverdeling is tussen de verschillende partijen. Er zijn gedurende het traject wijzigingen aangebracht in de kostenver-deling tussen regionale hulpverleningsdiensten en het Rijk. De minister van BZK is verant-woordelijk voor de integrale projectbegroting en de regio’s hebben een eigen verantwoordelijkheid. Hoe denkt de minister de regio’s te kunnen laten betalen voor de voor C2000 nood-zakelijke investeringen? De minister heeft aangegeven dat de regio’s een eigen verantwoordelijkheid hebben, maar dat heeft natuurlijk wel een risico tot gevolg. Als de regio’s on-voldoende financiering hebben, zullen zij het systeem wellicht niet invoeren. Dat zullen zij mogelijkerwijs ook als middel gebruiken om druk uit te oefenen op het ministerie van BZK voor aanvullende financiering.

In de brief van de minister staat dat pas in de praktijk is vast te stellen of er voldoende dekking is. De plaatsing van de masten geschiedt op basis van een theoretisch model. Hoe worden de witte vlekken in de dekking snel ondervangen? Een terugvallen op het analoge netwerk moet natuurlijk voorkomen worden. In hoeverre zijn er terugvalscenario’s als er in de
praktijk problemen blijken te zijn? De «special coverage locations», dus speciale gebouwen en tunnels, waar niet vanzelfsprekend dekking is, vormen een potentieel risico. De heer Slob heeft begrepen dat slechts een beperkt aantal daarvan in het project is meegenomen. Hij vindt dat dit probleem opgelost moet worden voordat het C2000-systeem in gebruik wordt genomen. De vraag is echter hoeveel dat gaat kosten en wie dat gaat betalen. De heer Slob heeft de indruk dat de minister in de praktijk wil bezien of dat werkelijk nodig is. Is dat geen te lichtvoetige benadering? Hoeveel special coverage locations zijn nu meegenomen en welke zijn dat? Kan de minister het aantal van 250 toelichten dat wordt genoemd?
Tot slot heeft de heer Slob nog een aantal vragen over de beheersorganisatie en over de kosten van de afbouw. De beheersorganisatie maakt deel uit van ITO (Informatie en com-municatie technologie organisatie), maar zij is tot de afronding van het project gedetacheerd bij de projectdirectie C2000. Komt zij daarna weer terug bij ITO en gaat zij dan weer deel uit-maken van een nieuwe organisatie die wordt opgericht? Kan de minister de Kamer wat meer zicht geven op de precieze inrichting van de beheersorganisatie? Voor de afbouw van de ana-loge netten was geen geld gereserveerd. Wat is de stand van zaken op dit moment op dat punt?
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari