Bijdrage debat Gekozen burgemeester

03-02-2004 09:48 03-02-2004 09:48

Arie Slob: Voorzitter. Wij hebben in december en vorige week uitvoerig gesproken over de Hoofdlijnennotitie direct gekozen burgemeester. Onze debatten van december en vorige week waren in mijn ogen uitermate boeiend. Wij vonden het wel een moeilijk te voeren debat, omdat het leek alsof de eindconclusie vaststond. De direct gekozen burgemeester of de lokale regeringsleider, zoals in de Hoofdlijnennotitie staat, moet in 2006 komen vanwege de passage die daarover staat opgenomen in het regeerakkoord. Naast het feit dat voor de fractie van de ChristenUnie de door de Kroon benoemde burgemeester geen gepasseerd station is, vormen voor haar de discussie en de voorstellen een groot pijnpunt. De snelheid die daarmee gepaard gaat, levert naar de mening van mijn fractie grote spanningen op voor de volgende drie zaken: de Grondwet, de stabiliteit van het gemeentelijk bestuur en de positie van de burgemeester. Er is namelijk sprake van een massaal ontslag in 2006, zoals bekend. Ik weet dat er over het laatste punt een motie wordt ingediend. Die zullen wij van harte steunen. Over de eerste twee onderwerpen dien ik de volgende moties in.
 
Motie
 
De Kamer,
 
gehoord de beraadslaging,
 
constaterende dat zorgvuldig met de Grondwet dient te worden omgegaan;
constaterende dat in artikel 125 van de Grondwet het voorzitterschap van de gemeenteraad aan de burgemeester is opgedragen;
tevens constaterende dat de invoering van de direct gekozen burgemeester met een zelfstandige positie, zoals de regering die voorstelt, niet is te rijmen met het voorzitterschap van de gemeenteraad;
 
spreekt als haar mening uit dat eerst de Grondwet dient te worden gewijzigd voordat kan worden overgegaan tot de invoering van de direct gekozen burgemeester,
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Slob, Van der Vlies, De Wit en Duyvendak. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 4 (29223).
 
De heer Van Beek (VVD): Voorzitter. Mijn collega vraagt om eerst de Grondwet te wijzigen en om daarna het wetgevingstraject in te zetten. Dat is een van de mogelijkheden. In het debat is echter ook de situatie aan de orde geweest waarbij de burgemeester voorzitter blijft van de gemeenteraad totdat de Grondwet is gewijzigd. Zoals u weet, zijn velen nu al van oordeel dat in de huidige situatie van dualisering het beter zou zijn als de burgemeester geen voorzitter was. Waarom zegt u over deze laatste casus niets? 
Arie Slob: Voorzitter. Wij hebben daar vorige week uitvoerig over gesproken. Ik verschil in dat opzicht ook fundamenteel van mening met minister De Graaf. Wij zijn namelijk van mening dat op het moment dat wordt gekozen voor de figuur van de direct gekozen burgemeester met de positie en de verantwoordelijkheden die in de Hoofdlijnennotitie beschreven staan, het uitgesloten is dat een burgemeester met zo’n positie en zo’n mandaat kan functioneren als voorzitter van de gemeenteraad. Dit is onze opvatting.
Wat ons betreft is er maar één weg: de Grondwet moet worden gewijzigd voordat ruimte kan worden gecreëerd voor zo’n burgemeester, dus voor een andere dan wij nu hebben. Ik herhaal dat wij hierover van opvatting verschillen. Wij hebben hier vorige week ook over gesproken. De minister ziet het anders en u mogelijk ook. Ik verwijs naar een aantal adviezen die wij van adviesorganen als de ROB hebben gekregen.
De heer Van Beek (VVD): De ROB was juist de instantie die zei dat verschillende modellen denkbaar zijn. Zo zijn er volgens hen modellen die passen in de huidige Grondwet en modellen die passen in een gewijzigde Grondwet. Dat advies had u dus niet moeten aanhalen.
Arie Slob: Dat advies haal ik wel aan, omdat de ROB ook spreekt van een burgemeester met een zelfstandige positie. Dat heeft te maken met de plannen van de regering en met het takenpakket en de verantwoordelijkheden die de burgemeester zou dragen na direct verkozen te zijn. Wij willen ook een motie indienen over de dualisering, waarbij het wederom om een verschil in taxatie gaat. Minister Remkes heeft verleden week aangegeven dat hij de opvatting heeft dat het lokale bestuur voldoende stabiel is om een nieuwe verande-ring aan te kunnen, ik heb aangegeven dat mijn fractie hieraan twijfelt. Wij kunnen geen van beiden onze analyse deugdelijk onderbouwen, omdat de evaluatie nog niet heeft plaatsge-vonden. Daarom ben ik het met mevrouw Spies eens dat het aan te bevelen is om de evaluatie van het dualisme tot nu toe af te wachten en dan pas een definitieve keuze te maken omtrent de invoering van de direct gekozen burgemeester. Daarop sluit onze motie naadloos aan.
 
Motie
 
De Kamer,
 
gehoord de beraadslaging,
 
constaterende dat de dualisering van het gemeentebestuur nog maar twee jaar geleden is ingevoerd;
constaterende dat de praktijk in veel gemeenten aantoont dat de implementatie van het dualisme nog de nodige tijd zal vragen;
tevens constaterende dat invoering van de direct gekozen burgemeester opnieuw veel zal vragen van de spankracht van het gemeentebestuur;
 
verzoekt de regering, de resultaten van de evaluatie van het dualisme af te wachten voordat er een besluit wordt genomen over invoering van de direct gekozen burgemeester,
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Slob en Van der Vlies. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 5 (29223).

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari