Verslag Wijziging Drank-en horecawet; introductie bestuurlijke boete

22-01-2004 09:34 22-01-2004 09:34

Door: André Rouvoet
 
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van onderhavig wetsvoorstel, dat een bestuurlijke boete introduceert in de Drank- en Horecawet. Zij herkennen zich in de motivering hiervoor, namelijk de wens om intensiever toe te zien op naleving van de Drank- en Horecawet, de overweging dat het strafrecht soms een te zwaar middel is voor begane overtredingen en verbetering van de mogelijkheden om lik-op-stuk beleid te voeren, wat bijdraagt aan bewustwording van normoverschrijdend gedrag.
 
De leden van de ChristenUnie-fractie zien met belangstelling uit naar het aangekondigde wetsvoorstel om het handhavinginstrumentarium uit te breiden met tijdelijke sluitingen, uit-breiding van de gemeentelijke bevoegdheid tot het stellen van vergunningsvoorwaarden, aanwijzing van de burgemeester als bevoegd gezag, regeling van gecoördineerde vergunningverlening en schrappen van de regelgeving over paracommercialisme. Ook de introductie van bestuursrechtelijk toezicht door gemeenteambtenaren kan in de ogen van deze leden een belangrijke verbetering van de handhavingpraktijk betekenen. Zij vragen wanneer het kabinet dit wetsvoorstel naar de Raad van State denkt te zullen sturen.
 
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of het de inzet van de Voedsel- en Warenauto-riteit, onderdeel Keuringsdienst van Waren (hierna: VWA/KvW) is om controles uit te oefe-nen in de uren waarop in horecagelegenheden de kans op overtreding het hoogst is, te weten de avonduren.
 
Voorts vragen deze leden hoe de mogelijke aanwijzing van gemeenteambtenaren in het reeds aangekondigde wetsvoorstel zich zal verhouden tot het toezicht door de VWA/KvW.
 
Omdat de hoogte van de boete mede zal afhangen van recidive, zal de VWA/KvW een documentatiesysteem opzetten. Dit zal niet door derden worden geraadpleegd, zo staat in de Memorie van Toelichting, maar tegelijk wordt informatie aan het openbaar ministerie en de lokale overheden verstrekt als zij daar prijs op stellen. Kunnen OM en de gemeenten dan ook uittreksels uit het register ontvangen, zo vragen de leden van de ChristenUnie?
 
Artikelsgewijs
 
Artikel 1
De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel omschrijft de overtredingen die bestuurlijk beboetbaar worden gesteld als overtredingen met ‘geringe normatieve lading’. Het gaat om normen waarvan de overtreding normaalgesproken “geen direct gevaar oplevert voor de gezondheid of veiligheid van de mens”, maar die wel een belangrijk preventief effect hebben. Het is de leden van de ChristenUnie-fractie niet geheel eenduidig gebleken of al het bepaalde in de artikelen, zoals genoemd in artikel I, onderdeel A, tweede streepje (definitie van overtreding) in aanmerking zal komen voor een bestuurlijke boete, of dat dit slechts een gedeelte hiervan betreft. De onduidelijkheid ontstaat bij deze leden doordat in dit artikel nadrukkelijk als tweede voorwaarde wordt gesteld dat een overtreding moet staan omschreven in de bijlage, de nog vast te stellen AMvB. Wordt de keuze voor de overtredingen welke bestuurlijk beboetbaar worden gesteld pas na parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel gemaakt bij het opstellen van de bijlage, zo vragen deze leden of staat voor de regering al vast welke overtredingen straks wel en niet in de bijlage zullen worden opgenomen. Kan de regering omschrijven welke overtredingen zij overweegt in de bijlage op te nemen in plaats van te verwijzen naar de artikelen uit de Drank- en Horecawet? Kan de regering voorts aan-geven of zij overweegt om bepaalde overtredingen uit te sluiten van de bijlage? Zoja, welke?
 
Artikel 44a
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen een nadere toelichting waarom het nodig is een maximum van € 100.000 te stellen aan de te betalen boete, ook al gaat het om overtredingen die gesteld zijn ter preventie van alcoholproblemen.
 
Hoe is geregeld dat de boete wordt toegerekend aan de horeca-exploitant ingeval de over-treding begaan wordt door een uitzendkracht, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie.
 
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari