Vragen over mogelijke oprichting van een multinationale Groep Maritieme Patrouille Vliegtuigen

maandag 15 december 2003 14:00

Vragen van de leden Van Baalen (VVD), Kortenhorst (CDA), Bakker (D66), Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Herben (LPF) aan de minister van Defensie over de mogelijke oprichting van een multinationale Groep Maritieme Patrouille Vliegtuigen (MARPAT).

Met antwoord.

Vragen van de leden Van Baalen (VVD), Kortenhorst (CDA), Bakker (D66), Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Herben (LPF) aan de minister van Defensie over de mogelijke oprichting van een multinationale Groep Maritieme Patrouille Vliegtuigen (MARPAT).(Ingezonden 15 december 2003)
 1. Bent u bekend met de volgende studies resp. publicaties over de toekomst van de Groep Maritieme Patrouille Vliegtuigen (MARPAT), resp. Marinevliegkamp Valkenburg (MVKV):
  – «Touwtrekken rondom Marinevliegkamp Valkenburg; onderhandelen op basis van een collectieve beslissingsruimte binnen het politiek keuzevraagstuk Marinevliegkamp Valkenburg» van ir J. Feuth van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft, februari 2003 (Nr Bk 23.92.63);
  – «Het afstoten van een complete militaire capaciteit, reëel of idee-fixe?» van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapscommissie van Marinevliegkamp Valkenburg (GMC) van 9 oktober 2003;
  – «De Prinsjesdagbrief en de Koninklijke Marine» van Clingendael Centre for Strategic Studies (CCSS Survey, nr. 1, 15 oktober 2003);
  – «Een vangstverbod voor de Orion» door de heer Ko Colijn in Vrij Nederland van 18 oktober 2003?
 2. Bent u van mening dat bovengenoemde studies resp. publicaties bij het door u op basis van de motie Van Baalen c.s. (29 200 X, nr. 33) aan de Kamer toegezegde onderzoek naar de moge-lijkheden van een multinationale MARPAT en het openhouden van Marinevliegkamp Val-kenburg, mede op basis van publiek-private samenwerking (PPS), dienen te worden betrok-ken?
 3. Heeft u inmiddels in het overleg met uw Duitse, Belgische, Portugese en Amerikaanse collega’s de oprichting van een multinationale MARPAT aan de orde gesteld en heeft u daarbij aangegeven dat multinationale samenwerking boven verkoop voor Nederland de eerste keus is?
 4. Heeft u een concreet onderzoek ingesteld naar de levensvatbaarheid van publieke-private samenwerking bij de exploitatie van het MVKV? Welke private investeerders, zoals bijvoorbeeld NV Luchthaven Schiphol, het Britse Sigma en het Australische Morrison en welke collega-departementen zijn inmiddels bij dit onderzoek betrokken? Is het juist dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat naar deze mogelijke private partners afhoudend heeft gereageerd?
 5. Op welke termijn denkt u een volledig, objectief en voldragen onderzoek aan de Kamer te kunnen aanbieden?
 6. Hoe verklaart u dat een letter of intent met de Bondsrepubliek Duitsland over de verkoop van tien gemoderniseerde Orions is gesloten vóórdat de Kamer, op basis van uw onderzoek, zich expliciet over de toekomst van de MARPAT heeft uitgesproken?
 7. Betekent deze letter of intentdat u de Kamer voor voldongen feiten plaatst ten aanzien van de verkoop van de desbetreffende Orions?
 8. Deelt u de mening dat eerst een PPS-constructie voor het regeringsvliegveld Valkenburg dient te worden onderzocht alvorens andere opties aan de orde zijn?
Antwoord
Antwoord van minister Kamp (Defensie). (Ontvangen 16 januari 2004)
 1. Ja.
 2. Genoemde studies/publicaties zijn bij gevraagde onderzoeken betrokken.
 3. De studie naar een multinationale MARPAT wordt binnen enkele weken aan de Kamer aangeboden.
 4. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid van een vervolgbestemming van Valkenburg als vliegveld voor overheidsvluchten en commerciële vluchten. De departementen van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zijn verzocht aan te geven of zij bereid zijn kostendekkende tarieven te betalen voor het gebruik van Valkenburg. Met het ministerie van Verkeer en Waterstaat is overleg geweest over het beleid ten aanzien van regionale luchtvaartterreinen. Er zijn contacten geweest met de Schiphol Groep en met Infratil/Morrison & Co Ltd. Het rijksbeleid is over het algemeen terughoudend wat nieuwe burgervliegvelden betreft.
 5. De aangekondigde onderzoeken over de afstoting van de Orions en over de toekomst van het MVKV worden de Kamer binnen enkele weken toegezonden (zie ook het antwoord op vraag 3).
 6. en 7 Op 31 oktober jl. hebben de Duitse en de Nederlandse regeringen een Letter of Intent (LoI) ondertekend waarin het wederzijdse voornemen is bevestigd om, afhankelijk van parlemen-taire goedkeuring, de tien Nederlandse Orions aan Duitsland te verkopen. De geraamde op-brengst van de afstoting van de MARPAT en het MVKV vormt in de huidige defensieplannen zo’n wezenlijk onderdeel van de noodzakelijke ombuigingen, namelijk een kwart van de op-brengst van alle operationele maatregelen, dat de regering het gerechtvaardigd achtte de Duitse belangstelling in een document vast te leggen. De Orions worden niet afgestoten voor-dat de studie naar de mogelijkheden van een internationale MARPAT is voltooid en daarover met de Tweede Kamer is overlegd. Zie ook het antwoord op vragen van het lid Kortenhorst over de toekomst van Maritieme Patrouillevliegtuigen (uw kenmerk 2030403280).
 1. Bij de verkenning van opties voor de herbestemming van Valkenburg wordt niet alleen naar een vervolgbestemming als burgervliegveld gekeken, maar ook naar de wensen en belangen die er zijn wat betreft andere rode (wonen en werken) en groene (natuur) functies. De verkenning van de verschillende opties loopt parallel, waarbij het uitgangspunt is dat een eventuele doorstart van het vliegkamp niet ten laste van de defensiebegroting komt.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari