Algemeen Overleg Tweede fase HAVO-VWO

29-10-2003 12:29 29-10-2003 12:29

Arie Slob zegt het teleurstellend te vinden dat nu pas «groot onder-houd wordt gepleegd», omdat het al twee jaar geleden duidelijk was dat dit noodzakelijk is. Hij erkent dat hiervoor allerlei valide redenen aangevoerd kunnen worden, maar benadrukt dat deze gang van zaken onbevredigend is. Het is eveneens onbevredigend dat scholen die nu al kunnen anticiperen op de komende veranderingen, bijvoorbeeld het verplicht stellen van twee vakken in het vrije deel, pas op de plaats moeten maken en hiermee tot 2007 moeten wachten.
De voorstellen van de minister lijken erop gericht te zijn om de organiseerbaarheid van de profielen te vergroten. Dat heeft ertoe geleid dat de voorstellen vooral de indruk wek-ken een rekenkundige exercitie te zijn. Is de minister het met hem eens dat de voorstellen een uitgekristalliseerde onderwijskundige onderbouwing ontberen? Hij merkt in dit verband ver-der op dat de voorstellen zo nauw op elkaar afgestemd zijn dat het welhaast onmogelijk is om nog veranderingen aan te brengen, zonder dat het hele voorstel als een kaartenhuis in elkaar stort. Het vergroten van de keuzevrijheid is noodzakelijk. Waarom is er echter niet voor gekozen om de keuzevrijheid ook te vergroten in het leerstofaanbod en het gemeenschap-pelijke deel van de natuurprofielen? Natuurkunde is als derde verplicht vak toegevoegd aan NG. De heer Slob zegt dat hem dat enigszins verbaast, omdat dit vak zelfs meer SLU heeft dan biologie, toch het meest voor de hand liggende profielbepalende vak in dit profiel.
NG en NT zijn erg sterk op elkaar gaan lijken. Het is begrijpelijk dat hiervoor is gekozen met het oog op de organiseerbaarheid in kleinere scholen, maar dat neemt niet weg dat het om inhoudelijke redenen onwenselijk is. Een ander bezwaar tegen de voorgestelde invulling van NG is dat dit profiel zo zwaar wordt dat leerlingen in de verleiding worden gebracht om zich voor te bereiden op een opleiding op de hbo-v door te kiezen voor CM met daarin de voor de hbo-v vereiste vakken.

De heer Slob zegt vervolgens dat het zijn voorkeur heeft dat aan NT een vierde ver-plicht vak wordt toegevoegd om te zorgen dat het een sterk profiel blijft. Als dat vierde vak zou worden ingevuld door het nog te ontwikkelen vak voortgezette natuurwetenschappen, is het van belang dat tijdig wordt aangegeven aan welke voorwaarden dit vak moet voldoen om het mogelijk te maken dat dit vak al in 2007 kan worden aangeboden. Hij benadrukt dat het imago van de natuurprofielen moet worden versterkt en dat het de leerlingen in de toekomst duidelijk moet zijn wat hun beroepsperspectief is als zij voor één van deze profielen kiezen.

Het is een stap in de verkeerde richting dat ANW niet langer op het havo zal worden gegeven. Hij vraagt de minister daarom te bezien of het mogelijk is om dit vak in de natuurprofielen van het havo aan te bieden. CM is in het voorstel van de minister vlees noch vis. Is de minister het hiermee eens en deelt zij zijn vrees dat CKV 2 op termijn hierdoor niet zal overleven? Waarom wordt management en organisatie niet aangeboden als keuzevak in het profiel economie en maatschappij (EM)?
De minister stelt dat er geen principiële bezwaren zijn tegen het werken met combinatiecijfers. De heer Slob zegt dit te betwijfelen, omdat hij vreest dat bepaalde vakken hierdoor zullen marginaliseren. Een en ander geldt ook voor het profielwerkstuk.
Ten slotte zegt hij ermee in te kunnen stemmen dat SLU als een normatief richtsnoer worden gebruikt, mits dat betekent dat de programma’s worden herijkt en er zorg voor wordt gedragen dat de vakken inhoudelijk voldoende niveau hebben.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari