Vragen over Vervoersvergoeding mensen met een handicap dagbesteding

28-04-2004 12:08 28-04-2004 12:08

Vragen van de leden Smits, Van Dijken (beiden PvdA) en Rouvoet (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de vervoersvergoeding van mensen met een handicap die voor een dagbesteding zijn geïndiceerd. (Ingezonden 26 april 2004)

Met antwoord

Vragen van de leden Smits, Van Dijken (beiden PvdA) en Rouvoet (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de vervoersvergoeding van mensen met een handicap die voor een dagbesteding zijn geïndiceerd. (Ingezonden 26 april 2004)
 1. Kent u voorbeelden van mensen met een handicap die zijn geïndiceerd voor dagbesteding, daar daadwerkelijk gebruik van maken, dat financieren uit een persoonsgebonden budget en geacht worden het vervoer naar de dagbesteding te financieren uit een bijdrage van 5 euro per dag?
 2. Kunt u zich voorstellen dat 5 euro per dag te weinig is om de kostprijs van vervoer te dekken; bijvoorbeeld in het voorbeeld van een 17-jarige jongen uit Drachten die voor dagbesteding elke werkdag naar een zorgboerderij gaat; 80 kilometer van zijn (en zijn ouderlijk) huis verwijderd?
 3. Weet u dat mensen met een handicap tot nu toe in zulke omstandigheden hun uitweg zochten bij bovenregionaal vervoer Traxx en erkent u dat dat nu niet meer mogelijk is, vanwege de beperking die is aangebracht in de nieuwe regeling Valys?
 4. Kunt u aangeven welke oplossing mogelijk is voor de jongen uit bovenstaand voorbeeld, en bent u bereid dat aan de ouders van de jongen in kwestie te laten weten?
 5. Kunt u aangeven of u het redelijk vindt dat de nieuwe regels in deze en soortgelijke situaties zo uitpakken dat verwanten en vrienden van jonge mensen met een handicap zelf zorg moeten dragen voor vervoer naar de dagbesteding, omdat de vergoeding voor dat vervoer ontoereikend is?
 6. Denkt u dat de ontoereikende vergoeding voor het vervoer leidt tot het sneller uit huis plaatsen door ouders van mensen met een handicap, omdat opname in een intramurale instelling niet leidt tot een flinke aanslag op het besteedbaar inkomen van zowel de persoon met een handicap als zijn verwanten?
Antwoord van staatssecretaris Ross-van Dorp (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).(Ontvangen 17 mei 2004)
 1. Ja.
 2. Bij de beantwoording van de Kamervragen over de regeling voor het persoonsgebonden budget (verzonden 3 februari 2004) ben ik reeds voor een groot deel op deze vragen ingegaan.
  Wanneer een cliënt geïndiceerd is voor ondersteunende of activerende begeleiding in dagdelen en daarbij een medische noodzaak voor vervoer is vastgesteld, wordt in de nieuwe regeling voor het persoonsgebonden budget (pgb) het vervoer voor € 5 per dagdeel (en dus niet per dag) in het budget meegefinancierd. Dit geldt voor de klassen A t/m E (= 1 tot 5 dagdelen).V oor klasse F (= 6 dagdelen) wordt een totale bijtelling van € 20 euro gerekend, de klassen G t/m I (7 tot 9 dagdelen) kennen een bijtelling van € 25. Daarnaast merk ik op dat het pgb géén dekkende vergoeding is, maar een persoonsgebonden budgetfinanciering die zorgvragers de mogelijkheid biedt naar eigen inzicht en behoefte de geïndiceerde zorg zelf in te kopen. Het bedrag van € 5 per dagdeel moet gezien worden als een bijtelling voor vervoer op het budget voor ondersteunende of activerende begeleiding in dagdelen en niet als een vergoeding van vervoerskosten.Het bedrag dat binnen het persoonsgebonden budget aan vervoer besteed kan worden, is niet gelimiteerd. Budgethouders kunnen geheel naar eigen inzicht het vervoer regelen, dat wil zeggen door wie, wanneer, hoe en tegen welke prijs.
 3. Het is mij bekend dat mensen met een handicap in dit soort gevallen gebruik maakten van TraXX. Voor de goede orde zij gemeld dat het bovenregionaal vervoer conform het kader van de Wvg reizen betreft met een sociaal recreatief karakter. Het vervoer van en naar dagbeste-ding valt niet onder de definitie van sociaal recreatief en dus ook niet onder uitvoering van TraXX danwel Valys. Het beschikbare budget was en is daar niet voor bestemd. Dat bij TraXX klaarblijkelijk hier niet stringent op werd gecontroleerd is geen reden om bij de hoogte van de persoonlijke kilometerbudgetten rekening te houden met vervoer van en naar een dagbesteding.
 4. Gelet op mijn antwoord op de vragen 2 en 3 zal het persoonsgebonden budget in bovenstaand voorbeeld in de vervoersbehoefte moeten voorzien. Ik ben uiteraard bereid om bovenstaand antwoord aan de ouders van de jongen in kwestie mede te delen.
 5. en 6 Zoals ik reeds heb aangegeven betreft de € 5 géén vergoeding voor de vervoerskosten, maar een bijtelling voor vervoer op het budget voor ondersteunende en activerende begeleiding.Het bedrag dat binnen het pgb aan vervoer kan worden besteed is niet gelimiteerd. Los daarvan zijn zorgvragers niet verplicht om voor een pgb te kiezen. Budgethouders kunnen altijd om wat voor reden dan ook overstappen naar zorg in natura. Er bereiken mij géén signalen dat budgethouders zich genoodzaakt zien om over te stappen tot opname in een intramurale instelling. Uw zorgen dat de pgb-regeling leidt tot opname in een intramurale instelling en een aanslag vormen op het besteedbaar inkomen van budgethouders deel ik dan ook niet.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari