Verslag Wegenverkeerswet 1994 inzake invoering digitale controle-apparaat

27-01-2004 09:51 27-01-2004 09:51

Door: Arie Slob
 
Algemeen
De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel betreffende de invoering van de digitale tachograaf. De voordelen van de digitale tachograaf met betrekking tot de verkeersveiligheid, de arbeidsomstandigheden en de concurrentieverhoudingen, zijn evident. Deze leden constateren dat de invoering van de digitale tachograaf, zoals voorgeschreven in de desbetreffende Europese verordening, een wettelijke basis krijgt in de Arbeidstijdenwet. Zij informeren of er lidstaten zijn die ervoor kiezen de verordening niet in wetgeving te vertalen. Meer in het algemeen vragen zij welke garanties er zijn dat de wijze van implementatie in de verschillende lidstaten niet zal leiden tot concurrentievervalsing, omdat de ene lidstaat bijvoorbeeld minder strikte eisen stelt dan de andere.
 
De leden van de fractie van de ChristenUnie leiden uit de memorie van toelichting af dat in het commentaar van het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) kritische vragen zijn gesteld over de berekening en kwantificering van de administratieve lasten. Kan dit commentaar ook aan de Kamer worden gezonden? In reactie op dit commentaar delen de indieners mee dat hierop in de nadere regelgeving tot uitwerking van het wetsvoorstel zal worden teruggekomen. Wanneer zal dat naar verwachting gebeuren?
 
Ten aanzien van de nadere regelgeving vragen deze leden of het de bedoeling is dat deze beschikbaar is voor de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel. Zo nee, op welke termijn zal die dan wel gereed zijn en welke deadline is acceptabel voor de fabrikanten en inbouwers? Is het de bedoeling dat de Overlegorganen Goederenvervoer en Personenvervoer nog worden gekend in de voorstellen betreffende de wijziging van de nadere regelgeving en zo ja, hoeveel tijd krijgen zij daarop te reageren?
 
Doelstelling en kader
De leden van de fractie van de ChristenUnie juichen het toe dat de introductie van de digitale tachograaf ook zal leiden tot betere bestrijding van fraude en in samenhang daarmee ook tot betere arbeidsomstandigheden voor de betrokken werknemers. Zij herinneren in dit verband aan de Kamervragen die de leden Van Dijke en Huizinga-Heringa eind 2002 over de fraude met verlofbrieven stelden. Het is deze leden nog niet geheel duidelijk hoe waterdicht het nieuwe systeem zal zijn. Zo veronderstellen dat er nog wel mogelijkheden zijn tot het plegen van fraude, als een chauffeur wordt ingezet in zowel een voertuig dat onder de reikwijdte van de verordening valt als een voertuig waarin nog met de analoge tachograaf wordt gewerkt. Daarnaast is het digitale controleapparaat in sommige situaties niet beschikbaar. In de toelichting wordt het voorbeeld genoemd van het lossen en laden van een aanhanger zonder trekker. Kan worden aangegeven op welke wijze ernaar wordt gestreefd fraude zoveel mogelijk tegen te gaan? Zijn er in EU-verband ook concrete plannen de reikwijdte van de verordening te verbreden naar andere voertuigen?
 
Voor wat betreft de technische mogelijkheden van een digitale tachograaf vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie in hoeverre bij de formulering van de technische eisen rekening wordt gehouden met te verwachten ontwikkelingen, zoals de invoering van een vorm van kilometerheffing. Zij zouden het betreuren als de transportsector in de nabije toekomst wordt geconfronteerd met forse investeringen op grond van dit wetsvoorstel en vervolgens nogmaals aanzienlijke kosten moet maken om de kilometerheffing technisch mogelijk te maken. Wat wordt concreet ondernomen om een duurzame oplossing te bieden, waarmee ook op de middellange termijn kan worden volstaan?
 
Inwerkingtredingstermijn verordening
De leden van de fractie van de ChristenUnie informeren naar de stand van zaken betreffende de ontwikkeling en de goedkeuring van het controleapparaat. Wordt ten aanzien van invoe-ring vooralsnog vastgehouden aan de datum van 6 augustus 2004? Hoe wordt gegarandeerd dat in de hele EU sprake zal zijn van een gelijktijdige introductie van de digitale tachograaf?
 
De digitale tachograafkaarten
De leden van de fractie van de ChristenUnie ontvangen graag meer duidelijkheid over de mogelijkheden die transportondernemingen in de EU onder de werking van de nieuwe regel-geving zullen hebben om niet-EU-werknemers in te zetten. Klopt het dat niet-EU-chauffeurs niet in aanmerking komen voor een bestuurderskaart? Zo ja, kan dat nader worden toegelicht?
 
Handhaving: toezicht en controle
De leden van de fractie van de ChristenUnie leiden uit het commentaar van de Overlegorganen Goederenvervoer en Personenvervoer op het concept-wetsvoorstel d.d. 16 juni 2003 af dat de Europese Commissie nog hiaten signaleert op het terrein van de handhaving. Kan daarop worden ingegaan?
 
Administratieve lasten en bedrijfseffecten
De leden van de fractie van de ChristenUnie verzoeken het kabinet meer duidelijkheid te verschaffen over de te verwachten kosten van de digitale tachograaf, op grond van de laatste inzichten.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari