Vragen over mogelijk recept voor morning-afterpil

donderdag 25 september 2003 15:21

Vragen van de Kamerleden Van der Vlies (SGP), Rouvoet (ChristenUnie), Ormel (CDA) over een mogelijk recept voor de morning-afterpil.

Met antwoord.

Vragen van de Kamerleden Van der Vlies (SGP), Rouvoet (ChristenUnie), Ormel (CDA) over een mogelijk recept voor de morning-afterpil.

 1. Kent u het bericht dat recepten voor morning-afterpillen gratis verkrijgbaar zijn via Internet? 
 2. In hoeverre voldoen deze recepten aan de wettelijke vereisten? Mag een apotheker de morning-afterpil verstrekken zonder handtekening van een arts? 
 3. Deelt u de mening dat vrije verkrijgbaarheid van recepten ertoe leidt dat geen begeleiding en uitleg kan plaatsvinden over de werking van deze pil en de medische gevolgen van het gebruik?
 4. Bent u van mening dat de morning-afterpil uitsluitend na medisch onderzoek voorgeschreven kan worden? Zo ja, wat is dan uw mening over de mogelijkheid om via Internet gratis recepten te verkrijgen? Zo nee, waarom niet?
 5. Bent u bereid om maatregelen te nemen om het aanbod van gratis recepten voor morning- afterpillen via Internet te beëindigen en voor de toekomst te voorkomen?
Antwoorden

 1. Ja
 2. Vanwege de bijzondere risico's voor de gebruiker is door het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) door middel van de statusbepaling van het middel vastgelegd dat de morning-afterpil slechts onder medische begeleiding mag worden gebruikt. Aan recepten zijn als zodanig geen nadere vormvereisten gesteld.
  Het recept dient geautoriseerd te zijn door een BIG-geregistreerd arts. In spoedeisende gevallen is evenwel de apotheker gerechtigd een receptgeneesmiddel af te leveren terwijl er op dat moment geen recept voorhanden is. De apotheker dient zich in een dergelijk geval er voldoende van te vergewissen dat er geen gevaar voor misbruik bestaat. Overigens is met het oog op de huidige communicatietechnologie in de ontwerp- Geneesmiddelenwet die binnen afzienbare tijd aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden, de mogelijkheid opgenomen dat recepten voorzien zijn van een zgn. elektronische handtekening. Daarmee wordt een belemmering opgeheven om de benodigde recepten ter aflevering door de apotheker via de elektronische weg te verkrijgen.
 3. Voorop staat dat in de huidige situatie geen sprake is van vrije verkrijgbaarheid. Zoals ik hierboven uiteengezet heb, betreft de morning-afterpil een receptplichtig geneesmiddel dat in principe slechts via de tussenkomst van een arts verkregen kan worden. Ook artsen maken meer en meer gebruik van de mogelijkheden van internet (zoals zelfs internetspreekuren). Ik ben van mening dat ook via internet de arts rechtstreeks aan de betrokken patiënt uitleg kan geven over de werking en medische gevolgen van gebruik. Niet uit te sluiten is dat dit zelfs een verbetering qua voorlichting kan opleveren op omdat de patiënten een en ander rustig kunnen nalezen.
 4. Het is niet aan mij om te bepalen dat artsen in ieder geval gehouden zouden zijn om slechts tot het voorschrijven van een recept over te gaan pas nadat medisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Daarmee zou ik immers invulling geven aan de wijze waarop de beroepsuitoefening moet plaatsvinden. In de praktijk (m.n. tijdens avond- en nachtdienst) worden veel recepten voor de morning-afterpil door de nachtarts voorgeschreven na telefonisch verzoek daartoe. In deze gevallen vind ook geen (medisch) lichamelijk onderzoek plaats. Wel is van belang dat in voldoende mate gewezen wordt op de contra-indicaties van het middel. Overigens is deze informatie ook te vinden in de bijsluiter.
 5. Ik geef er de voorkeur aan dat dergelijke middelen via tussenkomst van de arts verkregen worden. Mocht dat gezien het krappe tijdsbestek onmogelijk zijn, dan heeft de apotheker de mogelijkheid om dit middel zonder direct te beschikken over een recept, toch af te leveren. Gegeven deze omstandigheden acht ik het aanbod van gratis recepten dus niet noodzakelijk. Mocht men desondanks recepten willen aanbieden via Internet, dan zal er ten behoeve van aflevering door de apotheker van de betrokken middelen sprake moeten zijn van een rechtsgeldig recept.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari