Verslag Wet op de vaste boekenprijs

maandag 03 februari 2003 13:51

Arie Slob: De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Ze spreken hun waardering uit voor de uitgebreide toelichting die de indieners op het voorstel geven.
 
De indieners beogen feitelijk slechts een reeds bestaande situatie bij wet te regelen. De markt-partijen lijkt tevreden met de huidige marktstructurering. Toch leggen voornoemde leden de vinger bij de opmerking van de Raad van State dat nadere specificatie van de cultuurpolitieke doelen gewenst is. De vraag of de boekenmarkt zoals deze nu functioneert voldoet aan het gestelde doel, of dat een grotere of kleinere prestatie gewenst of aanvaardbaar is, wordt niet beantwoord. Een begin van een antwoord is naar de mening van de aan het woord zijnde leden wel gewenst omdat dit kan helpen bij de beoordeling of een wettelijke regeling überhaupt gewenst danwel noodzakelijk is.
Ze wijzen hierbij op de situatie in de markt van cd’s. Hoewel er op die markt geen vaste ver-koopprijs wordt gehanteerd, is er wel sprake van een goede spreiding in zowel verkooppunten als artiesten. Dit ondanks het feit dat, in tegenstelling tot boeken, de cd-branche wel te lijden heeft onder de mogelijkheden die internet biedt ten aanzien van verkoop en kopiëren. Een vraag die voornoemde leden in dit kader graag beantwoord zouden willen zien is waarin de boekenmarkt verschilt van de markt voor cd’s, wat een andere benadering zou rechtvaardigen.
 
Het wettelijk regelen van een vaste boekenprijs garandeert niet dat de meeropbrengsten worden besteed aan de cultuurpolitieke doelstellingen zoals die de indieners voor ogen staan. De huidige overeenstemming hierover in de branche geeft wel aanleiding tot de verwachting dat de meeropbrengsten ingezet zullen worden ten behoeve van het instandhouden van een breed assortiment. Het is echter de vraag of die overeenstemming stand zal houden op het moment dat het erkenningensysteem wordt losgelaten en er andere aanbieders op de markt komen. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de indieners naar hun verwachtingen op dit punt.
 
De leden van de fractie van de ChristenUnie opperen dat als gevolg van de vaste boekenprijs het (regelmatig) kopen van een boek buiten het bereik van de portemonnee van veel Nederlanders ligt. Ze vragen naar de visie van de indieners hierop, aangezien deze ook zelf aangeven dat er een groep lezers is die binnen een beperkt assortiment veel leest en leent maar slechts beperkt koopt.
 
De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn niet helemaal overtuigd door de reactie van de indieners op het commentaar van de Raad van State ten aanzien van de uitzonderings-positie voor de boekenclubs. Ze zijn van mening dat onhelderheid ontstaat doordat er meer-dere interpretaties van ‘leesbevordering’ mogelijk zijn. Gaat het erom zoveel mogelijk boeken te verkopen, zoals lijkt te worden gesuggereerd in de reactie ten aanzien van de boekenclubs, of gaat het erom te waarborgen dat ook minder courante titels uitgegeven blijven worden? Of liggen deze doelen in elkaars verlengde?
Daarbij vragen voornoemde leden zich af waarom dan juist boekenclubs een uitzonderings-positie zouden moeten krijgen. Waarom zou een keten als het Kruidvat niet dezelfde functie kunnen vervullen?
De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen een nadere uitleg ten aanzien van de andere benadering van boekenclubs voor wat betreft de termijn waarna afgeweken mag worden van de vaste boekenprijs. Ze missen vooralsnog een objectieve rechtvaardiging.
 
Tot slot hebben de aan het woord zijnde leden met instemming kennis genomen van het feit dat de schoolboeken uit het wetsvoorstel zijn gehaald.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari